Förordning (1997:1140) om vägavgift för vissa tunga fordon

(senast ändrad genom SFS 2015:37)

Inledande bestämmelser

1 §Beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Förordning (2002:941)

2 §Skatteverket fastställer efter samråd med Transportstyrelsen blanketter för fastställande, uppbörd och kontroll av vägavgift.

Förordning (2008:1186)

3 §Skatteverket får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om att Transportstyrelsen i vägtrafikregistret ska föra in de särskilda uppgifter som behövs för påföring eller uppbörd av vägavgift.

Förordning (2008:1186)

Påföring och uppbörd

4 §För Skatteverkets räkning beslutar Transportstyrelsen om vägavgift och dröjsmålsavgift samt verkställer uppbörd av sådana avgifter i fråga om fordon som är upptaget i det svenska vägtrafikregistret.

Saknas i vägtrafikregistret någon uppgift som behövs för bestämmande av vägavgift, får Skatteverket föreskriva att vägavgiften ska påföras enligt grunder som verket bestämmer.

Förordning (2008:1186)

5 §Ett inbetalningskort avseende vägavgiften för svenskt fordon ska sändas till den avgiftsskyldige snarast möjligt, i fråga om uppbörd enligt 13 § första stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon dock senast den 12 i den månad då avgiften ska betalas.

Om en fordonsägare inte har fått inbetalningskortet, ska han eller hon anmäla detta till Transportstyrelsen senast en vecka innan vägavgiften skall vara inbetald.

Förordning (2008:1186)

6 §På begäran av den avgiftsskyldige kan vägavgift förskottsdebiteras.

7 §Vid färd med ett fordon vars registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 § första stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon ska det i fordonet finnas ett bevis om en polismans eller bilinspektörs medgivande enligt andra stycket den paragrafen.

Omhändertagna registreringsskyltar ska förvaras hos Polismyndigheten under en vecka efter omhändertagandet. Skyltarna får under denna tid återlämnas till fordonets ägare om det visas att brukandeförbud inte längre råder för fordonet enligt 25 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon. Om skyltarna inte återlämnas, ska Polismyndigheten förstöra dem.

Förordning (2015:37)

8 §Transportstyrelsen begär indrivning för Skatteverkets räkning. Bestämmelser om begäran om indrivning finns i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Förordning (2008:1186)

9 §Skatteverket meddelar efter samråd med Transportstyrelsen föreskrifter för påföring och uppbörd av vägavgift.

Förordning (2008:1186)

10 §Återbetalning av vägavgift enligt 17 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon beslutas och verkställs av Transportstyrelsen för Skatteverkets räkning.

Förordning (2008:1186)

Betalning och återbetalning av vägavgift för utländska fordon

11 §Vägavgift för ett utländskt fordon ska betalas till Skatteverket. Skatteverket får bestämma att avgiften i stället ska betalas till en viss juridisk person. Skatteverket ska därvid beakta för Sverige bindande internationella åtaganden om vägavgifter.

Om en betalning av vägavgift görs till en sådan juridisk person som avses i första stycket eller dennes ombud, ska en anmälan till Skatteverket anses ha gjorts och ett beslut om avgift ska anses ha fattats av Skatteverket i enlighet med anmälan.

Förordning (2008:760)

12 §Om Skatteverket bestämt att betalning ska göras till en viss juridisk person, får den juridiska personen, för att kunna genomföra sitt uppdrag, behandla personuppgifter hänförliga till sådan betalning i den omfattning som överenskommits med Skatteverket. Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som en sådan juridisk person genomför inom ramen för överenskommelsen. Den juridiska personen utgör då personuppgiftsbiträde.

Förordning (2008:760)

13 §Ett beslut om återbetalning enligt 22 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon får verkställas av en sådan juridisk person som avses i 11 §.

Förordning (2008:760)

14 §Skatteverket får meddela sådana ytterligare föreskrifter som behövs för att ta ut vägavgift för ett utländskt fordon eller betala tillbaka en sådan avgift.

Förordning (2008:760)

Ytterligare bestämmelser om fullgörande av ett internationellt åtagande

15 §Transportstyrelsen och Skatteverket ska lämna ut uppgift om huruvida vägavgift har betalats i Sverige för svenska eller utländska fordon när det är nödvändigt för att fullgöra ett sådant internationellt åtagande om vägavgifter som är bindande för Sverige.

Förordning (2008:1186)

16 §En juridisk person som avses i 12 § får även behandla personuppgifter hänförliga till betalning av vägavgift för svenska fordon om det är nödvändigt för att fullgöra ett sådant internationellt åtagande om vägavgifter som är bindande för Sverige. Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som en sådan juridisk person genomför inom ramen för överenskommelsen. Den juridiska personen utgör då personuppgiftsbiträde.

Förordning (2008:760)

17–20 §har upphävts genom förordning (2008:760).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2014:1197

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2015:37

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...