1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst som härrör från internationell flygtransport som Sverige och Oman undertecknade den 8 juli 1998 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, arabiska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast om dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

Övergångsbestämmelser

1999:892

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på inkomst som förvärvas från och med den 1 januari 1995.

2006:13

Regeringen föreskriver att lagen (1999:892) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Oman beträffande inkomst som härrör från internationell flygtransport skall träda i kraft den 1 mars 2006.

Avtalet trädde i kraft den 21 december 2005.

Bilaga – Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Sultanatet Omans regering för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst som härrör från internationell flygtransport

Konungariket Sveriges regering och Sultanatet Omans regering;

Som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst som härrör från internationell flygtransport;

Har kommit överens om följande:

Artikel 1 Skatter som omfattas av avtalet

1.De skatter på vilka avtalet tillämpas är:

 1. I Konungariket Sverige:

  1. den statliga inkomstskatten,

  2. den kommunala inkomstskatten,

   (i det följande benämnda ”svensk skatt”),

 2. I Sultanatet Oman:

  1. bolagsskatten på inkomster,

  2. vinstskatten på kommersiella och industriella etableringar,

   (i det följande benämnda ”omansk skatt”).

2.Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som i endera avtalsslutande staten efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 1 i denna artikel.

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall omedelbart meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits i respektive skattelagstiftning vilka berör detta avtal.

Artikel 2 Definitioner

1.Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Konungariket Sverige eller Sultanatet Oman, beroende på sammanhanget;

 2. ”skatt” åsyftar svensk skatt eller omansk skatt, beroende på sammanhanget;

 3. ”företag i en avtalsslutande stat” åsyftar

  1. Oman Air och Gulf Air, eller

  2. Scandinavian Airlines System (SAS);

   ovan angivna företag kan till antalet utökas eller ersättas av andra företag genom utväxlande av brev eller annat motsvarande arrangemang mellan de båda avtalsslutande staterna;

 4. ”internationell trafik” åsyftar transport med luftfartyg som används av ett företag i en avtalsslutande stat, utom då luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

 5. ”behörig myndighet” åsyftar:

  • i Konungariket Sverige, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud,

  • i Sultanatet Oman, ställföreträdande premiärministern för finansiella och ekonomiska angelägenheter eller dennes befullmäktigade ombud.

2.Då en avtalsslutande stat tillämpar bestämmelserna i detta avtal anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter som är föremål för detta avtal.

Artikel 3 Undvikande av dubbelbeskattning

1.Inkomst och vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik undantas från beskattning i den andra avtalsslutande staten.

2.Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas också på andel i inkomst och vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

3.Vid tillämpningen av denna artikel:

 1. åsyftar uttrycket ”användning av luftfartyg” verksamhet i form av flygtransport av passagerare, bagage, levande inventarier, varor eller post som bedrivs av företag i en avtalsslutande stat och inbegriper försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar för sådan transport;

 2. ränta på medel som är direkt hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik anses som inkomst från användning av sådant luftfartyg.

4.Vinst som företag i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av luftfartyg, som detta företag äger och använder i internationell trafik och vars inkomst av denna verksamhet beskattas endast i denna stat, samt vinst som detta företag förvärvar på grund av avyttring av reservdelar och annan utrustning hänförlig till användningen av sådant luftfartyg, skall undantas från beskattning i den andra avtalsslutande staten.

Artikel 4 Omförhandling

Om företag i Konungariket Sverige påförs skatt av sådant slag som anges i artikel 1, på sådan inkomst som anges i artikel 3, i en stat i vilken Gulf Air är det nationella lufttransportbolaget, skall de avtalsslutande staterna utan dröjsmål inleda förhandlingar i syfte att i motsvarande mån justera de undantag från beskattning som följer av artikel 3 i detta avtal.

Artikel 5 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av detta avtal.

Artikel 6 Ikraftträdande

De avtalsslutande staterna skall på diplomatisk väg underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder som enligt respektive lagstiftning krävs för att detta avtal skall träda i kraft har vidtagits. Avtalet träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och skall därvid tillämpas på inkomst och vinst som förvärvas från och med den första januari 1995.

Artikel 7 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men endera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår som följer efter fem år räknat från den dag då avtalet träder i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla avseende räkenskapsår som börjar den första januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av det år då uppsägningen ägde rum eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Muscat den 8 juli 1998,...., i två exemplar på arabiska, svenska och engelska språken. Alla språken äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga företräde.