1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om

 • utvecklingsersättning i form av dagpenning,

 • aktivitetsstöd i form av dagpenning; sådant stöd benämns också utbildningsbidrag, och

 • stöd till resor, logi, dubbelt boende och vissa kostnader.

Förordning (2007:814)

Utvecklingsersättning

Till vem utvecklingsersättning lämnas

2 §Utvecklingsersättning är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den som

 1. deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgarantin för ungdomar, i stöd till start av näringsverksamhet enligt 18–19 a §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, i förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 samma förordning, eller i ett arbetsmarknadspolitiskt program med stöd av 9 § 5 samma förordning,

 2. har fyllt 18 men inte 25 år, och,

 3. inte är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Av 5 d § framgår att utvecklingsersättning i vissa fall även lämnas till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Förordning (2016:1267)

Med vilket belopp utvecklingsersättning lämnas

3 §Utvecklingsersättning, motsvarande en femtedel av studiebidraget inom det studiemedel som lämnas enligt 3 kap. 12 § 1 studiestödslagen (1999:1395), lämnas till den som

 1. har gymnasieexamen från ett nationellt program, har gymnasieintyg efter minst tre års studier på ett introduktionsprogram eller har fullföljt motsvarande svensk eller utländsk utbildning,

 2. har fyllt 20 år och deltar i sådan folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte som avses i 30 § andra stycket 3 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller

 3. omfattas av ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om viss samverkan om unga och nyanlända.

Till övriga lämnas utvecklingsersättning med ett belopp som motsvarar det studiebidrag inom studiehjälpen som lämnas enligt 2 kap. 7 § studiestödslagen, delat med 22.

Förordning (2017:816)

Aktivitetsstöd

Till vem aktivitetsstöd lämnas

4 §Aktivitetsstöd är ekonomiskt stöd till försörjning och lämnas till den som deltar i något av de arbetsmarknadspolitiska programmen

 1. jobb- och utvecklingsgarantin,

 2. jobbgarantin för ungdomar,

 3. arbetsmarknadsutbildning,

 4. validering,

 5. arbetspraktik,

 6. stöd till start av näringsverksamhet,

 7. förberedande insatser, eller

 8. projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning.

För att aktivitetsstöd ska lämnas till den som deltar i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobbgarantin för ungdomar, i stöd till start av näringsverksamhet enligt 18–19 a §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, i förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 samma förordning, eller i ett arbetsmarknadspolitiskt program med stöd av 9 § 5 samma förordning, krävs det att deltagaren är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller att han eller hon har fyllt 25 år.

Förordning (2016:1267)

Med vilket belopp aktivitetsstöd lämnas

5 §Till den som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning och den som anvisats till jobb- och utvecklingsgarantin med stöd av 5 § första stycket 2 förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin lämnas, om inte annat framgår av 5 a §, aktivitetsstöd med samma belopp som skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, dock lägst 365 kronor per dag.

Till den som har fått arbetslöshetsersättning under den längsta tid ersättning kan lämnas, lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen, dock lägst 365 kronor per dag.

När aktivitetsstödets belopp bestäms ska dag med aktivitetsstöd jämställas med ersättningsdag i en ersättningsperiod enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Särskilda bestämmelser för den som deltar i jobbgarantin för ungdomar finns i 5 c §.

Förordning (2015:498)

5 a §Till den som varken är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med 223 kronor per dag.

Till den som stängts av från rätt till ersättning därför att han eller hon har misskött arbetssökandet enligt 14 a § vid fem tillfällen eller förlängt tiden i arbetslöshet enligt 14 b § vid fyra tillfällen eller orsakat sin arbetslöshet enligt 14 c § vid tre tillfällen, utan att däremellan ha uppfyllt ett nytt arbetsvillkor enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, lämnas ersättning med 223 kronor per dag till dess att ett sådant arbetsvillkor uppfyllts på nytt.

Till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och varken är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring lämnas ersättning enligt denna paragraf under längst 450 dagar. I dessa 450 dagar ingår dagar då deltagaren fått utvecklingsersättning enligt 5 d § och dagar då deltagaren varit avstängd från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Förordning (2014:875)

5 b §Till den som återinträder i jobb- och utvecklingsgarantin enligt 14 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin eller i jobbgarantin för ungdomar enligt 11 § förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar, lämnas aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning med det belopp som deltagaren skulle ha fått om han eller hon inte hade lämnat garantin.

Till den som på nytt anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin enligt 16 § förordningen om jobb- och utvecklingsgarantin eller till jobbgarantin för ungdomar enligt 13 § förordningen om jobbgaranti för ungdomar, lämnas aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning med det belopp som deltagaren skulle ha fått om beslut om återkallelse inte hade fattats.

Förordning (2015:946)

5 c §Till den som deltar i jobbgarantin för ungdomar, förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program eller ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 4 samma förordning och som är eller skulle ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämnas aktivitetsstöd med följande procentsatser av den dagsförtjänst som låg eller skulle ha legat till grund för arbetslöshetsersättningen:

 • 80 procent under de första 100 ersättningsdagarna,

 • 70 procent under de därpå följande 100 ersättningsdagarna, och

 • 65 procent därefter.

När det bestäms med vilken procentsats aktivitetsstöd ska lämnas ska dagar med aktivitetsstöd och ersättningsdagar i en ersättningsperiod enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring räknas samman.

För en deltagare som vid anvisningen är förälder till barn under 18 år tillämpas, under de 300 första ersättningsdagarna, i stället för första stycket det som anges i 5 § första stycket. Om deltagaren blir förälder under tiden han eller hon deltar i jobbgarantin för ungdomar, förberedande insatser i form av folkhögskoleutbildning i studiemotiverande syfte enligt 30 § andra stycket 3 förordningen om arbetsmarknadspolitiska program eller ett arbetsmarknadspolitiskt program enligt 9 § 4 samma förordning, gäller detta från och med den dag föräldraskapet uppstod. Från och med ersättningsdag 301 lämnas aktivitetsstöd med 65 procent av den dagsförtjänst som låg till grund för den senaste arbetslöshetsersättningen.

Aktivitetsstöd som lämnas enligt denna paragraf ska vara lägst 365 kronor per dag.

Förordning (2015:946)

5 d §Till den som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin direkt efter att ha deltagit i jobbgarantin för ungdomar, och som under deltagandet i jobbgarantin för ungdomar hade stöd i form av utvecklingsersättning, lämnas utvecklingsersättning i stället för aktivitetsstöd även under deltagandet i jobb- och utvecklingsgarantin. Detta gäller dock endast fram till dess att deltagaren fyller 25 år. Därefter lämnas aktivitetsstöd med 223 kronor per dag.

Förordning (2007:814)

5 e §Till unga med funktionshinder som deltagit i program under minst tolv månader lämnas aktivitetsstöd med lägst 475 kronor per dag.

Förordning (2007:814)

5 f §har upphävts genom förordning (2010:446).

Gemensamma bestämmelser om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Beräkning

6 §Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning beräknas av Försäkringskassan till ett bestämt belopp per dag och lämnas högst fem dagar per kalendervecka. Om det program som ger rätt till stöd inte pågår på heltid ska stödet minskas i motsvarande utsträckning, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förordning (2015:946)

Utbetalning

7 §Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd och utvecklingsersättning månadsvis i efterskott. Belopp som understiger 10 kronor per dag betalas inte ut.

Förordning (2015:946)

Frånvaro

8 §Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas även vid frånvaro från aktiviteter, om frånvaron beror på

 1. sjukdom, med undantag för karensdagen enligt 9 §, sedan deltagaren anmält sjukdomen till Försäkringskassan,

 2. tillfällig vård av barn i samma omfattning som deltagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken,

 3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt,

 4. ett tillfälligt uppehåll i upphandlad arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning inom ramen för ett arbetsmarknadspolitiskt program, om uppehållet är en följd av att utbildningsanordnaren gör ett uppehåll i sin verksamhet, dock högst under tio ersättningsdagar under perioden juni–augusti,

 5. ett tillfälligt uppehåll i insatser inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin, dock under sammanlagt högst 20 ersättningsdagar under en tolvmånadersperiod, under förutsättning att den enskilde under uppehållet är beredd att ta aktiv del av Arbetsförmedlingens service i fråga om platsförmedling,

 6. vård av närstående i samma omfattning som deltagaren har rätt till ersättning enligt 47 kap. 3, 4, 6, 8, 9 och 13 §§ socialförsäkringsbalken,

 7. hinder i aktiviteten på grund av beslut enligt smittskyddslagen (2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 § eller livsmedelslagen (2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av livsmedelslagen, eller

 8. något annat uppehåll i aktiviteten enligt föreskrifter som Arbetsförmedlingen meddelar.

I fråga om frånvaro som avses i första stycket 1 tillämpas bestämmelserna i 27 kap. 2, 3, 17, 25, 52, 53, 55 och 55 a §§ samt 110 kap. 4 och 21 §§ socialförsäkringsbalken samt 4 kap. 10 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.

Förordning (2014:875)

9 §Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning lämnas inte för den första dagen i en sjukperiod (karensdag). Som karensdag räknas endast dag under vilken stöd skulle ha lämnats, om inte bestämmelsen om karensdag hade gällt. Den som blir sjuk inom fem kalenderdagar efter en sjukperiod slipper en ny karensdag. Ingen deltagare ska få avdrag under mer än tio karensdagar under en period om tolv månader.

Karensdagen gäller dock inte för den för vilken ett beslut enligt 27 kap. 40 och 41 §§ socialförsäkringsbalken eller 13 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön gäller.

Förordning (2010:1699)

Anmälan om ledighet

10 §När den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program beviljat en deltagare ledighet skall anordnaren anmäla ledigheten till Försäkringskassan.

Förordning (2004:957)

Samordning med andra förmåner

11 §Aktivitetsstödet minskas, med de undantag som följer av andra och tredje styckena, med de belopp som lämnas som

 1. sjukersättning och aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken,

 2. allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken,

 3. särskilt pensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken,

 4. annan pensionsförmån än enligt 1–3 som lämnas på grund av förvärvsarbete utom när den dagpenning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som ligger till grund för aktivitetsstödet redan har minskats med förmånen enligt 5 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, eller

 5. livränta på grund av arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken eller motsvarande ersättning enligt någon äldre författning, dock inte barnlivränta eller omställningslivränta.

Aktivitetsstödet minskas normalt med de belopp som deltagaren får enligt första stycket. Om däremot en ersättning, en pension eller ett tillägg enligt första stycket 1–3 lämnas med mindre än ett helt belopp eller om det är fråga om livränta enligt första stycket 5, minskas stödet endast till den del som aktivitetsstödet och det andra beloppet utgör ersättning för samma inkomstbortfall.

Aktivitetsstödet minskas inte till följd av en livränta enligt första stycket 5, om deltagaren omedelbart innan programmet påbörjas förvärvsarbetat och samtidigt fått livränta. Med förvärvsarbete likställs tid under vilken deltagaren får ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Förordning (2010:1699)

12 §Aktivitetsstödet minskas också för den som får

 • föräldrapenning eller rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken, eller

 • lön eller andra anställningsförmåner från en arbetsgivare, dock inte löneutfyllnad som lämnas på grund av aktiviteten.

Aktivitetsstödet minskas i dessa fall med de belopp som för samma tid lämnas som föräldra- eller rehabiliteringspenning, lön eller anställningsförmåner.

Förordning (2010:1699)

13 §Aktivitetsstödet minskas också för den som för samma tid som aktivitetsstödet får

 • studiehjälp eller studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395),

 • studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd, eller

 • ersättning enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF).

I dessa fall minskas aktivitetsstödet med de belopp som den andra ersättningen utgör. Försäkringskassan ska betala de belopp som aktivitetsstödet minskats med till Centrala studiestödsnämnden.

Förordning (2017:533)

14 §Aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning lämnas inte till den som

 1. har rätt till etableringsersättning enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, eller

 2. är intagen i kriminalvårdsanstalt utan att delta i någon av de i 11 kap. 1 § 1–4 fängelselagen (2010:610) angivna särskilda utslussningsåtgärderna.

Förordning (2014:875)

Varning och avstängning från rätt till ersättning

14 a §En programdeltagare ska varnas om han eller hon under programtid utan godtagbart skäl

 1. inte medverkat till att upprätta en individuell handlingsplan,

 2. inte lämnat en aktivitetsrapport till den offentliga arbetsförmedlingen inom utsatt tid,

 3. inte besökt eller tagit kontakt med den offentliga arbetsförmedlingen eller en kompletterande aktör vid en överenskommen eller på annat sätt bestämd tidpunkt,

 4. inte sökt anvisat lämpligt arbete, eller

 5. inte aktivt sökt lämpliga arbeten.

Om programdeltagaren missköter arbetssökandet enligt första stycket vid upprepade tillfällen, utan att däremellan uppfylla ett arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska han eller hon stängas av från rätt till ersättning. Avstängningstiden ska vara 1 ersättningsdag vid det andra tillfället, 5 ersättningsdagar vid det tredje tillfället, 10 ersättningsdagar vid det fjärde tillfället och 45 ersättningsdagar vid varje ytterligare tillfälle.

Förordning (2014:875)

14 b §En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning i 5 ersättningsdagar om han eller hon under programtid utan godtagbart skäl

 1. avvisat ett erbjudet lämpligt arbete,

 2. genom sitt uppträdande uppenbarligen vållat att en anställning inte kommit till stånd, eller

 3. avvisat någon insats, aktivitet eller annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd inom programmet.

Om programdeltagaren förlänger tiden i arbetslöshet enligt första stycket vid upprepade tillfällen, utan att däremellan uppfylla ett arbetsvillkor enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska han eller hon stängas av från rätt till ersättning i 10 ersättningsdagar vid det andra tillfället och i 45 ersättningsdagar vid varje ytterligare tillfälle.

Förordning (2014:875)

14 c §En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning i 45 ersättningsdagar om han eller hon under programtid

 1. utan giltig anledning lämnat sitt arbete, eller

 2. på grund av otillbörligt uppträdande skilts från sitt arbete.

Programdeltagaren ska dock stängas av i 20 ersättningsdagar om det är sannolikt att anställningen skulle ha varat högst 10 dagar.

Förordning (2014:875)

14 d §Vid bedömningen enligt 14 a § av om programdeltagaren har godtagbart skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten ska hänsyn tas till det program som deltagaren deltar i och vilket skede av programmet deltagaren är i.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om i vilka fall en deltagare ska anses ha godtagbara skäl för att inte aktivt söka lämpliga arbeten med hänsyn till det program som deltagaren deltar i och vilket skede av programmet deltagaren är i.

Förordning (2014:875)

14 e §Bestämmelsen i 44 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska tillämpas vid bedömningen enligt 14 a eller 14 b § av om ett arbete är lämpligt.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela ytterligare föreskrifter om lämpligt arbete.

Förordning (2014:875)

14 f §En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 14 c § är att en programdeltagare av hälsoskäl inte kan återgå vare sig till tidigare arbete eller till något annat arbete hos arbetsgivaren. Hälsoskälen ska vara styrkta genom ett läkarintyg som utfärdats innan anställningen upphör.

Förordning (2014:875)

14 g §En programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning om han eller hon medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter till Försäkringskassan om ett förhållande som är av betydelse för rätt till ersättning.

Ett beslut enligt första stycket ska avse 130 ersättningsdagar. Om det finns förmildrande omständigheter får avstängningen avse färre dagar, dock lägst 45 ersättningsdagar, och om det finns försvårande omständigheter får avstängningen avse fler dagar, dock högst 195 ersättningsdagar.

Förordning (2014:875)

14 h §Avstängningen ska gälla

 1. från och med den dag då grunden för avstängningen inträffade, om avstängningen har beslutats enligt 14 a, 14 b eller 14 c §, och

 2. från och med den dag då Försäkringskassan inledde utredning av grunden för avstängningen, om avstängningen har beslutats enligt 14 g §.

Om ett förhållande som medför avstängning inträffar under en pågående avstängning, ska dock den nya avstängningen gälla från utgången av den föregående.

I avstängningstiden ingår dagar som det skulle ha lämnats aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för om avstängning inte hade skett och dagar då programdeltagaren utfört förvärvsarbete.

Förordning (2014:875)

14 i §En avstängning enligt 14 a, 14 b eller 14 c § får inte pågå längre än 112 kalenderdagar räknat från den dag då avstängningen började gälla enligt 14 h §.

Förordning (2014:875)

14 j §Arbetsförmedlingen beslutar i frågor om varning och avstängning enligt 14 a, 14 b och 14 c §§. När avstängning har beslutats ska Arbetsförmedlingen skyndsamt underrätta Försäkringskassan om beslutet samt om grunden för avstängning och dagen då grunden för avstängning inträffade. Försäkringskassan beslutar vilka dagar som ingår i avstängningstiden.

Försäkringskassan beslutar i frågor om avstängning enligt 14 g §.

Förordning (2014:875)

14 k §Ärenden om varning eller avstängning ska behandlas skyndsamt.

Ett beslut om varning eller avstängning gäller omedelbart.

Förordning (2014:875)

Interimistiska beslut

14 l §Arbetsförmedlingen får besluta att en programdeltagare ska stängas av från rätt till ersättning för tid till dess att ett ärende har avgjorts, om det finns sannolika skäl att anta att myndigheten kommer att stänga av deltagaren från rätt till ersättning enligt 14 a, 14 b eller 14 c §. Avstängningen ska avse det antal ersättningsdagar som kan antas komma att gälla enligt ett slutligt beslut. Arbetsförmedlingen ska skyndsamt underrätta Försäkringskassan om beslutet.

Försäkringskassan får besluta om ersättning till en programdeltagare för tid till dess att ett ärende har avgjorts, om

 1. ersättningens belopp inte kan bestämmas utan betydande dröjsmål,

 2. Arbetsförmedlingen beslutat att stänga av deltagaren från rätt till ersättning enligt första stycket eller enligt 14 a, 14 b eller 14 c §, eller

 3. det finns sannolika skäl att anta att Försäkringskassan kommer att stänga av deltagaren från rätt till ersättning enligt 14 g §.

Försäkringskassans beslut enligt andra stycket ska avse den ersättning som kan antas gälla enligt ett slutligt beslut i ärendet.

Förordning (2014:875)

Stöd till resor, logi, dubbelt boende och vissa kostnader

15 §Kostnader för resor, logi, dubbelt boende och vissa kostnader får ersättas enligt 1622 §§ om de överstiger 50 kronor och är nödvändiga för att någon ska kunna

 • ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program,

 • ta del av arbetslivsinriktad rehabilitering som inte är en del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, eller

 • genomgå utredning som Arbetsförmedlingen beslutar om inför en anvisning till ett program.

Ersättningen beräknas och betalas ut av Arbetsförmedlingen.

Förordning (2007:919)

15 a–15 c §§har upphävts genom förordning (2002:1057).

Resor

16 §Kostnader för dagliga resor får ersättas till den del de överstiger 600 kronor per månad eller kostnaden för normal dagpendling på orten.

Den som inte reser dagligen får ersättas med skälig kostnad för

 • en resa till och från den plats där han eller hon tar del av programmet, rehabiliteringen eller genomgår utredning, och

 • en hem- och återresa per månad.

Kostnader för resa med eget fordon får ersättas om det är motiverat att en resa görs med eget fordon. Ersättningen lämnas då med högst 185 öre per kilometer. Vid samåkning lämnas därutöver ersättning med 25 öre per passagerare och kilometer.

Förordning (2010:2024)

17 §Ersättning får lämnas för en familjemedlems eller någon annan närståendes kostnad för en hem- och återresa om det behövs för att en person med funktionshinder skall kunna resa.

Förordning (2002:1057)

18 §Den som har ett funktionshinder och tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få ersättning även för

 • resekostnader vid ett uppehåll i verksamheten som är längre än tio kalenderdagar i följd, och

 • obligatoriska studieresor i Sverige eller till ett land inom Norden.

Förordning (2002:1057)

Logi och dubbelt boende

19 §Kostnader för logi och merkostnader för dubbelt boende får ersättas med

 • 110 kronor per dag, dock högst 2.400 kronor per månad, eller

 • den faktiska kostnaden, om tiden på annan ort än hemorten är kortare än 30 dagar och kostnaden är skälig.

Förordning (2002:1057)

Vissa kostnader

20 §Kostnader för läkarundersökningar, sakkunnigutlåtanden, särskild utrustning samt utredning som Arbetsförmedlingen beslutar om inför en anvisning till ett program eller arbetslivsinriktad rehabilitering får ersättas med den faktiska kostnaden.

Förordning (2007:919)

21 §Om det är nödvändigt att en person med funktionshinder har en ledsagare i samband med resor vars kostnader ersätts enligt denna förordning, får ersättning till ledsagaren lämnas för

 • skäliga resekostnader,

 • skäligt traktamente,

 • skälig logikostnad, och

 • förlorad arbetsförtjänst med faktisk förlust.

Ersättning för traktamente, logi och förlorad arbetsförtjänst får därutöver lämnas under högst tio dagar om det är önskvärt att ledsagaren deltar i träningen av den som har funktionshindret.

Förordning (2002:1057)

22 §Till en elev med funktionshinder som genomgår utbildning i grundskolan från och med år 7 eller gymnasieskolan eller motsvarande och inte fyllt 20 år och som efter beslut av Arbetsförmedlingen tar del av vägledning, lämnas ersättning för

 • resekostnader enligt 1618 §§, och

 • styrkta kostnader för kost och logi.

Ersättning enligt denna paragraf lämnas dock inte till den som har rätt till ersättning enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

Förordning (2007:919)

Gemensamma bestämmelser

Återbetalning och återkrav

23 §En mottagare av ekonomiskt stöd eller ersättning enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd eller ersättning har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd eller ersättning i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett felet.

Förordning (2010:390)

23 a §Om en mottagare av ekonomiskt stöd eller ersättning är återbetalningsskyldig enligt 23 §, ska den myndighet som har betalat ut stödet eller ersättningen besluta att återkräva det felaktigt utbetalda beloppet.

Förordning (2010:390)

23 b §Vid återkrav enligt 23 a § får den myndighet som har fattat beslutet om återkrav bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan. Myndigheten ska i sådana fall ta ut ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Förordning (2010:390)

23 c §Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 23 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 23 b § och betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om anstånd eller avtalet.

Förordning (2010:390)

23 d §Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter finns särskilda skäl för det, får den myndighet som har beslutat om återkravet eller kravet på ränta helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 23 a § eller ett krav på ränta enligt 23 b eller 23 c §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den information som ligger till grund för beslutet.

Förordning (2010:390)

23 e §Vid återkrav enligt 23 a § får den myndighet som har beslutat om återkravet, vid en senare utbetalning av stöd eller ersättning till den återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som betalats ut för mycket. Detsamma gäller skyldighet att betala ränta enligt 23 b eller 23 c §.

Förordning (2010:390)

24 §har upphävts genom förordning (2010:390).

Uppgiftsskyldighet

24 a §Arbetsförmedlingen ska till Försäkringskassan lämna följande uppgifter om en person som ska få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:

 1. namn, personnummer eller samordningsnummer,

 2. under vilken tidsperiod han eller hon är anvisad till ett program,

 3. omfattningen av programmet,

 4. vem som anordnar programmet eller en aktivitet,

 5. information som behövs för att avgöra om utvecklingsersättning ska lämnas med det belopp som anges i 3 § första stycket eller med det belopp som anges i 3 § andra stycket, och

 6. lön, andra anställningsförmåner och sådan pensionsförmån som avses i 11 § första stycket 4.

Förordning (2017:816)

24 b §Försäkringskassan ska till Arbetsförmedlingen lämna följande uppgifter om en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och uppbär aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:

 • namn, personnummer och, i förekommande fall, samordningsnummer,

 • antalet dagar med ersättning i jobb- och utvecklingsgarantin, och

 • om personens ersättning grundas på arbetslöshetsersättning eller inte.

Förordning (2009:13)

24 c §Försäkringskassan ska till Arbetsförmedlingen lämna följande uppgifter om en person som är frånvarande från ett arbetsmarknadspolitiskt program på grund av sjukdom och som får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:

 • namn, personnummer och, i förekommande fall, samordningsnummer, och

 • datum för anmälan av sjukdomsfall till Försäkringskassan.

Förordning (2009:1598)

24 d §Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens tillsyn över handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden om varning eller avstängning från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, eller för inspektionens uppföljning på området.

Förordning (2015:6)

24 e §Försäkringskassan ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för inspektionens tillsyn över handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden om avstängning från rätt till aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, eller för inspektionens uppföljning på området.

Förordning (2015:6)

Omprövning och överklaganden

25 §Bestämmelserna i 113 kap. 2–17, 19, 20 och 21 §§ socialförsäkringsbalken om ändring, omprövning och överklagande tillämpas på Försäkringskassans beslut om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning.

Utöver vad som följer av första stycket ska Försäkringskassan ändra ett beslut om aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning som har blivit felaktigt på grund av att ett beslut från Arbetsförmedlingen om avstängning har ändrats eller undanröjts. Ändring ska dock inte göras om det är till den enskildes nackdel.

Förordning (2014:875)

25 a §Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

Arbetsförmedlingen ska ändra ett beslut om avstängning som blivit felaktigt på grund av att ett tidigare beslut om varning eller avstängning ändrats eller undanröjts.

Förordning (2014:875)

25 b §I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Arbetsförmedlingens beslut om omprövning av beslut enligt 14 a, 14 b, 14 c, 14 l eller 23 e § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Förordning (2014:875)

25 c §Om Arbetsförmedlingens beslut om avstängning ändras eller undanröjs ska Arbetsförmedlingen skyndsamt underrätta Försäkringskassan om det.

Förordning (2014:875)

Vad som gäller vid arbetskonflikter

26 §Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt tillämpas på stöd enligt denna förordning, med undantag för

 • stöd som har beviljats före konfliktens utbrott eller sökts före varsel om konflikten,

 • stöd som i annat fall uppenbarligen skulle ha lämnats även om konflikten inte inträffat,

 • stöd som blivit aktuellt på annat sätt hos Arbetsförmedlingen före varsel, och

 • stöd till personer med funktionshinder som av medicinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund av funktionsnedsättningen.

Förordning (2007:919)

Bemyndigande

27 §Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när det gäller frågor om stöd till resor, logi, dubbelt boende och vissa kostnader.

Försäkringskassan får, efter att ha gett Arbetsförmedlingen tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när det gäller frågor om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning. Arbetsförmedlingen får dock, efter att ha gett Försäkringskassan tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning när det gäller frågor om varning och avstängning enligt 14 a, 14 b och 14 c §§.

Förordning (2014:875)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2012:173

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2012.

 2. Vid tillämpningen av 3 och 24 a §§ ska med gymnasieexamen jämställas slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program eller ett individuellt program med minst tre års studier inom gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

2014:875

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014 i fråga om 8, 14 och 24 a §§ och i övrigt den 1 mars 2015.

 2. Förhållanden som inträffat före den 1 mars 2015 ska inte leda till åtgärd enligt 14 a–c §§.

 3. Uppgifter som har lämnats till Försäkringskassan före den 1 mars 2015 ska inte leda till åtgärd enligt 14 g §.

2015:946

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016.

 2. För den som före ikraftträdandet påbörjat deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion gäller 2, 4, 6 och 7 §§ i den äldre lydelsen.

2016:1267

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2017.

2017:533

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.

2017:816

 1. Denna förordning träder i kraft den 7 augusti 2017.

 2. För den som vid ikraftträdandet får utvecklingsersättning med det belopp som anges i 3 § första stycket i den äldre lydelsen gäller dock 3 § i den äldre lydelsen till och med den 31 december 2017.