1 §Ekonomiskt stöd för anställning till en arbetsgivare som har beslutats av Arbetsförmedlingen, och sjöfartsstöd som har beslutats av Trafikverket, får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om de stöd som får krediteras skattekontot.

Lag (2020:479)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:479

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

Propositioner

SFS 1999:591
Prop. 1998/99:100

SFS 2001:759
Prop. 2000/01:127

SFS 2001:769
Prop. saknas

SFS 2005:1194
Prop. 2002/03:100

SFS 2011:1396
Prop. 2010/11:166

SFS 2013:971
Prop. 2013/14:1

SFS 2014:286
Prop. 2013/14:146

SFS 2020:479
Prop. 2019/20:117