1 §Allmänna handlingar får utan att de upphör att vara allmänna överlämnas till och tills vidare förvaras hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning under förutsättning att handlingarna senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos

  1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller

  2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.

Riksarkivet ska efter att ha inhämtat synpunkter från mottagande organ inom Svenska kyrkan göra en sammanställning över de handlingar som överlämmnas.

Förordning (2009:1595)

Bilaga

Myndighet eller beslutande ­församling

Mottagande organ inom Svenska kyrkan

Kyrkokommunala myndigheter på lokal nivå

Motsvarande församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan

Kyrkokommunala myndigheter på regional nivå

Motsvarande stift inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkans beslutande ­församlingar:

– på lokal nivå

Motsvarande församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan

– på regional nivå

Motsvarande stift inom Svenska kyrkan

– kyrkomötet

Svenska kyrkan

Pastor

Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där pastor funnits

Pastorsämbetet

Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där pastorsämbetet funnits

Kyrkoherde

Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där kyrkoherden funnits

Kontraktsprost

Församling, kyrklig samfällighet eller stift inom Svenska kyrkan som motsvarar den församling eller kyrkliga samfällighet eller det stift där kontraktsprosten funnits

Biskop

Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar det där biskopen funnits

Domkapitel

Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar det där domkapitlet funnits

Domkyrkorådet i Lund

Svenska kyrkan

Kyrkofondens styrelse

Svenska kyrkan

Kyrkomötets besvärsnämnd

Svenska kyrkan

Ansvarsnämnden för biskopar

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans centralstyrelse

Svenska kyrkan