Marknadsmissbruksförordning (2000:1101)

(senast ändrad genom SFS 2016:721)

1 §har upphävts genom förordning (2016:721).

Bemyndigande

2 §Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,

 2. vad en förteckning enligt 13 § samma lag ska innehålla,

 3. hur skyldigheten att lämna uppgifter till inspektionen enligt 18 § samma lag ska fullgöras.

Förordning (2016:721)

Insynsregister

3 §Insynsregistret ska i fråga om personuppgifter ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. den övervakning som Finansinspektionen utövar enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument, och

 2. information till marknadsaktörer och andra om värdepapperstransaktioner som vidtas av personer i ledande ställning och deras närstående.

Förordning (2016:721)

Utredningsregister

4 §Finansinspektionen får i utredningssyfte föra register (utredningsregister) i ärenden som rör utredning om brott mot lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument eller överträdelse som kan föranleda sanktionsavgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling. Inspektionen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker i registret.

Ett utredningsregister får endast innehålla uppgifter som

 1. hämtats in genom terminalåtkomst enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

 2. lämnats ut av värdepapperscentral enligt 8 kap. 3 § första stycket samma lag,

 3. på begäran lämnats av någon enligt 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller 18 § lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, eller

 4. lämnats av en utländsk tillsynsmyndighet.

Till registret får också uppgifter hämtas in från insynsregistret.

Förordning (2016:72)

5 §Behöriga att använda sig av utredningsregister är endast sådana anställda hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument eller lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Inspektionen skall föra en förteckning över vilka anställda som har sådan behörighet.

Förordning (2005:387)

6 §Finansinspektionen skall föra en förteckning över beslut att inrätta utredningsregister.

Förordning (2001:1012)

7 §Registret skall förstöras när

 1. ärendet har avslutats hos Finansinspektionen utan att det överlämnats till åklagare,

 2. domstol har meddelat dom eller beslut i fråga om misstänkt brott eller överträdelse och domen eller beslutet har vunnit laga kraft,

 3. strafföreläggande som rör brottet har godkänts, eller

 4. inspektionen eller domstol har meddelat beslut om särskild avgift enligt 20 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument och beslutet har vunnit laga kraft.

Förordning (2001:1012)

8 §Registreringsmyndigheten (Finansinspektionen) skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

Förordning (2001:1012)

9 §Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Förordning (2001:1012)

10 §Att beslut om rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

Förordning (2001:1012)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:72

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.

2016:721

Denna förordning träder i kraft den 3 juli 2016.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...