1 kap. Innehåll och definitioner

Innehåll

2 §Socialavgifter utgörs av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. eller egenavgifter enligt 3 kap.

3 §Unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i skyldigheten att betala avgifter enligt denna lag.

Lag (2011:294)

Definitioner

4 §Termer och uttryck som används i denna lag omfattar också motsvarande utländska företeelser, om inte annat anges.

5 §I denna lag avses med

Vad som sägs i denna lag om handelsbolag och om delägare i dem gäller också i fråga om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG) och delägare i dem.

Lag (2011:1257)

Arbete i Sverige

6 §Med arbete i Sverige avses förvärvsarbete i verksamhet här i landet.

Om en fysisk person som bedriver näringsverksamhet har sådant fast driftställe i Sverige som avses i 2 kap. 29 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall verksamhet hänförlig dit anses bedriven här i landet.

Arbete på fartyg

7 §Arbete på fartyg anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 6 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

Lag (2010:1282)

Utsändning

8 §Arbete för en arbetsgivare som utförs i ett annat land än det där arbetsgivaren bedriver sin verksamhet anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 6 kap. 4 § socialförsäkringsbalken.

Lag (2010:1282)

Diplomater

9 §Arbete som utförs av en person som tillhör en utländsk stats beskickning eller karriärkonsulat anses som arbete i Sverige endast om det är förenligt med bestämmelserna om immunitet och privilegier i de konventioner som anges i 2 och 3 §§ lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Detta gäller även en sådan persons personliga tjänare.

Ett sådant arbete som medför att en person på grund av anknytning till en internationell organisation omfattas av bestämmelserna i 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall, anses som arbete i Sverige endast i den utsträckning det är förenligt med vad som följer av tillämplig stadga eller avtal som anges i bilagan till den lagen.

Arbete i utlandet

10 §Med arbete i utlandet avses annat förvärvsarbete än arbete i Sverige.

11 §har upphävts.

Lag (2023:750)

12 §har upphävts.

Lag (2023:750)

13 §har upphävts.

Lag (2023:750)

2 kap. Arbetsgivaravgifter

Avgiftsskyldigheten

1 §Den som utger avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Förmån av personaloption som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska anses utgiven av den i vars tjänst personaloptionen förvärvades.

Bestämmelser om avgiftspliktig ersättning finns i 10 och 11 §§.

Lag (2017:1213)

2 §Bestämmelsen i 1 § första stycket skall inte tillämpas om en avgiftspliktig ersättning utgörs av rabatt, bonus eller annan ersättning på grund av kundtrohet eller liknande. I fråga om sådana avgiftspliktiga ersättningar skall arbetsgivaravgifter i stället betalas av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för ersättningen.

3 §Bestämmelsen i 1 § första stycket ska inte tillämpas om en annan avgiftspliktig ersättning än sådan förmån som avses i 1 § andra stycket utges av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person och ersättningen har sin grund i en anställning i Sverige hos någon annan än den som har utgett ersättningen. I sådant fall ska arbetsgivaravgifter i stället betalas av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige.

Lag (2017:1213)

Situationer när avgifter skall betalas

4 §Arbetsgivaravgifter ska, om inte annat följer av 59 §§, betalas på avgiftspliktig ersättning för

 1. arbete i Sverige, och

 2. arbete i utlandet till en person som när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater.

Lag (2011:294)

Undantag

Mottagaren av ersättningen är godkänd för F-skatt

5 §Arbetsgivaravgifter ska inte betalas om den som tar emot ersättning för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut. En uppgift om godkännande för F-skatt från mottagaren får godtas om den lämnas i en handling som upprättas i samband med uppdraget och som innehåller nödvändiga identifikationsuppgifter för utbetalaren och mottagaren. Om utbetalaren känner till att en uppgift om godkännande för F-skatt är oriktig, får den inte godtas.

Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244), gäller första stycket första meningen bara om godkännandet åberopas skriftligen.

Första och andra styckena gäller inte ersättning från semesterkassa.

Lag (2011:1257)

Ersättning som utges av privatpersoner

6 §Arbetsgivaravgifter skall inte betalas av en fysisk person eller ett dödsbo, om det kan antas att den sammanlagda avgiftspliktiga ersättningen till mottagaren under året kommer att understiga 10.000 kronor och annat inte anges i 7 §.

7 §Bestämmelserna i 6 § gäller inte om den avgiftspliktiga ersättningen utgör

 1. en utgift i en av utgivaren bedriven näringsverksamhet, eller

 2. sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken.

Bestämmelserna i 6 § gäller inte heller om utgivaren och mottagaren har kommit överens om att arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättningen. En sådan överenskommelse gäller dock inte om mottagaren är godkänd för F-skatt utan sådant villkor som avses i 9 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2011:1257)

8 §har upphävts genom lag (2012:831).

Ersättningar från handelsbolag till delägare i bolaget

9 §Ett handelsbolag skall inte betala arbetsgivaravgifter på ersättning till delägare i handelsbolaget.

Avgiftspliktig ersättning

10 §Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga. Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete, dock inte pension.

Lag (2011:1257)

10 a §Förmåner ska värderas enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) med följande undantag:

 1. värdet av förmån av bostad i Sverige som inte är semesterbostad eller bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen ska beräknas enligt värdetabeller, och

 2. värdet av drivmedelsförmån som avses i 61 kap. 10 § inkomstskattelagen ska beräknas till marknadsvärdet.

De tabeller som avses i första stycket 1 ska ange förmånsvärdet av en bostad till den genomsnittliga kostnaden per kvadratmeter bostadsyta inom ett område där boendekostnaderna är i huvudsak enhetliga. Förmånsvärdet för en bostad som ligger utanför tätort och dess närområde ska dock bestämmas till 90 procent av den lägsta genomsnittskostnaden.

Lag (2011:1257)

10 b §Bestämmelserna om justering av värdet av bilförmån eller kostförmån i 61 kap. 18, 19 och 19 b §§ inkomstskattelagen (1999:1229) får tillämpas bara om Skatteverket på begäran av utgivaren har beslutat om en justering.

Lag (2011:1257)

10 c §Om värdet av bostadsförmån enligt 10 a § första stycket 1 avviker med mer än 10 procent från det värde som följer av 61 kap. 2 eller 20 § inkomstskattelagen (1999:1229), får Skatteverket på begäran av utgivaren bestämma värdet av förmånen.

Lag (2011:1257)

10 d §Om Skatteverket har bestämt ett förmånsvärde enligt 10 b eller 10 c §, ska utgivaren underrätta mottagaren om beslutet.

Lag (2011:1257)

11 §Med ersättning för arbete likställs i denna lag

 1. kostnadsersättning och sådan ersättning som enligt 10 kap. 3 § andra stycket 8 och 9 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska räknas som ersättning för arbete,

 2. garantibelopp enligt lönegarantilagen (1992:497),

 3. ersättning som utges till Försäkringskassan enligt 24 § första stycket lagen (1991:1047) om sjuklön, varvid ersättningen ska anses ha betalats ut till den person som sjuklönen avser,

 4. forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium), om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person,

 5. ersättning från semesterkassa, och

 6. den del av utbetalningen som avses i 11 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) när en medlem har gått ur en ekonomisk förening.

Lag (2021:407)

Avgiftsfri ersättning

Skattefria ersättningar

12 §En ersättning är avgiftsfri om den

 1. är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

 2. undantas från skatteplikt enligt 6 § 1 eller 2 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, eller

 3. undantas från skatteplikt enligt 8 § 5 eller 6 lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Lag (2020:953)

13 §har upphävts genom lag (2009:1064).

Ersättning understigande visst belopp

14 §En ersättning till en person är avgiftsfri om ersättningen till den personen under året understigit 1.000 kronor.

Vissa ersättningar vid sjukdom m.m.

15 §En ersättning till en person vid sjukdom eller ledighet för vård av barn eller med anledning av barns födelse är avgiftsfri, till den del ersättningen motsvarar föräldrapenning, sjukpenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgivare får uppbära enligt 11 kap. 13 §, 27 kap. 56 eller 57 § eller 31 kap. 13 § socialförsäkringsbalken.

Lag (2010:1282)

Vissa ersättningar för vilka särskild löneskatt skall betalas

16 §Ersättningar från avtalsförsäkringar m.m., som enligt 1 § första stycket 1–5 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämnda skatt, är avgiftsfria.

Ersättning för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas

17 §En ersättning, för vilken statlig ålderspensionsavgift skall betalas enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift, är avgiftsfri.

Ersättning från vinstandelsstiftelse

18 §En sådan ersättning från en vinstandelsstiftelse eller från någon annan juridisk person med motsvarande ändamål, som enligt 25 kap. 2123 §§ socialförsäkringsbalken inte ska beaktas vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst, är avgiftsfri.

Lag (2010:1282)

Ersättning till idrottsutövare

19 §En ersättning till en idrottsutövare från en ideell förening som har till ändamål att främja idrott och som uppfyller kraven i 7 kap. 46 och 10 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) är avgiftsfri, om ersättningen från föreningen under året inte har uppgått till ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Lag (2013:961)

Ersättning för skiljemannauppdrag

20 §En ersättning för skiljemannauppdrag är avgiftsfri om parterna i skiljeförfarandet är av utländsk nationalitet.

Ersättning som motsvarar utgifter i arbetet

21 §Om en ersättning till viss del motsvarar utgifter i arbetet är ersättningen till den delen avgiftsfri, om ifrågavarande utgifter under året kan beräknas uppgå till minst 10 procent av ersättningen från utgivaren under samma år.

Detta gäller inte ersättning som beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Utgifterna får för bestämda yrkesgrupper beräknas enligt schablon grundad på de genomsnittliga utgifterna inom respektive grupp.

Om det inte finns någon sådan schablon som avses i tredje stycket, ska Skatteverket på begäran av den som ger ut ersättning för utgifterna bestämma hur utgifterna ska beräknas.

Om utgifterna har beräknats enligt tredje eller fjärde stycket, ska utgivaren underrätta mottagaren om beslutet.

Lag (2011:1257)

Ersättning till barn i vissa fall

22 §Ersättning för arbete till barn är avgiftsfri, om avdrag för utgiften för ersättningen inte får göras enligt 60 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Vissa förmåner och ersättningar från fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

23 §Sådan utdelning och kapitalvinst som enligt 48 a kap. 9 §, 50 kap. 7 §, eller 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas upp i inkomstslaget tjänst är avgiftsfri.

Lag (2012:758)

Avgiftsunderlaget

Huvudregel

24 §Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter (avgiftsunderlaget) är summan av de avgiftspliktiga ersättningar som den avgiftsskyldige har utgett under en kalendermånad.

Ersättning som avses i 1 § andra stycket ska räknas in i underlaget för den kalendermånad under vilken utgivaren fick kännedom om att rättigheten har utnyttjats eller överlåtits.

Ersättningar som avses i 2 och 3 §§ ska räknas in i underlaget för den kalendermånad under vilken den avgiftsskyldige fick kännedom om ersättningen.

I avgiftsunderlaget ska också ingå tidigare under året utgiven avgiftsfri ersättning som sammanräknad med en ersättning som utgetts under kalendermånaden blir avgiftspliktig.

Lag (2011:1257)

Fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

25 §När avgiftsunderlaget bestäms skall ersättning till företagsledare, make och barn anses ha utgetts till den som enligt bestämmelserna i 60 kap. 1214 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) skall beskattas för ersättningen.

Avgifter på grund av socialavgiftsavtal

25 a §Vid beräkning av avgiftsunderlaget i sådana fall som avses i 5 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska det underlag som beräknats enligt 24 § divideras med ett belopp motsvarande den sammanlagda procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter tas ut ökad med 100 procentenheter.

Lag (2012:831)

Avgifterna och avgiftsberäkningen

Huvudregel

26 §Arbetsgivaravgifterna är 19,80 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

 1. sjukförsäkringsavgift… 3,55 %           

 2. föräldraförsäkringsavgift… 2,60 %           

 3. ålderspensionsavgift…10,21 %           

 4. efterlevandepensionsavgift… 0,60 %           

 5. arbetsmarknadsavgift… 2,64 %           

 6. arbetsskadeavgift… 0,20 %           

Lag (2018:2085)

Avgifter för personer som har fyllt 66 år

27 §På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 66 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas.

Lag (2022:888)

Avgifter för personer som har fyllt 67 år

27 §1På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 67 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas.

Träder i kraft den 1 januari 2026 enligt lag (2022:889) [red.anm.].

Lag (2022:889)

28 §har upphävts.

Lag (2023:790)

29 §har upphävts.

Lag (2023:750)

30 §har upphävts.

Lag (2023:750)

31 §har upphävts.

Lag (2023:750)

3 kap. Egenavgifter

Avgiftsskyldigheten

1 §En fysisk person som har avgiftspliktig inkomst skall betala egenavgifter enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Bestämmelser om avgiftspliktig inkomst finns i 38 §§.

Situationer när avgifter skall betalas

2 §Egenavgifter ska betalas på avgiftspliktig inkomst av

 1. arbete i Sverige, och

 2. arbete i utlandet om den avgiftsskyldige när arbetet utförs omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller enligt avtal med andra stater.

Lag (2011:294)

Avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet

3 §Överskott av näringsverksamhet är avgiftspliktig, om den som har inkomsten har arbetat i verksamheten i inte oväsentlig omfattning.

Avgiftspliktig inkomst av tjänst

Inkomst av självständigt bedriven verksamhet

4 §Inkomst av tjänst från verksamhet som bedrivs självständigt men som inte räknas som näringsverksamhet är avgiftspliktig.

Ersättning som utges av privatpersoner

5 §En ersättning för arbete som utförts åt en fysisk person eller ett dödsbo är avgiftspliktig, om den skall tas upp i inkomstslaget tjänst och arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 6 § inte skall betalas på ersättningen.

6 §har upphävts genom lag (2012:831).

Marie Curie-stipendier

7 §Forskarstipendium från Europeiska unionen eller Europeiska atomenergigemenskapen (Marie Curie-stipendium) är avgiftspliktigt.

Detta gäller inte om stipendiet utges av en fysisk person bosatt i Sverige eller av en svensk juridisk person.

Lag (2011:294)

Inkomster för den som är godkänd för F-skatt

8 §Löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete är avgiftspliktiga, om den som gett ut ersättningen enligt bestämmelserna i 2 kap. 5 § inte skall betala arbetsgivaravgifter. Detsamma gäller annat som utges med anledning av ett avtal om arbete samt sådan ersättning som enligt 2 kap. 11 § 1, 2 eller 4 likställs med ersättning för arbete.

Avgiftsfri inkomst

Ersättningar under 1.000 kronor

9 §Sådana ersättningar för arbete från en utbetalare som sammanlagt under året understiger 1.000 kronor är avgiftsfria.

Detta gäller inte om ersättningen utgör inkomst av näringsverksamhet.

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

10 §Sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt socialförsäkringsbalken är avgiftsfri.

Detta gäller också arbetsskadesjukpenning enligt samma balk och motsvarande ersättning som utges enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande.

Lag (2010:1282)

Ersättning till näringsidkare som inte är godkänd för F-skatt

11 §En ersättning för arbete som utgör inkomst i inkomstslaget näringsverksamhet är avgiftsfri, om den som utger ersättningen skall betala arbetsgivaravgifter på den enligt bestämmelserna i 2 kap.

Avgiftsunderlaget

12 §Underlaget för beräkning av egenavgifter (avgiftsunderlaget) är summan av

 1. de avgiftspliktiga nettoinkomsterna enligt beslut om slutlig skatt för den avgiftsskyldige, och

 2. andra avgiftspliktiga nettoinkomster beräknade i enlighet med bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) om en obegränsat skattskyldig fysisk person som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige.

Ett underskott i en näringsverksamhet får inte minska ett överskott i en annan näringsverksamhet.

Avgiftsunderlag ska inte fastställas, om den avgiftsskyldige avlidit under beskattningsåret.

Lag (2012:831)

Avgifterna och avgiftsberäkningen

13 §Egenavgifterna är 17,35 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

 1. sjukförsäkringsavgift… 3,64 %           

 2. föräldraförsäkringsavgift… 2,60 %           

 3. ålderspensionsavgift…10,21 %           

 4. efterlevandepensionsavgift… 0,60 %           

 5. arbetsmarknadsavgift… 0,10 %           

 6. arbetsskadeavgift… 0,20 %           

Lag (2018:2085)

Avgiftsunderlag mindre än 1.000 kronor

14 §Inga egenavgifter skall betalas om avgiftsunderlaget understiger 1.000 kronor.

Avgifter för personer som har fyllt 66 år

15 §Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 66 år ska bara betala ålderspensionsavgiften.

Lag (2022:888)

Avgifter för personer som har fyllt 67 år

15 §2Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 67 år ska bara betala ålderspensionsavgiften.

Träder i kraft den 1 januari 2026 enligt lag (2022:889) [red.anm.].

Lag (2022:889)

15 a §har upphävts genom lag (2015:474).

Avgifter för personer som har pension

16 §Den som har haft hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken hela beskattningsåret ska bara betala ålderspensionsavgiften. Detsamma gäller den som har haft hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt samma balk någon del av beskattningsåret.

Lag (2011:1257)

Sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning

17 §Den för vilken sjukpenningförsäkring enligt 27 kap. 2931 §§ socialförsäkringsbalken gäller med karenstid ska betala sjukförsäkringsavgift efter en procentsats som beräknas med hänsyn till hur karenstiden bedöms påverka försäkringens utgifter.

Lag (2010:1282)

18 §har upphävts.

Lag (2023:750)

19 §har upphävts genom lag (2012:758).

20 §har upphävts genom lag (2013:1013).

4 kap. Förfarandet

Betalning av socialavgifter

1 §Föreskrifter om förfarandet vid uttag av avgifter enligt denna lag finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Bestämmelserna om omprövning och överklagande i 66 och 67 kap. skatteförfarandelagen gäller för beslut enligt 2 kap. 10 b och 10 c §§ samt 2 kap. 21 § fjärde stycket. Besluten ska vid tillämpningen av bestämmelserna i skatteförfarandelagen anses som beslut om arbetsgivaravgifter.

Lag (2011:1257)

Skattebrott m.m.

2 §I fråga om avgift som avses i denna lag gäller vad som föreskrivs om skatt i skattebrottslagen (1971:69).

Lag (2011:1257)

Verkställighetsföreskrifter

3 §Närmare föreskrifter för tillämpningen av 2 kap. 21 § tredje stycket och 3 kap. 17 § meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2000:980

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

 2. Genom lagen upphävs lagen (1981:691) om socialavgifter.

 3. Äldre bestämmelser om arbetsgivaravgifter gäller fortfarande i fråga om ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.

 4. Äldre bestämmelser om egenavgifter gäller fortfarande i fråga om inkomster som uppbärs före ikraftträdandet. Om beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 2000 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2000 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

 5. Bestämmelsen i 2 kap. 27 § gäller inte för den som är född år 1937 eller tidigare. På ersättning till en sådan person skall inga avgifter betalas om denna vid årets ingång har fyllt 65 år.

 6. Bestämmelsen i 3 kap. 15 § gäller inte för den som är född år 1937 eller tidigare. På inkomster som en sådan person har skall inga avgifter betalas, om personen har fyllt 65 år vid ingången av året före taxeringsåret.

 7. Arbetsgivaravgifter skall inte betalas på ersättning för arbetsskada som har inträffat före utgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter eller på ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän försäkringskassa efter utgången av juni 1993, allt under förutsättning att ersättningen utgår på grund av ansvarighetsförsäkring vilken meddelats enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer. Detta gäller emellertid endast ersättning som inte avser de första 180 dagarna efter skadetillfället och som för en och samma arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

 8. En förbindelse som avses i 2 kap. 11 eller 12 § eller 15 kap. 18 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension i dess lydelse före den 1 januari 2001 skall alltjämt gälla, om arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 4 § denna lag inte skall betalas på den ersättning som omfattas av förbindelsen.

 9. Bestämmelsen i 2 kap. 30 § skall tillämpas i fråga om avgifter på ersättningar som betalas ut efter utgången av år 2001.

2016:1056

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2016.

 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2016. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2018:1163

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2018:2085

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

 2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2018.

 3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2018. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2018 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2019:479

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 juli 2019.

2020:125

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 31 mars 2020.

2020:953

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Bestämmelsen i 2 kap. 12 § i dess äldre lydelse tillämpas på lön eller annan därmed jämförlig förmån för arbete som utförs före den 1 januari 2021.

2020:1060

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2021:407

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2021.

2022:888

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 2. Bestämmelsen i 2 kap. 27 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ersättning som betalas efter den 31 december 2022.

 3. Bestämmelsen i 3 kap. 15 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2022. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2022 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

 4. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2022.

2022:889

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2026.

 2. Bestämmelsen i 2 kap. 27 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ersättning som betalas efter den 31 december 2025.

 3. Bestämmelsen i 3 kap. 15 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2025. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2025 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

 4. Har utgått. Lag (2023:753)

2023:347

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

 2. Lagen tillämpas på ersättning som utges efter den 30 juni 2023.

2023:750

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

 2. De upphävda bestämmelserna i 1 kap. 1113 §§ och 2 kap. 2931 §§ gäller fortfarande för ersättning som utges före ikraftträdandet.

 3. Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 18 § gäller fortfarande för inkomst som uppbärs före ikraftträdandet. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden före den 1 januari 2024 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

2023:753

3 kap. 18 § i lydelsen enligt lagen (2022:889) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) ska utgå.

2023:790

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ersättning som utges före ikraftträdandet.

Propositioner

SFS 2000:980
Prop. 2000/01:7
Prop. 2000/01:8

SFS 2001:909
Prop. 2001/02:18

SFS 2001:1174
Prop. 2001/02:45

SFS 2002:216
Prop. 2001/02:84

SFS 2002:973
Prop. 2002/03:1

SFS 2003:551
Prop. 2002/03:49

SFS 2004:849
Prop. 2003/04:152

SFS 2004:1056
Prop. 2004/05:1

SFS 2004:1243
Prop. 2004/05:21

SFS 2004:1244
Prop. 2004/05:21

SFS 2005:829
Prop. 2005/06:1

SFS 2006:1345
Prop. 2006/07:1

SFS 2007:284
Prop. 2006/07:84

SFS 2007:966
Prop. 2007/08:1

SFS 2008:824
Prop. 2007/08:152

SFS 2008:1266
Prop. 2008/09:7

SFS 2008:1269
Prop. 2008/09:45

SFS 2008:1269
Prop. 2008/09:45

SFS 2009:1064
Prop. 2008/09:182

SFS 2009:1160
Prop. 2009/10:1

SFS 2010:404
Prop. 2009/10:120

SFS 2010:436
Prop. 2009/10:178

SFS 2010:1282
Prop. 2009/10:222

SFS 2010:1827
Prop. 2010/11:1

SFS 2011:294
Prop. 2010/11:52

SFS 2011:1257
Prop. 2010/11:165

SFS 2011:1285
Prop. 2011/12:1

SFS 2012:758
Prop. 2012/13:1

SFS 2012:831
Prop. 2012/13:18

SFS 2013:961
Prop. 2013/14:1

SFS 2013:1013
Prop. 2013/14:14

SFS 2014:1469
Prop. 2014/15:1

SFS 2015:179
Prop. 2014/15:50

SFS 2015:474
Prop. 2014/15:99

SFS 2015:776
Prop. 2015/16:1

SFS 2016:1056
Prop. 2016/17:1

SFS 2017:1213
Prop. 2017/18:1

SFS 2018:1163
Prop. 2017/18:253

SFS 2018:2085
Prop. 2018/19:1

SFS 2019:479
Prop. 2018/19:99

SFS 2020:125
Prop. 2019/20:68

SFS 2020:953
Prop. 2019/20:190

SFS 2020:1060
Prop. 2020/21:14

SFS 2021:407
Prop. 2020/21:110

SFS 2022:888
Prop. 2021/22:181

SFS 2022:889
Prop. 2021/22:181

SFS 2023:347
Prop. 2022/23:79

SFS 2023:750
Prop. 2023/24:14

SFS 2023:753
Prop. 2023/24:14

SFS 2023:790
Prop. 2023/24:1