1 §Denna lag innehåller övergripande bestämmelser om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten består av arbetsmarknadspolitiska program och andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Programmen och insatserna syftar till att stärka den enskildes möjligheter att få eller behålla ett arbete.

Programmen och insatserna hanteras av Arbetsförmedlingen om inte något annat föreskrivs.

Lag (2020:480)

2 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetsgivare att till en myndighet lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation som har slutit kollektivavtal om etableringsjobb att till en myndighet

 1. lämna in en kopia av avtalet, och

 2. lämna uppgifter som har betydelse för ett ärende om statlig ersättning som lämnas för arbete i etableringsjobb.

Lag (2020:480)

3 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för en leverantör som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen att till Arbetsförmedlingen lämna uppgifter som myndigheten behöver i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Lag (2022:1239)

4 §Den som på grund av anställning eller på något annat sätt deltar eller har deltagit i en leverantörs verksamhet att utföra arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon då har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller affärs- eller driftförhållanden. Detsamma gäller den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos en underleverantör som medverkar till att fullgöra leverantörens uppdrag.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lag (2022:1239)

5 §Regeringen får föreskriva att den som anordnar ett arbetsmarknadspolitiskt program i vissa fall skall betala finansieringsbidrag till staten.

6 §Den arbetsgivare eller anordnare av ett arbetsmarknadspolitiskt program som tar emot eller har tagit emot stöd ska ge Arbetsförmedlingen eller den myndighet som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska verksamheten som bedrivs och lämna de uppgifter som behövs för att granskningen ska kunna genomföras.

Skyldigheten gäller även för arbetsgivare som har eller har haft anställda i etableringsjobb.

7 §Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller

 1. en anställning med anställningsstöd,

 2. en anställning med lönebidrag,

 3. skyddat arbete,

 4. reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin,

 5. reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, eller

 6. en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet dock likställas med en arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):

 • 2 kap. 1–9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,

 • 3 kap. 1–4 och 6–13 §§ om allmänna skyldigheter,

 • 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ om bemyndiganden,

 • 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,

 • 7 kap. om tillsyn,

 • 8 kap. om påföljder, och

 • 9 kap. om överklagande.

Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.

Lag (2016:1272)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:1272

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

 2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.

2020:480

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2020.

2022:1239

Denna lag träder i kraft den 1 december 2022.

Propositioner

SFS 2000:625
Prop. 1999/2000:98

SFS 2000:1360
Prop. saknas

SFS 2001:486
Prop. 2000/01:80

SFS 2001:1216
Prop. saknas

SFS 2001:1217
Prop. saknas

SFS 2002:1133
Prop. 2002/03:1

SFS 2003:1098
Prop. 2003/04:1

SFS 2004:1324
Prop. saknas

SFS 2005:1196
Prop. 2005/06:1

SFS 2006:1071
Prop. saknas

SFS 2007:395
Prop. 2006/07:89

SFS 2007:808
Prop. 2006/07:118

SFS 2007:809
Prop. 2006/07:118

SFS 2008:935
Prop. 2008/09:5

SFS 2012:416
Prop. 2011/12:107

SFS 2016:1272
Prop. 2016/17:1

SFS 2020:480
Prop. 2019/20:117

SFS 2022:1239
Prop. 2021/22:216