Innehåll

Förordning (1999:976) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring

(senast ändrad genom SFS 2009:1595)

1 §Allmänna handlingar får utan att de upphör att vara allmänna överlämnas till och tills vidare förvaras hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning under förutsättning att handlingarna senast den 31 december 1999 har kommit in till eller upprättats hos

  1. myndigheter som har upphört och som har haft uppgifter som hänför sig till Svenska kyrkans verksamhet, eller

  2. Svenska kyrkans beslutande församlingar.

Riksarkivet ska efter att ha inhämtat synpunkter från mottagande organ inom Svenska kyrkan göra en sammanställning över de handlingar som överlämmnas.

Förordning (2009:1595)

2 §Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

Bilaga

Myndighet eller beslutande ­församling

Mottagande organ inom Svenska kyrkan

Kyrkokommunala myndigheter på lokal nivå

Motsvarande församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan

Kyrkokommunala myndigheter på regional nivå

Motsvarande stift inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkans beslutande ­församlingar:

– på lokal nivå

Motsvarande församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan

– på regional nivå

Motsvarande stift inom Svenska kyrkan

– kyrkomötet

Svenska kyrkan

Pastor

Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där pastor funnits

Pastorsämbetet

Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där pastorsämbetet funnits

Kyrkoherde

Församling eller kyrklig samfällighet inom Svenska kyrkan som motsvarar den där kyrkoherden funnits

Kontraktsprost

Församling, kyrklig samfällighet eller stift inom Svenska kyrkan som motsvarar den församling eller kyrkliga samfällighet eller det stift där kontraktsprosten funnits

Biskop

Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar det där biskopen funnits

Domkapitel

Stift inom Svenska kyrkan som motsvarar det där domkapitlet funnits

Domkyrkorådet i Lund

Svenska kyrkan

Kyrkofondens styrelse

Svenska kyrkan

Kyrkomötets besvärsnämnd

Svenska kyrkan

Ansvarsnämnden för biskopar

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans centralstyrelse

Svenska kyrkan

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...