Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund

(senast ändrad genom SFS 2019:664)

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant statsbidrag som avses i lagen (1999:932) om stöd till trossamfund.

Definitioner

2 §I förordningen avses med

 • trossamfund: en sammanslutning för religiös verksamhet i vilken det ingår att anordna gudstjänst, eller en grupp av samverkande församlingar eller trossamfund (samverkansorgan),

 • församling: en sammanslutning som bedriver lokal religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst,

 • betjänad: medlem eller registrerad deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfund eller församling.

Statsbidragsberättigade trossamfund

3 §Bidrag får lämnas till följande trossamfund, samverkansorgan och församlingar inom:

 1. Alevitiska Riksförbundet,

 2. Anglikanska kyrkan i Sverige,

 3. Bibeltrogna Vänner,

 4. Danska kyrkan i Sverige,

 5. Equmeniakyrkan,

 6. Estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,

 7. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,

 8. Evangeliska Frikyrkan,

 9. Frälsningsarmén,

 10. Islamiska samarbetsrådet,

 11. Isländska kyrkan i Sverige,

 12. Judiska Centralrådet,

 13. Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige,

 14. Mandeiska trossamfundet i Sverige och Finland,

 15. Norska kyrkan i Sverige,

 16. Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd,

 17. Pingströrelsen,

 18. Romersk-Katolska kyrkan i Sverige,

 19. Sjundedags Adventistsamfundet,

 20. Svenska Alliansmissionen,

 21. Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd,

 22. Trossamfundet Jehovas vittnen, och

 23. Ungerska protestantiska kyrkan i Sverige.

Förordning (2019:664)

4 §Bidrag får lämnas till teologisk utbildning som anordnas vid

 1. Johannelunds teologiska högskola,

 2. Prästseminariet i Stockholms katolska stift,

 3. Enskilda Högskolan, Stockholm, och

 4. Örebro missionsskola.

Förordning (2019:664)

Bidragsformer

5 §Bidrag till trossamfund lämnas i form av

 1. organisationsbidrag,

 2. verksamhetsbidrag, och

 3. projektbidrag.

Organisationsbidrag

6 §Organisationsbidrag lämnas till trossamfund och församlingar för att de skall kunna bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet.

Organisationsbidrag får lämnas till lokal och central verksamhet.

7 §Bidrag till lokal verksamhet får lämnas till församlingar för att de skall kunna hålla gudstjänster, ge själavård samt bedriva undervisning och omsorg.

8 §Bidrag till central verksamhet får inte överstiga en tiondel av de sammanlagda organisationsbidrag som under ett verksamhetsår beviljats trossamfundet.

9 §Om trossamfundet får statlig hjälp att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter, skall de årliga kostnaderna för hjälpen räknas av från organisationsbidraget i förhållande till det antal betjänade som omfattas av hjälpen. Kostnaderna för att förbereda hjälpen skall också avräknas från organisationsbidraget det första året som trossamfundet får avgiftshjälp.

Verksamhetsbidrag

10 §Verksamhetsbidrag får lämnas till sådan teologisk utbildning som anges i 4 §.

11 §Verksamhetsbidrag får lämnas till andlig vård inom sjukvården.

Projektbidrag

12 §Projektbidrag får lämnas till församlingar som behöver bidraget för att kunna hålla lokaler för religiös verksamhet (lokalbidrag).

Lokalbidrag får lämnas för att

 1. skaffa lokaler genom nybyggnad eller köp,

 2. bygga om eller rusta upp församlingens lokaler, och

 3. anpassa församlingens lokaler för personer med funktionsnedsättning.

Lokalbidrag får inte lämnas för lokaler som statsbidrag betalas för enligt förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.

Förordning (2018:1534)

13 §Lokalbidrag för att skaffa, bygga om eller rusta upp en eller flera lokaler för en församling får lämnas med högst trettio procent av de kostnader som kan anses skäliga för åtgärderna, dock högst två miljoner kronor.

Förordning (2013:920)

14 §Lokalbidrag för att anpassa en lokal till personer med funktionsnedsättning får lämnas med belopp som motsvarar kostnaden för åtgärden, dock högst 200.000 kronor.

Förordning (2013:920)

15 §Projektbidrag får lämnas under högst tre år till ett trossamfund eller en församling som huvudsakligen betjänar till landet invandrade trosbekännare för att bygga upp en central eller lokal verksamhet.

16 §Projektbidrag får lämnas för utbildning och fortbildning av funktionärer i trossamfund som saknar egna utbildningsinstitutioner i Sverige.

Beslutande myndighet

17 §Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund vid Myndigheten för stöd till trossamfund.

En ansökan om statsbidrag görs hos myndigheten.

Förordning (2017:103)

18 §Myndigheten för stöd till trossamfund får meddela närmare föreskrifter om förutsättningarna för bidrag enligt denna förordning.

Förordning (2017:103)

Redovisning

19 §Ett trossamfund eller en församling som har tagit emot bidrag enligt denna förordning ska till Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund lämna de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra uppgifter som rådet bestämmer.

Förordning (2017:103)

Beslut att statsbidrag inte ska betalas ut eller återbetalas

20 §Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund får besluta att ett beviljat bidrag inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

Rådet för beslut om statsbidrag till trossamfund får besluta att ett bidrag ska betalas tillbaka om

 1. det har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,

 2. det inte används för det ändamål det beviljats för, eller

 3. trossamfundet eller församlingen inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som avses i 19 §.

Förordning (2017:103)

Överklagande

21 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om organisationsbidrag enligt 6–8 §§, verksamhetsbidrag enligt 10 § och om att inte betala ut statsbidrag enligt 20 § första stycket får dock inte överklagas.

Förordning (2018:986)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:986

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2018:1534

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om statsbidrag som lämnats in före ikraftträdandet. Handläggningen av dessa ansökningar ska slutföras av Myndigheten för stöd till trossamfund.

2019:664

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...