Inledande bestämmelse

1 §Bestämmelser om innehållet i fastighetsregistrets inskrivningsdel finns i förordningen (2000:308) om fastighetsregister.

Ansökan och anmälan

2 §I följande inskrivningsärenden får en ansökan ges in i form av ett elektroniskt dokument:

 1. lagfart enligt 20 kap. 1 § och lagfartssammanträde enligt 20 kap. 10 § jordabalken,

 2. inskrivning eller andra åtgärder avseende tomträtt enligt 21 kap. jordabalken,

 3. inteckning enligt 22 kap. 2 § jordabalken,

 4. inteckningsåtgärder enligt 22 kap. 711 §§ jordabalken, om inteckningen motsvaras av ett datapantbrev,

 5. anteckning om innehav och borttagande av sådan anteckning enligt 22 kap. 12 § jordabalken, och

 6. inskrivning eller andra åtgärder avseende annan nyttjanderätt än tomträtt samt avseende servitut och rätt till elektrisk kraft enligt 23 kap. jordabalken.

I ärenden där en ansökan ges in elektroniskt får även en handling som avses i 20 kap. 6 § 1, 21 kap. 2 § första stycket 1 och 23 kap. 2 § första stycket 1 jordabalken samt 7 kap. 5 § fjärde stycket äktenskapsbalken och 23 § andra stycket sambolagen (2003:376) ges in elektroniskt, om den elektroniska handlingen överensstämmer med originalet.

I ärenden om anteckning och borttagande av anteckning enligt 19 kap. 29 och 30 §§ jordabalken får anmälan eller annan handling som ska ligga till grund för åtgärden ges in i form av ett elektroniskt dokument.

Förordning (2023:151)

3 §Lantmäteriet får meddela föreskrifter om hur en elektronisk handling ska vara beskaffad, hur handlingens överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt och vad som i övrigt ska gälla om det tekniska förfarandet för verifiering av innehåll i och utställare av ett elektroniskt dokument i de ärenden som avses i 2 §.

Lantmäteriet får lämna en ingivare tillstånd att ge in handlingar i form av ett elektronisk dokument på annat sätt än enligt de meddelade föreskrifterna. Vid prövningen ska Lantmäteriet beakta

 1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och den tekniska sakkunskap som krävs för elektronisk ingivning, och

 2. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör ställas med hänsyn till det elektroniska förfarandets uppbyggnad och funktion.

Lantmäteriet får återkalla tillståndet, om det finns skäl för det.

Förordning (2017:217)

3 a–3 c §§har upphävts genom förordning (2017:217).

Lagfartssammanträde och sammanträde enligt 19 kap. 16 § jordabalken

4 §Har inskrivningsmyndigheten kallat någon annan än sökanden att höras upplysningsvis vid ett sammanträde enligt 19 kap. 16 § jordabalken eller ett lagfartssammanträde, har denne rätt till ersättning av allmänna medel, om det inte finns särskilda skäl för att den som har hörts själv bör stå för kostnaden.

Ersättning av allmänna medel som avses i denna paragraf betalas enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m.

4 a §I 20 kap. 12 a § jordabalken finns bestämmelser om att sökanden ska ersätta staten för vissa kostnader i samband med lagfartssammanträde.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 49 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § indrivningsförordningen.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

Förordning (2008:181)

Registrering

5 §Ett inskrivningsärende ska registreras i inskrivningsmyndighetens register enligt 19 kap. 8 § jordabalken när det kommer in till inskrivningsmyndigheten. Vid registreringen ska det anges vilken eller vilka fastigheter som ärendet berör.

Sedan samtliga ärenden som hör till en inskrivningsdag har registrerats får besluten i ärendena överföras till fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Förordning (2011:61)

6 §Bestämmelserna i 5 § ska tillämpas även i fråga om de ändringar i fastighetsindelningen som ska göras i inskrivningsdelen enligt 52 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister.

Förordning (2011:61)

7 §Om ett beslut inte kan överföras enligt 5 § andra stycket till följd av ändring i fastighetsindelningen eller av annat skäl, ska beslutet omprövas.

Förordning (2011:61)

Underrättelse och bevis om beslut

8 §Bestämmelser om underrättelse och bevis om beslut i inskrivningsärenden finns i 19 kap. 20 och 21 §§ jordabalken.

Om ett utbyte av ett pantbrev eller ett vilandebevis sker i samband med en sammanföring av en beviljad inteckning eller en vilandeförklarad inteckning, ska det på grund av sammanföringen utfärdas en underrättelse i stället för ett pantbrev eller ett vilandebevis.

Förordning (2008:852)

8 a §En underrättelse enligt 19 kap. 20 § jordabalken får lämnas elektroniskt, bara om sökanden har godtagit det.

Förordning (2008:852)

9 §Underrättelser, skriftliga pantbrev och vilandebevis framställs av Lantmäteriet på begäran av inskrivningsmyndigheten.

Om ett skriftligt pantbrev eller ett vilandebevis till följd av tekniskt fel eller av annan anledning inte kan framställas, får inskrivningsmyndigheten i stället utfärda ett särskilt bevis. Ett sådant bevis ska undertecknas av den som har fattat beslutet.

Av 6 kap. 1 § jordabalken framgår att datapantbrev utfärdas genom registrering av inteckningen i pantbrevsregistret. Särskilda bestämmelser om sådan registrering finns i lagen (1994:448) om pantbrevsregister och förordningen (1994:598) om pantbrevsregister.

Förordning (2008:852)

10 §Ett skriftligt pantbrev ska innehålla uppgifter om

 1. inteckningens belopp med bokstäver och siffror samt inteckningens valuta,

 2. den eller de fastigheter som inteckningen har beviljats i eller utsträckts till eller den tomträtt som inteckningen har beviljats i,

 3. den eller de fastigheter eller den tomträtt som inteckningen gäller i när pantbrevet utfärdas,

 4. datum och nummer för inteckningsansökan samt, om det beslut som ligger till grund för pantbrevets utfärdande har meddelats på en senare inskrivningsdag, datum och nummer för beslutet, och

 5. andra förhållanden som rör inteckningen och som är av betydelse för bedömningen av den rätt inteckningen medför enligt lag.

I fråga om skriftliga pantbrev som utfärdas enligt 8 § lagen (1994:448) om pantbrevsregister finns det särskilda bestämmelser i 7 § förordningen (1994:598) om pantbrevsregister.

Förordning (2008:852)

11 §När en ansökan om inteckning som har förklarats vilande har tagits upp till ny prövning och beviljats, ska inskrivningsmyndigheten förstöra vilandebeviset.

Om en inteckning dödas, ska inskrivningsmyndigheten förstöra det skriftliga pantbrev som svarar mot inteckningen. När ett nytt pantbrev utfärdas efter utbyte, utsträckning, sammanföring, relaxation eller nedsättning, ska motsvarande gälla i fråga om tidigare utfärdade skriftliga pantbrev. I fråga om inteckningar för vilka datapantbrev är utfärdade ska inskrivningsmyndigheten underrätta Lantmäteriet om beslutet i inteckningsärendet. Underrättelsen får lämnas med hjälp av automatiserad behandling.

Förordning (2008:688)

12 §Bestämmelserna i 10 § första stycket och 11 § andra stycket ska tillämpas också på vilandebevis. Om ett annat beslut än uppskov meddelas vid den nya prövningen av den vilandeförklarade ansökningen, ska det tidigare utfärdade vilandebeviset förstöras av inskrivningsmyndigheten.

Förordning (2008:852)

Ärenden om sammanläggning

13 §Om inskrivningsmyndigheten har yttrat sig i ett ärende om sammanläggning och ändras, sedan yttrandet har lämnats men innan ett fastighetsbildningsbeslut har meddelats eller frågan om sammanläggning har förfallit, något förhållande som yttrandet avsåg, ska inskrivningsmyndigheten genast underrätta lantmäterimyndigheten om detta.

Förordning (2008:181)

14 §Om en fastighet som ingår i en beslutad men ännu inte avslutad sammanläggning har utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, skall inskrivningsmyndigheten genast underrätta lantmäterimyndigheten. Detsamma gäller, om fastigheten annars skall säljas i den ordning som föreskrivs för utmätt fast egendom.

Underrättelseskyldighet

15 §Om en ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträtt beviljas eller förklaras vilande, ska en underrättelse om detta omedelbart skickas till överlåtaren. En underrättelse om bifall ska dock inte skickas om överlåtaren tidigare i ärendet har underrättats om ett beslut om vilandeförklaring.

Första stycket gäller inte om ansökan har getts in till inskrivningsmyndigheten av en statlig myndighet, en region, en kommun, en advokat, en registrerad fastighetsmäklare eller ett företag som står under tillsyn av Finansinspektionen.

Förordning (2019:1038)

15 a §har upphävts genom förordning (2013:855).

15 b §Om en ansökan om inteckning beviljas eller förklaras vilande ska en underrättelse om beslutet omedelbart skickas till sökanden, om denne har företrätts av ett ombud som inte har visat upp en fullmakt i original.

Förordning (2011:61)

15 c §Om en ansökan om lagfart, inskrivning av tomträtt eller inteckning beviljas eller förklaras vilande, ska en underrättelse om beslutet omedelbart skickas till en make som har lämnat samtycke enligt 7 kap. 5 § äktenskapsbalken eller sambo som har lämnat samtycke enligt 23 § sambolagen (2003:376), om samtycket har getts in elektroniskt till inskrivningsmyndigheten.

Förordning (2011:61)

16 §Om en ansökan om inskrivning av ett servitut beviljas, skall lantmäterimyndigheten omedelbart underrättas om detta. Vid underrättelsen skall fogas kopia av den handling på vilken rättigheten grundas.

Dödas eller avförs ett inskrivet servitut, skall underrättelse om detta lämnas på motsvarande sätt.

17 §Om det i ett lagfartsärende som avser förvärv från staten av en fastighet belägen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i Dalarnas län framkommer att fastigheten vid utgången av juni 1992 tillhörde staten, skall inskrivningsmyndigheten underrätta lantmäterimyndigheten om detta. Underrättelse skall lämnas omedelbart efter det att lagfart har beviljats.

18 §har upphävts genom förordning (2008:852).

Ärenderegister

19 §Inskrivningsmyndighetens register enligt 19 kap. 8 § jordabalken (ärenderegistret) förs med automatiserad behandling. Registret får innehålla de handlingar som har kommit in eller upprättats i ärenden och uppgifter ur sådana handlingar samt uppgifter om handläggningens gång.

Förordning (2011:61)

20 §Lantmäteriet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som sker i ärenderegistret.

Förordning (2018:295)

20 a §Ärenderegistret får i fråga om personuppgifter ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för inskrivningsmyndighetens handläggning av inskrivningsärenden och övriga ärenden som enligt lag ska handläggas av myndigheten.

Uppgifter som behandlas i ärenderegistret för ändamål som anges i första stycket får också behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Förordning (2018:295)

20 b §Vid behandling enligt 20 a § får sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) behandlas, om uppgifterna finns i en handling som har kommit in till inskrivningsmyndigheten eller, om uppgifterna är nödvändiga för handläggningen av ärendet, i en handling som har upprättats av myndigheten.

Förordning (2018:295)

20 c §Personuppgifter som ingår i ärenderegistret får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till andra myndigheter och till en part i egna ärenden samt, om det är uppenbart att det kan ske utan risk för att enskildas personliga integritet kränks, till enskilda i andra fall.

Förordning (2011:61)

20 d §En myndighet som avses i lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet får ha direktåtkomst till fångeshandlingar, upplåtelsehandlingar och motsvarande handlingar i ärenderegistret som har blivit föremål för inskrivning i fastighetsregistret och som rör en fastighet inom myndighetens verksamhetsområde.

En part får ha direktåtkomst till uppgifter i ärenderegistret i egna ärenden.

Förordning (2011:61)

20 e §Vid sökning efter uppgifter som avses i 19 § får endast ärendenummer och fastighetsbeteckning användas som sökbegrepp. Om sökningen avser uppgifter i ett ärende som ännu inte har avgjorts eller som har avgjorts mindre än två år före söktillfället får även andra sökbegrepp användas. Sådana känsliga personuppgifter som avses i artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 får dock inte användas som sökbegrepp.

Vid sökning efter handlingar i ärenderegistret får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt fastighetsbeteckning användas som sökbegrepp.

Förordning (2018:295)

20 f §har upphävts genom förordning (2018:295).

20 g §har upphävts genom förordning (2018:295).

20 h §Avgifter får tas ut för utlämnande av uppgifter ur ärenderegistret som sker på medium för automatiserad behandling. Avgift ska inte tas ut när uppgifter lämnas ut till en annan myndighet.

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om avgifter.

Förordning (2011:61)

Expeditionsavgifter

21 §Expeditionsavgift ska betalas till staten i de fall och med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga). I ett ärende om inteckning tillämpas bestämmelserna om expeditionsavgift även om pantbrev utfärdas endast genom registrering i pantbrevsregistret.

Sökanden i ett inskrivningsärende eller den som begär ett bevis eller annan handling ska betala expeditionsavgift. Avgift för en underrättelse om anteckning om ställföreträdare enligt lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter ska dock betalas av ställföreträdaren.

Lantmäteriet beslutar om expeditionsavgift för gravationsbevis och fastighetsbevis. I övriga fall beslutar inskrivningsmyndigheten om expeditionsavgift.

Förordning (2008:852)

22 §Ett bevis eller en annan handling som utvisar en inskrivningsåtgärd får inte lämnas ut förrän expeditionsavgiften har betalats. Om det begärs, får Lantmäteriet dock ta ut avgiften i samband med att beviset eller handlingen lämnas ut. Lantmäteriet får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna i detta stycke.

Expeditionsavgiften ska betalas inom en månad från den dag då faktura avsändes eller en expedition färdigställdes. Om pantbrev har utfärdats genom registrering i pantbrevsregistret (datapantbrev), anses expeditionen färdigställd i och med registreringen i pantbrevsregistret.

Expeditionsavgift i ärenden där stämpelskatt tas ut betalas inom den tid som enligt 31 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter gäller för inbetalning av stämpelskatt.

Om expeditionsavgiften inte betalas inom tre veckor från den dag då tidsfristen för betalning börjat löpa, ska den avgiftsskyldige skriftligen påminnas om betalningsskyldigheten och den tid inom vilken betalning ska ske.

Förordning (2008:852)

23 §Lantmäteriet ska så snart som möjligt och senast på femtonde dagen efter uppbördsmånadens utgång sätta in de under månaden influtna avgifterna på statens centralkonto i Riksbanken.

Förordning (2008:688)

24 §Beslut om expeditionsavgift får överklagas hos Skatteverket. Skrivelsen med överklagandet ska ha kommit in till den myndighet som har beslutat om avgiften inom ett år från den dag då avgiften betalades. Expeditionen ska bifogas skrivelsen.

Den omständigheten att skrivelsen med överklagandet getts in till Skatteverket utgör inte något hinder mot att överklagandet tas upp till prövning, om handlingarna har kommit in före överklagandetidens utgång.

Skatteverkets beslut får inte överklagas.

Förordning (2008:181)

Muntliga upplysningar

25 §Den tid då inskrivningsmyndigheten lämnar muntliga upplysningar om innehållet i fastighetsregistret eller andra handlingar som förvaras hos inskrivningsmyndigheten får begränsas till lägst tre timmar varje arbetsdag.

Förordning (2008:181)

Ytterligare föreskrifter

26 §Lantmäteriet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Förordning (2008:688)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2000:309

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

 2. Genom denna förordning upphävs

  1. fastighetsbokskungörelsen (1971:708),

  2. kungörelsen (1971:709) om skyldighet för inskrivningsmyndighet att lämna vissa underrättelser om sökta lagfarter m.m.,

  3. gravationsbeviskungörelsen (1971:710),

  4. kungörelsen (1971:784) med tillämpningsföreskrifter för inskrivningsväsendet enligt jordabalken,

  5. tomträttsbokskungörelsen (1971:801),

  6. inskrivningsregisterkungörelsen (1974:1061),

  7. kungörelsen (1974:1062) om uppläggande av inskrivningsregister, samt

  8. förordningen (1982:56) om förande av fastighetsregister och inskrivningsregister med hjälp av automatisk databehandling.

 3. Förordningen gäller inte för sådana fastigheter eller tomträtter som av ses i punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2000:226) om ändring i jordabalken. I fråga om sådana fastigheter och tomträtter skall de under punkterna 2 a), c), d), e) och g) angivna förordningarna fortfarande gälla.

2019:1038

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

2023:151

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2023.

Bilaga

Avgiftslista

Kr

Bevis eller underrättelse om inskrivningsmyndighetens beslut rörande fastighet eller tomträtt

 varigenom ansökan om lagfart eller om inskrivning av tomträtt har bifallits eller förklarats vilande

825

 i form av pantbrev eller vilandebevis eller bevis på sådan handling, om ärendet gäller utsträckning, nedsättning eller relaxation

825

 i form av pantbrev eller vilandebevis i övriga fall

375

 om inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken

825

 om anteckning om intresseanmälan enligt lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället

825

 om anteckning om ställföreträdare enligt 2 § lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter

375

 om annan anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel

60

 i övriga fall, för varje underrättelse

375

Avgift tas inte ut för underrättelse om

 uppskov till senare inskrivningsdag,

 beslut rörande fastighet eller tomträtt varigenom ansökan eller anmälan avvisas eller avslås,

 anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis som gäller fastighet eller tomträtt,

 rättelse av oriktig införing i fastighetsregistrets inskrivningsdel eller inskrivningsbok,

 dödning,

 borttagande av inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken,

 anteckningar om förnyelse enligt 4 § lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret.

Meddelas bevis eller underrättelse på flera handlingar i ett ärende tas avgift ut för endast ett bevis eller en underrättelse.

Utfärdas av tekniska skäl i ett ärende flera bevis eller underrättelser av samma slag, tas avgift ut endast för ett bevis eller en underrättelse.

Vid utbyte tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som sätts i stället för annan handling.

Vid innehavsanteckning som inte är avgiftsfri tas avgift ut för varje pantbrev, vilandebevis eller annan inteckningshandling som berörs i ärendet.

Gravationsbevis rörande fastighet eller tomträtt

230

Fastighetsbevis

230

Avgift tas inte ut för fastighetsbevis som avses i 7 § kungörelsen (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering.

Gravationsbevis rörande annat än fastighet eller tomträtt

 som utfärdas särskilt

100

 som tecknas på tidigare utfärdat gravationsbevis rörande samma egendom

  om det inte inträffat något som ska införas i det nya beviset

70

  övriga fall

100

Utfärdas nytt gravationsbevis, trots att tidigare utfärdat bevis, som getts in för komplettering, kunnat användas, tas avgift ut enligt reglerna om påskrift av tidigare utfärdat gravationsbevis.

Förordning (2013:494)