Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

(senast ändrad genom SFS 2018:257)

Allmänna bestämmelser

1 §Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

2 §Det som sägs om medlemmar i följande bestämmelser ska i fråga om den kompletterande arbetslöshetskassan gälla de anslutna: 4 § om skyldighet att lämna uppgift om antalet medlemmar m.m. och 7 a § om skyldighet att lämna vissa uppgifter om den som är eller har varit medlem till Statistiska centralbyrån.

Förordning (2018:257)

Skyldighet att lämna uppgifter

3 §En anmälan enligt 9 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skall innehålla en försäkran att styrelseledamöter, kassaföreståndare, suppleanter, firmatecknare och revisorer inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I fråga om en revisor skall anmälan även innehålla en försäkran att revisorn inte är underkastad näringsförbud.

4 §Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetslöshetskassa att till inspektionen lämna uppgift om antalet medlemmar i kassan och att i övrigt hålla inspektionen underrättad om verksamheten.

Förordning (2006:1561)

5 §En arbetslöshetskassa ska i enlighet med vad Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen närmare föreskriver lämna uppgifter om en person som får ersättning. Uppgift ska lämnas om

 1. personnummer, kommun, län och arbetslöshetskassans beteckning,

 2. datum för den första och sista dagen av den beviljade ersättningsperioden,

 3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,

 4. beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per vecka,

 5. antalet dagar med ersättning och karens,

 6. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället,

 7. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,

 8. datum för anmälan för rätt till arbetslöshetsersättning,

 9. datum för det senaste och tidigare inträden i arbetslöshetskassan,

 10. datum för det senaste utträdet ur arbetslöshetskassan och orsak till utträdet,

 11. land där personen söker arbete med rätt att behålla ersättning enligt artikel 64.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och

 12. försäkringsperiod som har legat till grund för en sammanläggning enligt förordning (EG) nr 883/2004 samt land som en period har fullgjorts i.

En arbetslöshetskassa ska för en person som har kvalificerat sig för rätt till ersättning lämna uppgift om med stöd av vilken bestämmelse i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som personen har kvalificerat sig. Uppgift ska också lämnas om

 1. personen utför eller deklarerar deltidsarbete,

 2. 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,

 3. dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens storlek,

 4. personen bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod när mindre än 70 ersättningsdagar återstår av ersättningsperioden,

 5. personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka som bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan,

 6. studier som personen bedriver under en ersättningsperiod,

 7. antalet dagar med aktivitetsstöd som har jämställts med ersättningsdagar enligt 22 § andra stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring, och

 8. övriga beslut och omständigheter av betydelse för personens rätt till arbetslöshetsersättning.

Förordning (2018:257)

6 §Styrelsen för en arbetslöshetskassa skall till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna in en styrkt kopia av protokoll som förts vid alla sammanträden med styrelsen. Det skall varje gång göras inom en månad efter det att ett sammanträde har hållits.

Förordning (2003:1109)

7 §En arbetslöshetskassa ska omedelbart lämna uppgifter till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om kassans beslut i fall som avses i 43–43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Detsamma gäller även i andra fall där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför prövats särskilt och i övriga fall då utbetalad ersättning återbetalats eller ska återbetalas till arbetslöshetskassan. Inspektionen får dock befria en kassa från denna skyldighet.

Förordning (2018:257)

7 a §En arbetslöshetskassa ska, när Statistiska centralbyrån begär det, till myndigheten lämna följande uppgifter om den som är eller har varit medlem i kassan:

 1. personnummer eller samordningsnummer,

 2. tidpunkter för in- och utträden,

 3. perioder med utbetald arbetslöshetsersättning och med vilka belopp dagpenning lämnats under dessa perioder, samt

 4. kassatillhörighet under de tidsperioder som avses i 2 och 3.

Uppgifterna ska lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Förordning (2009:1435)

Utbetalning av statsbidrag

8 §Arbetsförmedlingen betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassan i omedelbar anslutning till kassans utbetalning av ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsförmedlingen ska därvid hålla inne en så stor del av statsbidraget som motsvarar det skatteavdrag som ska göras på utbetalad ersättning.

Förordning (2007:888)

Återbetalning av statsbidrag

8 a §Om en arbetslöshetskassa är skyldig att betala tillbaka statsbidrag enligt 94–94 c §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, ska statsbidraget betalas tillbaka till Arbetsförmedlingen enligt följande.

När den som har fått arbetslöshetsersättning är skyldig att betala tillbaka hela eller en del av ersättningen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka motsvarande del av statsbidraget senast i anslutning till den enskildes återbetalning av ersättningen. När den som har fått felaktig arbetslöshetsersättning inte är skyldig att betala tillbaka ersättningen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka statsbidraget senast i anslutning till att den prövat frågan om den enskildes återbetalningsskyldighet. Om kassan inte har upptäckt felaktigheten, ska statsbidraget betalas tillbaka senast i anslutning till att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beslutat om återbetalningsskyldighet för statsbidrag.

I andra fall då arbetslöshetskassan har fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller med för högt belopp, ska kassan betala tillbaka hela eller den felaktiga delen av statsbidraget senast i anslutning till att den upptäckt felaktigheten. Om kassan inte har upptäckt felaktigheten, ska statsbidraget betalas tillbaka senast i anslutning till att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beslutat om återbetalningsskyldighet för statsbidrag.

Förordning (2013:202)

Finansieringsavgift

9 §Finansieringsavgift enligt 48 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska av en arbetslöshetskassa betalas för varje kalendermånad senast vid utgången av den följande månaden.

Förordning (2009:915)

10 §har upphävts genom förordning (2013:937).

11 §Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska lämna uppgift till en arbetslöshetskassa om storleken av de avgifter enligt 9 § som kassan ska betala vid varje betalningstillfälle.

Förordning (2013:937)

11 a §har upphävts genom förordning (2013:937).

12 §Avgifter enligt 9 § ska betalas genom insättning på det konto som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer.

Förordning (2013:937)

13–19 §§har upphävts genom förordning (2006:1561).

Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

19 a §Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, efter förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan, meddela föreskrifter om storleken på den avgift som kassan skall ta ut enligt 87 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Förordning (2004:626)

Övriga bestämmelser

20 §Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen prövar ärenden om undantag från kravet på bosättning i Sverige i fall som avses i 17 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Förordning (2003:1109)

21 §Arvode och annan ersättning till den av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen utsedda ledamoten eller suppleanten i en arbetslöshetskassas styrelse fastställs av inspektionen.

Förordning (2003:1109)

22 §Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela närmare föreskrifter om arbetslöshetskassans löpande bokföring och årsredovisning. Om det finns särskilda skäl, får föreskrifterna avvika från vad som följer av bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).

Förordning (2003:1109)

23 §Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av 93 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och av 8 och 8 a §§ denna förordning som rör utbetalning och återbetalning av statsbidrag. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om arbetslöshetskassor och av denna förordning som behövs.

Förordning (2013:202)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2013:202

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

 2. Bestämmelserna i 8 a § om tidpunkten för återbetalning av statsbidrag ska tillämpas även på fall där återbetalningsskyldighet har uppkommit före ikraftträdandet.

 3. Om tidpunkten för återbetalning av statsbidrag har passerats vid lagens ikraftträdande, ska återbetalning ske senast i anslutning till ikraftträdandet.

2013:681

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.

 2. Den äldre lydelsen av 7 § gäller fortfarande för beslut som har fattats enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i lydelsen före den 1 september 2013.

2018:257

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...