Lagens tillämpningsområde

1 §Skatt (avfallsskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för avfall som förs in till en avfallsanläggning där farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år slutligt förvaras (deponeras) eller förvaras under längre tid än tre år.

Avfallsskatt skall också betalas för avfall som uppkommer inom en anläggning där det huvudsakligen bedrivs annan verksamhet än avfallshantering, om farligt avfall eller annat avfall till en mängd av mer än 50 ton per år deponeras inom anläggningen eller förvaras där under längre tid än tre år.

2 §Med avfall jämställs annat material som förs in till en avfallsanläggning som avses i 1 § första stycket.

3 §Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte för anläggningar som används för deponering eller förvaring av enbart

 1. ett eller flera av följande avfallsslag, nämligen

  1. jord, grus, sand, lera, skiffer, kalkstoft, kalksten eller annan sten,

  2. bergrester från gruvindustriell verksamhet,

  3. avfallssand från gruvindustriell verksamhet och avfall från vattenrening vid sådan verksamhet samt järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,

 2. radioaktivt avfall,

 3. vattenverksslam i slambassäng, eller

 4. flytande avfall i vassbädd.

I fråga om avfall från vattenrening vid gruvindustriell verksamhet och järnhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets gäller första stycket 1 endast under förutsättning att deponering eller förvaring sker tillsammans med avfallssand från gruvindustriell verksamhet.

Lag (2020:625)

Skattebelopp m.m.

4 §Avfallsskatt ska betalas med 725 kronor per ton avfall.

För kalenderåret 2025 och efterföljande kalenderår ska avfallsskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2023.

Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår.

Lag (2023:756)

5 §Avfallsskatt skall bestämmas på grundval av vägning.

Om den mängd avfall som förs in till eller uppkommer vid en anläggning är av mindre omfattning eller det av någon annan anledning finns särskilda skäl, får avfallsskatten bestämmas på annan grund än vägning.

Undantag från skatteplikt

6 §Avfallsskatt skall inte betalas för

 1. material som är avsett att användas för driften av en avfallsanläggning eller som förs in till en sådan anläggning utan direkt samband med avfallshanteringen,

 2. avfall som är avsett att inom en anläggning

  1. behandlas genom kompostering eller reaktorbaserad rötning,

  2. förbrännas,

  3. användas för tillverkning av fast lagringsbart bränsle,

  4. avvattnas,

  5. renas, under förutsättning att avfallet är flytande,

 3. flytande avfall som inom en anläggning är avsett att behandlas i vassbädd.

Första stycket 2 d, 2 e och 3 gäller endast om det vatten som avgår från behandlingen inte deponeras inom anläggningen.

Avfallsskatt skall dock betalas för rester som uppstår efter genomförd åtgärd enligt första stycket 2.

Lag (2000:1429)

Vem som är skattskyldig

7 §Skyldig att betala avfallsskatt är den som bedriver verksamheten på anläggningen.

Lag (2002:428)

Skattskyldighetens inträde

8 §Skyldigheten att betala avfallsskatt inträder i fall som avses i

 1. 1 § första stycket när avfall förs in till anläggningen,

 2. 1 § andra stycket när avfall uppkommer och i

 3. 6 § tredje stycket när åtgärden har slutförts.

Lag (2000:1429)

Förfarandet

9 §Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). Redovisningsperioden för avfallsskatt är dock kalenderkvartal.

Lag (2011:1398)

Avdrag

10 §Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på

 1. avfall som förts ut från anläggningen, dock inte lak- och reningsvatten och inte heller gas som har bildats vid nedbrytning av organiskt avfall,

 2. avfall som använts för driften av anläggningen,

 3. avfall som inom anläggningen använts för konstruktionsarbeten eller för att där åstadkomma en miljösäker deponering eller förvaring, dock inte när avfallet använts för mellantäckning,

 4. avfall enligt 3 § första stycket 1 a som är avsett att inom anläggningen användas för sluttäckning, om det förvaras skilt från annat avfall.

Lag (2002:998)

11 §Den som är skattskyldig får göra avdrag även för skatt på

 1. vatten eller stabiliserande ämnen som utanför anläggningen tillsatts till aska,

 2. förorenad jord från marksanering,

 3. muddermassor från sanering och fördjupning av vattenområden,

 4. avfall från sanering av upplag för farligt avfall,

 5. slam från behandling av lakvatten från anläggning där gips deponeras,

 6. avfall från rening av kommunalt avloppsslam som förorenats på grund av verksamhet vid Falu koppargruva,

 7. asbesthaltigt avfall,

 8. fluor- och svavelhaltigt avfall från rökgasrening vid tillverkning av järnmalmspellets,

 9. grönlutslam från kausticeringsprocesser,

 10. askor från eldning av avsvärtningsslam,

 11. slam från framställning av dikalciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat,

 12. kalciumfluoridslam från framställning av aluminiumfluorid,

 13. gipsslam från framställning av uppkolningsmedel,

 14. elfilterstoft från framställning av kalciumkarbid,

 15. slagger från metallurgiska processer,

 16. stoft och slam från rening av gaser från framställning av råstål och råjärn,

 17. oljehaltigt glödskalsslam,

 18. metallhydroxidslam,

 19. stoft och slam från rening av rökgaser och processvatten vid framställning av koppar, zink och bly,

 20. katodrester och blästerstoft vid framställningen av aluminium,

 21. stoft och slam från rening av rökgaser från framställning av ferrolegeringar,

 22. gjuterisand,

 23. avfall från rensprocessen vid upparbetning av återvunnet glas, och

 24. biobränsleaska, vars halt av cesium-137 uppgår till minst tio kilobecquerel per kilogram och som förts in till en avfallsanläggning som uppfyller de krav som Strålsäkerhetsmyndigheten fastlagt för deponering av sådan aska.

Vid fastställandet av halten cesium-137 enligt första stycket 24 ska askans torrvikt användas.

Lag (2020:625)

Återbetalning

12 §Om avfall flyttas från ett område som upphört att vara en sådan anläggning som avses i 1 § första eller andra stycket, medges återbetalning av skatten på avfallet om avfallet

 1. förs in på en sådan anläggning som avses i 1 § första stycket, eller

 2. tas emot på en plats där avfallet är avsett att

  1. förbrännas, eller

  2. behandlas för materialåtervinning.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket görs skriftligen hos Skatteverket av den som var skattskyldig enligt 7 § vid den tidpunkt då området upphörde att vara en sådan anläggning som avses i 1 § första eller andra stycket.

Återbetalning enligt första stycket medges inte om möjlighet till avdrag för skatten följer av andra bestämmelser i denna lag.

Lag (2020:625)

13 §Ansökan om återbetalning enligt 12 § ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. För att återbetalning enligt 12 § ska beviljas krävs att skatten för ett kalenderkvartal uppgår till minst 1.000 kr.

Lag (2020:625)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:625

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2023:756

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Propositioner

SFS 1999:673
Prop. 1998/99:84

SFS 1999:1321
Prop. 1999/2000:9

SFS 2000:1429
Prop. 2000/01:31

SFS 2001:904
Prop. 2001/02:29

SFS 2001:960
Prop. 2001/02:1

SFS 2002:428
Prop. 2001/02:127

SFS 2002:998
Prop. 2002/03:1

SFS 2005:962
Prop. 2005/06:1

SFS 2008:242
Prop. 2007/08:71

SFS 2011:1398
Prop. 2010/11:166

SFS 2014:1499
Prop. 2014/15:1

SFS 2017:1211
Prop. 2017/18:1

SFS 2020:625
Prop. 2019/20:124

SFS 2023:756
Prop. 2023/24:1