1 §Skatt (naturgrusskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för brutet naturgrus om utvinningen av naturgruset sker för annat ändamål än markinnehavarens husbehov och

 1. sker med stöd av tillstånd som har lämnats enligt 11 kap. miljöbalken eller vattenlagen (1983:291), eller

 2. kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken.

Lag (2005:580)

2 §Med naturgrus avses naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten och block.

3 §Skatten tas ut med 22 kronor per ton naturgrus.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska skatten tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2023.

Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

Lag (2023:755)

4 §Skattskyldig är den som exploaterar en naturgrustäkt.

Har föreskrifter om skyldighet att lämna uppgift om vem som är exploatör av täkten meddelats med stöd av 26 kap. 21 a § första stycket miljöbalken, är tillståndshavaren tillsammans med exploatören skattskyldig för tiden till dess sådan uppgift har lämnats.

Lag (2005:580)

5 §har upphävts genom lag (2002:424).

6 §Skattskyldighet inträder när

 1. naturgrus levereras till en köpare,

 2. naturgrus tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning, eller

 3. den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid skattskyldigheten omfattar det naturgrus som då ingår i den skattskyldiges lager.

Lag (2002:424)

7 §Skattskyldighet inträder inte för

 1. naturgrus som används enbart för ändamål som är nödvändiga för täktverksamhetens bedrivande, eller

 2. naturgrus som används för efterbehandling av täkten.

8 §En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådant naturgrus

 1. för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt, eller

 2. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp.

Lag (2002:424)

9 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2011:1379)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:755

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Propositioner

SFS 1995:1667
Prop. 1995/96:87

SFS 1998:851
Prop. 1997/98:90

SFS 2002:424
Prop. 2001/02:127

SFS 2002:999
Prop. 2002/03:1

SFS 2005:580
Prop. 2004/05:129

SFS 2005:961
Prop. 2005/06:1

SFS 2011:1379
Prop. 2010/11:166

SFS 2015:470
Prop. 2014/15:99

SFS 2017:1209
Prop. 2017/18:1

SFS 2023:755
Prop. 2023/24:1