1 §I denna förordning finns bestämmelser om ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner.

Stödet består av ett generellt sysselsättningsstöd och ett nyanställningsstöd.

Beslut om tillfälligt sysselsättningsstöd fattas av Skatteverket.

Förordning (2020:850)

Stödets storlek

2 §Generellt sysselsättningsstöd avseende 2004 lämnas med ett belopp som motsvarar 1,73 procent av lönekostnadsunderlaget för 2003.

Generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 lämnas med ett belopp som motsvarar 2,5 procent av lönekostnadsunderlaget för 2004.

Generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 lämnas med ett belopp som motsvarar 2,3 procent av lönekostnadsunderlaget för 2005.

Förordning (2004:1337)

Lönekostnadsunderlaget

3 §Lönekostnadsunderlaget utgörs av

  1. kommunens eller regionens lönekostnader enligt årsredovisningen, och

  2. hälften av kommunens eller regionens kostnader för köpta tjänster enligt årsredovisningen.

Med kostnader för köpta tjänster likställs bidrag som kommunen eller regionen lämnar till olika slag av verksamheter. Bidrag till bostadsföretag eller energiproducerande företag får inte ingå i lönekostnadsunderlaget.

I lönekostnaderna ska endast avgiftspliktiga ersättningar enligt socialavgiftslagen (2000:980) medräknas.

Förordning (2020:850)

4 §Kostnader för köpta tjänster som utförts av en annan kommun eller region ska inte räknas in i lönekostnadsunderlaget.

Förordning (2020:850)

4 a §Om lönekostnadsunderlaget påverkas av att huvudmannaskapet för en viss verksamhet flyttas, skall lönekostnadsunderlaget för beräkning av nyanställningsstöd justeras enligt följande.

Om en verksamhet lämnats över till en annan huvudman, skall lönekostnadsunderlaget för året före överlämnandet minskas med den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna verksamhet.

Om en verksamhet tagits över från en annan huvudman, skall

  1. lönekostnadsunderlaget för året före övertagandet ökas med den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna verksamhet, eller

  2. lönekostnadsunderlaget för det år då övertagandet sker minskas med den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna verksamhet.

Förordning (2003:449)

Ansökan och beslut

5 §En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2004 skall ges in till Skatteverket under september 2004.

En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 skall ges in till Skatteverket under september 2005.

En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 skall ges in till Skatteverket under september 2006.

Förordning (2004:1337)

6 §En ansökan om sysselsättningsstöd skall innehålla uppgift om

  1. sökt stödbelopp,

  2. lönekostnadsunderlag och

  3. storleken på lönekostnaderna respektive kostnaderna för köpta tjänster enligt 3 §.

7 §Skatteverket får begära att en kommun eller en region inom en viss tid ska komma in med de ytterligare uppgifter som behövs för att behandla ansökan.

Förordning (2020:850)

8 §I lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner finns bestämmelser om att tillfälligt sysselsättningsstöd ska tillgodoräknas kommuner och regioner genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Förordning (2020:850)

9 §Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2004 skall fattas senast under november 2004 såvitt avser ett belopp som motsvarar 1,2 procent av lönekostnadsunderlaget och senast under februari 2005 såvitt avser resterande belopp.

Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 skall fattas senast under november 2005.

Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 skall fattas senast under november 2006.

Förordning (2004:1337)

Övriga bestämmelser

10 §Om en kommun eller region har fått sysselsättningsstöd på felaktiga grunder eller om stöd av annan anledning lämnats med för högt belopp får Skatteverket besluta om återbetalning av det felaktigt krediterade beloppet.

Ett sådant beslut får fattas senast ett år efter det ursprungligen meddelade beslutet.

Förordning (2020:850)

11 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förordning (2018:996)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:996

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2020:850

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.