Inledande bestämmelser

1 §Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

 1. skattebrottslagen (1971:69),

 2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),

 3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,

 4. 4 kap. 6 b §, 14 kap. 14 och 10 §§ och 15 kap. 1013 §§ brottsbalken, om gärningen avser uppgift eller handling i ärende hos Skatteverket,

 5. 9 kap. 13 och 11 §§ brottsbalken, om gärningen har samband med Skatteverkets verksamhet enligt

 6. 11 kap. 5 § brottsbalken,

 7. lagen (2014:836) om näringsförbud,

 8. folkbokföringslagen (1991:481),

 9. lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott, och

 10. lagen (2020:548) om omställningsstöd.

Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl för detta.

Lag (2020:1067)

Förundersökning

2 §Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning av brott innan förundersökning har inletts.

Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte verkställa beslut om tvångsmedel.

Lag (2006:580)

Tvångsmedel

3 §Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap. 1 § rättegångsbalken i de fall våld mot person inte behöver användas.

Lag (2006:580)

4 §Om en husrannsakan eller en genomsökning på distans verkställs av en polisman, får åklagaren ge Skatteverket i uppdrag att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka de utrymmen som är föremål för husrannsakan eller det avläsningsbara informationssystem som genomsökningen på distans avser.

Lag (2022:319)

Förenklad brottsutredning

5 §Skatteverket får, utan att biträde begärs av åklagare, i fall som avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan brottslighet som anges i 1 § första stycket, om den misstänkte kan antas erkänna gärningen.

Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett år.

Lag (2006:580)

Förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet

6 §Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar, utöver vad som föreskrivs i 25 §§, även att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket.

Lag (2017:453)

Skyldighet att lämna uppgifter inom Skatteverket

7 §Uppgifter som förekommer i Skatteverkets beskattningsverksamhet, folkbokföringsverksamhet eller verksamhet för utfärdande av identitetskort för folkbokförda i Sverige ska lämnas till den brottsbekämpande verksamheten, om uppgifterna kan antas ha samband med misstänkt brottslig verksamhet som avses i 1 § första stycket och som

 1. innefattar brott för vilket det är föreskrivet fängelse i ett år eller mer, eller

 2. sker systematiskt.

Lag (2020:376)

8 §Uppgifter som förekommer i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet och som kan antas ha särskild betydelse för ett ärende i en sådan annan verksamhet hos Skatteverket som avses i 7 § ska lämnas till den verksamheten.

Medan det pågår en förundersökning avgör förundersökningsledaren om och i så fall när det är lämpligt att lämna uppgifterna.

Lag (2020:376)

9 §En uppgift enligt 7 eller 8 § som omfattas av sekretess ska inte lämnas om övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas ut.

Lag (2020:376)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:317

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2020:376

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

2020:549

Denna lag träder i kraft den 22 juni 2020.

2020:1067

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2022:319

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

Propositioner

SFS 1997:1024
Prop. 1997/98:10

SFS 1998:517
Prop. 1997/98:100

SFS 1999:95
Prop. 1998/99:34

SFS 2003:665
Prop. 2002/03:99

SFS 2005:924
Prop. 2005/06:25

SFS 2006:580
Prop. 2005/06:169

SFS 2014:846
Prop. 2013/14:215

SFS 2017:453
Prop. 2016/17:89

SFS 2018:688
Prop. 2017/18:145

SFS 2019:317
Prop. 2018/19:12

SFS 2020:376
Prop. 2019/20:166

SFS 2020:549
Prop. 2019/20:181

SFS 2020:1067
Prop. 2020/21:1

SFS 2022:319
Prop. 2021/22:119