1 §Skattskyldig fysisk person, som varit obegränsat skattskyldig under hela beskattningsåret 2001 respektive 2002, har vid 2002 respektive 2003 års taxering rätt till skattereduktion enligt 2 § på taxerad förvärvsinkomst.

Lag (2001:1173).

2 §Skattereduktionen uppgår till 1 320 kronor när den taxerade förvärvsinkomsten uppgår till högst 135 000 kronor. Om den taxerade förvärvsinkomsten överstiger 135 000 kronor minskas skattereduktionen med 1,2 procent av den överskjutande inkomsten.

Skattereduktionen får inte överstiga den debiterade kommunala inkomstskatten.

Andra stycket gäller inte i fråga om skattskyldig som har rätt till särskilt grundavdrag enligt 63 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Lag (2001:1173).

3 §Skattskyldig fysisk person, som varit obegränsat skattskyldig endast under en del av beskattningsåret, har rätt till skattereduktion med en tolftedel av den skattereduktion som skulle ha tillgodoförts honom om han varit obegränsat skattskyldig under hela beskattningsåret, för varje kalendermånad eller del därav under vilken han varit obegränsat skattskyldig. I övrigt tillämpas 1 och 2 §§.

Avlider den skattskyldige under beskattningsåret skall bestämmelserna i 4 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) om dödsbon tillämpas på motsvarande sätt vid beräkning av skattereduktion.

4 §Skattereduktion enligt denna lag räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt enligt lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt.

Skattereduktion enligt denna lag tillgodoräknas den skattskyldige före annan skattereduktion.

Skattereduktion enligt denna lag skall inte beaktas vid beräkning av skattebelopp enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

Lag (2001:1173).

4 a §Skattskyldig som har rätt till särskilt grundavdrag enligt 63 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) och som inte alls eller endast till viss del kan räkna av skattereduktionen enligt 2 § mot sådan skatt som avses i 4 § första stycket, skall vid debitering av slutlig skatt tillgodoföras ett belopp som motsvarar en sådan skattereduktion.

Lag (2001:1173).

5 §Skattetabellerna skall, förutom vad som framgår av 8 kap. skattebetalningslagen (1997:483), grundas på att den skattskyldige har rätt till skattereduktion enligt denna lag.

6 §Vid beräkning av F-skatt enligt 6 kap. skattebetalningslagen (1997:483) skall om möjligt hänsyn tas till skattereduktion enligt denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2001:1173

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002 och tillämpas första gången vid 2003 års taxering om inte annat följer av punkt 2.

2. De nya bestämmelserna tillämpas vid 2002 års taxering i fråga om skattskyldig som har rätt till särskilt grundavdrag enligt 63 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) och vars beskattningsbara förvärvsinkomst inte överstiger 9 500 kronor. Därvid skall skattereduktionen minskas med 25 procent av det belopp med vilket den beskattningsbara förvärvsinkomsten överstiger 4 300 kronor.

3. Punkt 2 tillämpas endast om de nya bestämmelserna är förmånligare för den skattskyldige än äldre bestämmelser.