Lagens tillämpningsområde

1 §Denna lag innehåller bestämmelser för finansiella företag om byte av redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Lagen gäller dock inte när en filial byter valuta i sin redovisning i fall som avses i fjärde stycket nämnda paragraf.

Definitioner

2 §I denna lag avses med

 1. försäkringsföretag:

  1. försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

  2. tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsförening som omfattas av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

 2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt

  1. värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

  2. fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

  3. börs enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

  4. svensk central motpart enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

  5. värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

  6. AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, och

  7. svenskt clearingbolag enligt 1 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar,

 4. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag.

Lag (2024:120)

3 §Med stadgar avses

 1. bolagsordning i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag, ett tjänstepensionsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag,

 2. reglemente i en sparbank, eller

 3. stadgar i en medlemsbank, en försäkringsförening, en tjänstepensionsförening eller en ekonomisk förening.

Lag (2019:754)

Särskild redogörelse

4 §Ett finansiellt företag som avser att byta redovisningsvaluta ska upprätta en särskild redogörelse över konsekvenserna av bytet för företaget samt för den koncern och grupp som företaget ingår i. Ett försäkringsföretag ska även redogöra för konsekvenserna av bytet för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av en försäkring.

Av redogörelsen ska det framgå vilka risker som är förenade med en redovisning i den nya valutan och de åtgärder som har vidtagits för att hantera dessa. Det ska också framgå om bytet är förenligt med de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Ett fondbolag ska ge in redogörelsen till Finansinspektionen senast sex månader före ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den nya valutan.

Lag (2014:978)

5 §En ändring av stadgarna som innebär byte av redovisningsvaluta får stadfästas eller godkännas endast om en redogörelse som avses i 4 § första stycket har upprättats.

Särskilda bestämmelser för kreditinstitut och värdepappersbolag

6 §Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt redovisningsvaluta, skall kapitalbasen, omräknad till den nya redovisningsvalutan, minst motsvara det krav på lägsta kapitalbas som gällde före bytet. Omräkningen skall göras enligt den växelkurs som avses i 2 kap. 6 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt till en valuta som företaget tidigare haft sin redovisning i, skall dock kapitalbasen alltid minst motsvara det krav på lägsta kapitalbas som senast gällde vid redovisning i den valutan.

7 §Ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag, som har bytt till redovisning i euro, skall vid ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den nya valutan ha ett bundet eget kapital som motsvarar minst det kapital som krävs för att påbörja verksamheten.

8 §har upphävts genom lag (2015:716).

Bemyndiganden

9 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en redogörelse enligt 4 § ska innehålla.

Lag (2015:716)

Överklagande

10 §Finansinspektionens beslut enligt 8 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:754

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

2024:120

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2024.

Propositioner

SFS 2000:35
Prop. 1999/2000:23

SFS 2002:154
Prop. 2001/02:85

SFS 2004:67
Prop. 2002/03:150

SFS 2004:326
Prop. 2002/03:139

SFS 2005:925
Prop. 2005/06:25

SFS 2006:1381
Prop. 2006/07:5

SFS 2007:554
Prop. 2006/07:115

SFS 2008:279
Prop. 2007/08:57

SFS 2010:2065
Prop. 2009/10:246

SFS 2011:765
Prop. 2010/11:124

SFS 2013:570
Prop. 2012/13:155

SFS 2014:978
Prop. 2013/14:228

SFS 2015:716
Prop. 2015/16:9

SFS 2016:55
Prop. 2015/16:10

SFS 2017:687
Prop. 2016/17:162

SFS 2019:754
Prop. 2018/19:158

SFS 2024:120
Prop. 2023/24:8