Artikel 10 om undvikande av dubbelbeskattning av inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik i avtalet mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande luftfart som undertecknades den 14 mars 2000 skall gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska. Den engelska texten samt en svensk översättning framgår av bilaga till denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2003:759

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004 och tillämpas på inkomst som förvärvas från och med den 1 januari 1997 samt på förmögenhet som innehas detta datum eller senare.

Förordning (2004:27)

2004:27

Lagen (2003:759) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik skall träda i kraft den 1 mars 2004.

Avtalet trädde i kraft den 31 december 2003.

Bilaga Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong beträffande luftfart

Konungariket Sveriges regering och regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hong Kong (den särskilda administrativa regionen Hong Kong), har kommit överens om följande:

Artikel 10 Undvikande av dubbelbeskattning

1.Inkomst som lufttrafikföretag i en avtalsslutande part förvärvar genom användning av luftfartyg i internationell trafik, inklusive genom deltagande i en pool, i ett gemensamt lufttransportföretag eller i en internationell driftsorganisation, undantas från inkomstskatt och all annan skatt på inkomst som påförs i den andra avtalsslutande parten.

2.Förmögenhet som innehas av lufttrafikföretag i en avtalsslutande part och som är hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik undantas från skatt på förmögenhet i den andra avtalsslutande parten.

3.Vinst på grund av överlåtelse av luftfartyg i internationell trafik och lös egendom hänförlig till användning av sådant luftfartyg som tas emot av lufttrafikföretag i en avtalsslutande part, och vars inkomst enligt punkt 1 beskattas endast i denna avtalsslutande part, är undantagen från all skatt på vinst som påförs i den andra avtalsslutande parten.

4.Vid tillämpningen av denna artikel:

 1. innefattar uttrycket ”inkomst” intäkter och bruttoinkomster från användning av luftfartyg för transport i internationell trafik av personer, levande inventarier, varor, post eller handelsvaror inklusive:

  1. chartring eller hyra av luftfartyg om sådan chartring eller hyra är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av luftfartyg i internationell trafik,

  2. försäljning av biljetter eller motsvarande handlingar samt tillhandahållande av tjänster i samband med sådan transport, för lufttrafikföretaget eller för andra lufttrafikföretag, men i det senare fallet endast om sådan försäljning eller tillhandahållande av tjänster är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av luftfartyg i internationell trafik, och

  3. ränta på medel som är direkt hänförliga till användningen av luftfartyg i internationell trafik,

 2. avser uttrycket ”internationell trafik” all transport med luftfartyg utom då sådan transport sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande parten,

 3. avser uttrycket ”lufttrafikföretag i en avtalsslutande part”,

  1. i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, ett lufttrafikföretag bildat och med säte i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, och

  2. i Sverige, lufttrafikföretag som enligt lagstiftningen i Sverige är skattskyldigt där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet, och omfattar det gemensamma svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), men när det gäller inkomster uppburna av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS), endast till den del inkomsten motsvarar dess andel i konsortiet,

 4. avser uttrycket ”behörig myndighet”,

  1. i den särskilda administrativa regionen Hong Kong, ”the Commissioner of Inland Revenue” eller dennes befullmäktigade ombud eller varje annan person eller organ med befogenhet att utföra de funktioner som ”the Commissioner” för närvarande utför eller liknande funktioner, och

  2. i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av denna artikel.

5.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna skall, efter samråd, genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra alla tvister beträffande tolkningen eller tillämpningen av denna artikel. Artikel 17 (Tvistlösning) är inte tillämplig på sådana tvister.

6.Utan hinder av bestämmelserna i artikel 21 (Ikraftträdande) skall de avtalsslutande parterna skriftligen underrätta varandra när de konstitutionella åtgärder har vidtagits som enligt respektive lagstiftning krävs för att denna artikel skall träda i kraft. Artikeln träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och skall därvid tillämpas på inkomst och vinst som förvärvas den 1 januari 1997 eller senare och på förmögenhet som innehas detta datum eller senare.

7.Utan hinder av bestämmelserna i artikel 19 (Uppsägning) skall, då meddelande om beslut att säga upp detta avtal lämnas enligt nämnda artikel, denna artikel upphöra att gälla beträffande såväl inkomst och vinst som förmögenhet som tas emot respektive innehas från och med den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av sex månader från dagen då uppsägningen äger rum.

8.Denna artikel skall upphöra att gälla när ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatt på inkomst träder i kraft mellan de avtalsslutande parterna, under förutsättning att avtalet innehåller liknade undantag som de i denna artikel.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av respektive regering, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Hong Kong den 14 mars 2000 i två exemplar på engelska språket.