1 §Tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner som beslutats av Skatteverket ska tillgodoräknas kommunerna och regionerna genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2020:857)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:857

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

Propositioner

SFS 2002:179
Prop. 2001/02:95

SFS 2003:739
Prop. 2002/03:99

SFS 2020:857
Prop. 2019/20:197