Lagens tillämpningsområde

1 §Denna lag gäller förhandsbesked om

 1. skatt eller avgift som avses i

  1. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

  2. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel för dem som avses i 2 § första stycket 1–4 och 6–13 i den lagen,

  3. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

  4. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

  5. inkomstskattelagen (1999:1229), och

  6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

 2. punktskatt som avses i 3 kap. 15 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

 3. skatt enligt mervärdesskattelagen (2023:200),

 4. taxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),

 5. skatt enligt kupongskattelagen (1970:624), och

 6. skatt enligt lagen (2023:875) om tilläggsskatt.

Förhandsbesked lämnas av Skatterättsnämnden efter ansökan av en enskild eller det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Lag (2023:878)

Skatterättsnämndens sammansättning m.m.

2 §Skatterättsnämnden består av högst fjorton ledamöter och högst tio ersättare. Ledamöter och ersättare förordnas av regeringen för högst fyra år i taget.

Skatterättsnämnden sammanträder på två avdelningar, en för direkt skatt och en för indirekt skatt. Regeringen bestämmer ledamöternas och ersättarnas fördelning på avdelningarna och utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande på varje avdelning.

3 §Skatterättsnämnden är beslutsför när ordföranden vid sammanträdet samt fem andra ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutsför med färre ledamöter, om tre av dem, bland dem ordföranden, är ense om utgången i ärendet. Fler än ordföranden samt sex andra ledamöter får inte delta i nämndens beslut.

Lag (2020:855)

3 a §Skatterättsnämnden får lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om sådant besked.

Lag (2020:855)

4 §Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggningen i Skatterättsnämnden tillämpas bestämmelserna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Förutsättningar för förhandsbesked

5 §Efter ansökan av en enskild får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Första stycket gäller även den som i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Lag (2021:1167)

6 §I ärenden som avses i 1 § första stycket 1 och 4 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket endast om

 1. frågan angår en enskild och gäller ett yrkande eller en ansökan som denne framställt hos Skatteverket,

 2. Skatteverket har fattat ett beslut i saken och beslutet gått den enskilde emot, samt

 3. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

Lag (2003:666)

6 a §I ärenden som avses i 1 § första stycket 2 och 3 får förhandsbesked lämnas efter ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket endast om

 1. frågan angår en enskild,

 2. Skatteverket eller, i fall som avses i 2 kap. 13 § eller 3 kap. 5 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, Tullverket har fattat ett beslut i saken,

 3. beslutet gått den enskilde emot, och

 4. det är av vikt för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

Lag (2007:464)

Hur ärendet inleds i Skatterättsnämnden, m.m.

7 §En ansökan om förhandsbesked skall vara skriftlig.

I ansökan skall sökanden lämna de uppgifter som behövs för att förhandsbesked skall kunna lämnas.

8 §Skatterättsnämnden får anmoda sökanden att inom viss tid komma in med de ytterligare upplysningar som nämnden anser sig behöva för att pröva ansökan om förhandsbesked.

Skatterättsnämnden får i fråga som avses i 1 § första stycket 2 begära varuprov av sökanden.

Tidsfrister

9 §En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden senast den dag då deklaration senast ska lämnas till ledning för det beslut om slutlig skatt eller den taxering som frågan avser.

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden innan den första redovisningsperiod som berörs av den fråga som ansökan avser har börjat. Om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder ska ansökan ha kommit in senast den dag då deklaration senast ska lämnas.

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 5 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden senast inom fyra månader efter utdelningstillfället.

En enskilds ansökan rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 6 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden senast den dag då en tilläggsskatterapport senast ska lämnas till ledning för det beslut om tilläggsskatt som frågan avser.

Lag (2023:878)

10 §En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1 eller 4 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av det andra året efter det år beskattningsåret löpte ut eller före utgången av året efter taxeringsåret.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 2 eller 3 ska ha kommit in till Skatterättsnämnden före utgången av andra året efter utgången av det kalenderår under vilket redovisningsperioden har gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat.

Lag (2011:1254)

Motpart

11 §Om en enskild ansöker om förhandsbesked är Skatteverket motpart i ärendet.

Om det allmänna ombudet hos Skatteverket ansöker om förhandsbesked är den enskilde som frågan angår motpart i ärendet.

Lag (2003:666)

Hinder mot att pröva ansökan

12 §Finner Skatterättsnämnden med hänsyn till ansökans innehåll att förhandsbesked inte bör lämnas skall ansökan avvisas. Detsamma gäller om ansökan kommit in för sent.

En ansökan av det allmänna ombudet hos Skatteverket skall avvisas om den fråga som ansökan avser efter överklagande har anhängiggjorts vid allmän förvaltningsdomstol innan ansökan kommit in till Skatterättsnämnden.

En ansökan får avvisas utan att den som är motpart ges tillfälle att yttra sig i ärendet.

Lag (2003:666)

13 §Om motparten till det allmänna ombudet hos Skatteverket inte längre vidhåller det yrkande eller den ansökan som han framställt hos Skatteverket, förfaller ärendet om förhandsbesked.

Lag (2003:666)

Handläggning

14 §Om ansökan inte omedelbart avvisas skall Skatterättsnämnden ge motparten tillfälle att yttra sig skriftligen.

Skatterättsnämnden kan bereda parterna tillfälle att muntligen lämna upplysningar inför nämnden.

Förhandsbeskedet

15 §I förhandsbeskedet skall Skatterättsnämnden i den omfattning som nämnden anser lämplig ange hur den fråga som förhandsbeskedet avser skall bedömas.

Förhandsbeskedet skall delges parterna.

16 §Ett förhandsbesked som vunnit laga kraft är bindande för Skatteverket och allmän förvaltningsdomstol i förhållande till den enskilde som beskedet angår, om denne yrkar det.

Förhandsbeskedet är dock inte bindande om en författningsändring påverkar den fråga som beskedet avser.

Lag (2003:666)

Avgift, kostnad och ersättning

17 §För ett förhandsbesked rörande en fråga som avses i 1 § första stycket 1, 4, 5 eller 6 får Skatterättsnämnden ta ut en avgift av en enskild sökande enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

Om Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer ett förhandsbesked på grund av att det inte borde ha lämnats, ska avgiften betalas tillbaka.

Lag (2023:878)

18 §Om Skatterättsnämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen gör en undersökning eller anlitar en sakkunnig för att utreda en varas beskaffenhet ska sökanden betala för detta om inte nämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen medger undantag.

Lag (2010:1452)

19 §Avgift enligt 17 § och kostnad enligt 18 § som inte betalats inom den tid Skatterättsnämnden angett får tas ut genom indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Vid indrivning får verkställighet enligt utsökningsbalken ske.

20 §I ärenden och mål om sådana förhandsbesked som det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2011:1254)

Vilandeförklaring

21 §Om en fråga i ett mål vid en allmän förvaltningsdomstol har samband med en fråga om förhandsbesked som är anhängig i Skatterättsnämnden eller Högsta förvaltningsdomstolen, får domstolen förordna att målet helt eller delvis ska vila till dess att förhandsbeskedet vunnit laga kraft.

Lag (2010:1452)

Överklagande

22 §Ett förhandsbesked och Skatterättsnämndens beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning får överklagas hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Ett överklagande ska ha kommit in till Skatterättsnämnden inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av förhandsbeskedet eller, om överklagandet gäller ett beslut om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Om en enskild ansöker om förhandsbesked, får Skatteverket överklaga förhandsbeskedet oavsett utgången i Skatterättsnämnden och även om någon ändring inte yrkas. Om det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhandsbesked, har ombudet samma rätt.

Lag (2011:1254)

23 §Beslut om avvisande av ansökan enligt 12 §, avgift enligt 17 §, kostnad enligt 18 § eller vilandeförklaring enligt 21 § får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:855

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

2021:1167

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för ansökningar som har kommit in till Skatterättsnämnden före ikraftträdandet.

2022:1752

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2023:204

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2023:878

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

Propositioner

SFS 1998:189
Prop. 1997/98:65

SFS 2000:488
Prop. 1999/2000:105

SFS 2001:336
Prop. 2000/01:110

SFS 2002:425
Prop. 2001/02:127

SFS 2002:1008
Prop. 2002/03:5

SFS 2003:666
Prop. 2002/03:99

SFS 2007:464
Prop. 2006/07:96

SFS 2010:1452
Prop. 2009/10:181

SFS 2011:1254
Prop. 2010/11:165

SFS 2011:1283
Prop. 2011/12:1

SFS 2015:885
Prop. 2015/16:14

SFS 2020:855
Prop. 2019/20:197

SFS 2021:1167
Prop. 2021/22:20

SFS 2022:1752
Prop. 2022/23:7

SFS 2023:204
Prop. 2022/23:46

SFS 2023:878
Prop. 2023/24:32