1 §Ett företag som vid utgången av det beskattningsår som avslutas närmast före den 31 december 1999 har valutakursreserv får återföra denna till beskattning i den omfattning som anges i denna lag. Detsamma gäller avsättning till valutakursreserv som har gjorts i bokslut per den 31 december 1999 eller under år 2000 under förutsättning att det räkenskapsår som ligger till grund för bokslutet har påbörjats före den 1 januari 1999.

Valutakursreserv anses föreligga om tillgångarna vid inkomsttaxeringen har tagits upp till ett lägre värde än som skulle ha följt vid en tillämpning av punkt 4 av anvisningarna till 24 § den upphävda kommunalskattelagen (1928:370).

Som förutsättning för att lagen skall tillämpas gäller att den kvarvarande valutakursreserven finns avsatt i räkenskaperna.

Med företag avses i denna lag fysiska och juridiska personer.

Lag (1999:1303).

2 §Avdrag för avsättning till valutakursreserv återförs till beskattning

 • vid 2000 års taxering med minst en femtedel,

 • vid 2000–2001 års taxeringar med minst två femtedelar,

 • vid 2000–2002 års taxeringar med minst tre femtedelar,

 • vid 2000–2003 års taxeringar med minst fyra femtedelar, och

 • vid 2000–2004 års taxeringar eller, om taxering inte sker år 2004, vid 2000–2005 års taxeringar, med hela beloppet.

3 §Om det beskattningsår som ligger till grund för taxeringen år 2000 har påbörjats före den 1 januari 1999 behöver ingen del återföras till beskattning vid denna taxering. Vid följande års taxeringar återförs avdraget i den ordning som anges i 2 §.

Om det beskattningsår som ligger till grund för taxeringen år 2001 har påbörjats före den 1 januari 1999 behöver ingen del återföras till beskattning vid denna taxering. Vid följande års taxeringar återförs avdraget i den ordning som anges i 2 §.

4 §Överstiger det sammanlagda belopp som skall återföras till beskattning inte 10 000 kronor återförs hela beloppet vid 2000 års taxering. Om det räkenskapsår som ligger till grund för taxeringen år 2000 har påbörjats före den 1 januari 1999 eller om taxering inte sker år 2000 skall beloppet i stället återföras vid närmast följande taxering.

5 §Som intäkt tas upp 74 procent av den kvarvarande valutakursreserven multiplicerad med statslåneräntan vid beskattningsårets utgång.

6 §Kvarvarande valutakursreserv återförs omedelbart till beskattning om

 1. den skattskyldige eller, i fråga om handelsbolag, detta har upphört att bedriva verksamhet i den förvärvskälla som valutakursreserven hänför sig till,

 2. delägare i handelsbolag har avyttrat sin andel i bolaget,

 3. företaget har upplösts genom fusion och 8 § inte är tillämplig,

 4. beslut har fattats om att företag som innehar valutakursreserv skall träda i likvidation,

 5. beslut har meddelats om att den skattskyldige skall försättas i konkurs, eller

 6. skattskyldigheten för inkomst av förvärvskällan har upphört eller sådan inkomst skall undantas från beskattning på grund av ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning.

7 §Överför en fysisk person sin näringsverksamhet eller driften av denna till ett aktiebolag eller överförs näringsverksamheten i ett handelsbolag till ett aktiebolag får kvarvarande valutakursreserv övertas av och återföras hos aktiebolaget under förutsättning

 1. att överföringen inte föranleder uttagsbeskattning enligt 22 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), och

 2. att den fysiska personen eller handelsbolaget, såvida det inte är fråga om apportemission, skjuter till ett belopp motsvarande överförd valutakursreserv till aktiebolaget.

Tillskott som avses i första stycket 2 beaktas inte vid beräkning av omkostnadsbeloppet för aktierna. Vid apportemission skall anskaffningsutgiften för aktierna minskas med ett belopp motsvarande överförd valutakursreserv minskad med den avsättning som bolaget gör i räkenskaperna för skatt som belöper sig på valutakursreserven.

Lag (1999:1303).

8 §Vid en sådan fusion eller fission som anges i 4 respektive 5 § lagen (1998:1603) om beskattning vid fusioner, fissioner och verksamhetsöverlåtelser skall – om villkoren i 9 och 10 §§ den lagen är uppfyllda – valutakursreserv övertas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1998:1620

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas första gången vid 2000 års taxering.

1999:1303

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.