Lag (2003:1204) om skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer i småhus

(senast ändrad genom SFS 2004:754)

Tillämpningsområde

1 §Ägare av fastighet i Sverige tillgodoräknas under de förutsättningar och i den omfattning som anges i denna lag skattereduktion för utgifter för miljöförbättrande installationer av

 1. biobränsleeldade uppvärmningssystem och

 2. energieffektiva fönster.

2 §Skattereduktion för utgifter för installation av biobränsleeldade uppvärmningssystem får ges till fysiska personer vid nyproduktion av småhus.

Skattereduktion för utgifter för installation av energieffektiva fönster i småhus får ges till fysiska personer och privatbostadsföretag enligt bestämmelserna i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), dock inte vid nyproduktion.

Ett småhus anses nyproducerat till och med nybyggnadsåret. Med nybyggnadsår avses det år då den övervägande delen av småhuset togs eller kunde ha tagits i bruk.

Definitioner

3 §Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Bestämmelserna i denna lag om fastighet som är småhusenhet eller lantbruksenhet gäller också del av fastighet, flera fastigheter eller delar av fastigheter som är sådan enhet.

4 §Med ett biobränsleeldat uppvärmningssystem avses en anläggning som

 1. är avsedd att eldas med biobränsle och

 2. har funktioner som medger samtidig uppvärmning av inomhusluft och vatten i hela bostaden.

Med biobränsle avses bränsle där biomassa är utgångsmaterial. Med biomassa avses material med biologiskt ursprung som inte eller i endast ringa grad omvandlats kemiskt.

5 §Med energieffektiva fönster avses fönster, inklusive karm och båge, där värmegenomgångskoefficienten inte överstiger 1,2.

Med värmegenomgångskoefficient avses stationärt värmeflöde dividerat med area och med temperaturdifferensen mellan omgivningen på var sida av ett system, mätt i watt per kvadratmeter och grad Kelvin.

Villkor för skattereduktion

6 §Skattereduktion tillgodoräknas ägaren till en fastighet som utgjordes av en småhusenhet, om ägaren under tid som den miljöförbättrande installationen utfördes var bosatt i småhuset. Vad som nu sagts gäller även för det fall småhuset var inrättat till en bostad åt högst två familjer med tillhörande tomtmark på en lantbruksenhet.

Var ägaren under tiden för installationen ett privatbostadsföretag, tillgodoräknas företaget skattereduktionen under förutsättning att en medlem eller en delägare i företaget då var bosatt i småhuset.

Ägaren eller, i fall som avses i andra stycket, medlemmen eller delägaren anses bosatt på den fastighet där han rätteligen skall vara folkbokförd.

7 §Vid installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem i ett nybyggt småhus får skattereduktion ges till ägaren av fastigheten eller beställaren av småhuset under förutsättning att han bosatt sig där under nybyggnadsåret och är ägare vid tidpunkten för bosättningen.

Skattereduktion får vidare ges endast om det biobränsleeldade uppvärmningssystemet uppfyller högt ställda krav på säkerhet och energieffektivitet samt ger låga utsläpp.

Skattereduktion för vedpanna får endast ges om pannan kombineras med en ackumulatortank med en minsta ackumulatorvolym som är 18 gånger större än eldstadens volym i pannan.

Underlag för skattereduktion

8 §Underlaget för skattereduktion utgörs av utgifter för material för en miljöförbättrande installation som har påbörjats tidigast den 1 januari 2004 och avslutats senast den 31 december 2006 och som är betald senast vid tidpunkten för ansökan. I underlaget för skattereduktion för installation av energieffektiva fönster räknas även utgifter för arbete in, under förutsättning att den som utför installationen innehar F-skattsedel.

En uppgift om innehav av F-skattsedel får godtas om den lämnats i en anbudshandling, en faktura eller någon jämförlig handling som även innehåller utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress samt betalningsmottagarens personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer. Uppgiften om innehav av F-skattsedel får dock inte godtas, om den som betalar ut ersättningen känner till att uppgiften är oriktig.

Skattereduktionens storlek

9 §Skattereduktion för utgifter för en miljöförbättrande installation tillgodoräknas ägaren med 30 procent av den del av underlaget enligt 8 § som överstiger 10.000 kronor. Skattereduktion får ges med högst 10.000 kronor för installation av energieffektiva fönster och med högst 15.000 kronor för installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem. Vad sålunda sagts om skattereduktionens storlek gäller per småhus för tiden den 1 januari 2004–den 31 december 2006.

10 §En delägare av en fastighet tillgodoräknas högst så stor andel av den totala skattereduktionen enligt 9 § som svarar mot delägarens andel av fastigheten vid tiden för den miljöförbättrande installationen.

Ansökan och beslut

11 §En ansökan om skattereduktion skall göras skriftligen hos Skatteverket.

12 §Ansökan skall innehålla uppgifter om

 1. sökandens personnummer eller organisationsnummer,

 2. fastighetens beteckning,

 3. sökandens andel i fastigheten,

 4. den installation som gjorts, samt

 5. underlag för skattereduktionen.

Sökanden skall samtidigt lämna en kopia av faktura eller jämförlig handling som visar

 1. vilken installation som utförts,

 2. utgiften för installationen och hur stor del av utgiften som avser arbete respektive material.

Av ansökan eller bifogad handling skall det framgå när betalning har skett.

13 §En ansökan som avser installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem skall även innehålla ett underlag som visar att systemet uppfyller de krav som anges i 4 §.

En ansökan som avser installation av energieffektiva fönster skall även innehålla ett underlag som visar att de krav som anges i 5 § är uppfyllda.

14 §En ansökan skall ha kommit in till Skatteverket senast den 2 maj året efter det år då den miljöförbättrande installationen avslutades. Skattereduktionen skall tillgodoräknas vid debitering av slutlig skatt på grund av taxeringen samma år eller, om taxering inte sker detta år, vid närmast följande taxering. Kommer ansökan in senare än den 2 maj året efter det år då installationen avslutades tillgodoräknas inte skattereduktion.

15 §Skatteverket skall besluta i ärenden enligt denna lag.

Skattetillägg, omprövning och överklagande

16 §Bestämmelserna om skattetillägg i 15 kap. skattebetalningslagen (1997:483) gäller också i fråga om uppgifter som avses i denna lag.

Skatteverkets beslut enligt denna lag omprövas och överklagas enligt bestämmelserna i 21 och 22 kap. skattebetalningslagen.

Om Skatteverkets beslut behöver ändras till följd av ett annat beslut av Skatteverket eller förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller debitering av fastighetsskatt, får sådan ändring ske genom omprövning även efter utgången av tid som föreskrivs för omprövning i skattebetalningslagen men senast sex månader efter det beslut som föranleder ändringen.

Lag (2004:754)

Övriga bestämmelser

17 §I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som gäller om debitering av slutlig skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

Skattereduktionen skall räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot statlig fastighetsskatt.

Bestämmelser om att hänsyn skall tas till skattereduktion vid beslut om slutlig skatt finns i 11 kap. 9 § skattebetalningslagen.

Lag (2004:132).

18 §Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av skattebeloppet enligt 4 § lagen (1997:324) om begränsning av skatt.

Skattereduktionen skall inte beaktas vid beräkning av preliminär skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483).

19 §Vid avyttring av en fastighet skall skattereduktionen inte beaktas vid beräkning av anskaffningsutgifter och förbättringsutgifter enligt 44 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Skattereduktionen skall inte heller beaktas vid beräkning av anskaffningsvärdet för en byggnad enligt 19 kap. inkomstskattelagen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...