1 §Skatteverket och Tullverket, efter samråd med Skatteverket, får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror.

2 §Deklaration enligt 4 § lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror skall lämnas enligt formulär som fastställs av Skatteverket.