Lag (2004:629) om trängselskatt

(senast ändrad genom SFS 2020:849)

Inledande bestämmelser

1 §Trängselskatt skall betalas till staten enligt denna lag.

2 §Skatteverket är beskattningsmyndighet.

För beskattningsmyndighetens räkning ska Transportstyrelsen, genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, besluta om trängselskatt och tilläggsavgift, om inte annat följer av 15, 15 a eller 20 §, samt verkställa uppbörd av sådan skatt och avgift.

Lag (2008:1381)

3 §Fordons- och viktbegreppen i denna lag har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

3 a §Bestämmelserna i 36–39 §§ förvaltningslagen (2017:900) om rättelse och ändring av beslut tillämpas inte i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt denna lag.

Lag (2018:818)

3 b §I ärenden och mål om trängselskatt och tilläggsavgift enligt denna lag gäller bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

 1. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §, samt

 2. betalningssäkring i 46 kap., 68 kap. 1 §, 69 kap. 13–18 §§ och 71 kap. 1 §.

Lag (2011:1259)

Skattepliktiga fordon

4 §Trängselskatt betalas för en bil som när skattskyldigheten inträder enligt 9 §

 1. är införd i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register, eller

 2. brukas med stöd av saluvagnslicens.

Lag (2014:1501)

5 §Skattepliktig är inte

 1. bil som är registrerad på ägare som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatteplikt i Sverige,

 2. bil som är antecknad som utryckningsfordon i vägtrafikregistret,

 3. buss med en totalvikt av minst 14 ton,

 4. EG-mobilkran, eller

 5. bil som enligt 6 § undantagits från skatteplikt.

Lag (2009:229)

Befrielse från skatteplikt i vissa fall

6 §Skatteverket ska besluta om att undanta en viss bil från skatteplikt efter ansökan från

 1. den som beviljats parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, eller

 2. den som beviljats motsvarande tillstånd i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns synnerliga skäl, ska ett undantag enligt första stycket gälla två bilar.

Befrielse från skatteplikt enligt första eller andra stycket får inte medges om bilen enligt anteckning i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register används i yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, i den ursprungliga lydelsen eller yrkestrafiklagen (2012:210) eller i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Lag (2014:1501)

7 §har upphävts genom lag (2007:616).

Skattskyldighet

8 §Skattskyldig är ägaren av bilen.

Som ägare av bilen anses

 1. den som när skattskyldigheten inträder är eller bör vara upptagen som ägare i vägtrafikregistret,

 2. i fråga om en bil som används med stöd av saluvagnslicens, den som när skattskyldigheten inträder innehar licensen, eller

 3. den som när skattskyldigheten inträder är upptagen som ägare i ett utländskt register motsvarande vägtrafikregistret eller, om innehavare finns registrerad i det utländska registret, innehavaren.

Lag (2014:1501)

Skattskyldighetens inträde

9 §Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation i Stockholms kommun som anges i bilaga 1 till denna lag.

Skattskyldighet inträder när en skattepliktig bil brukas vid passage av en sådan betalstation i Göteborgs kommun som anges i bilaga 2 till denna lag.

Lag (2010:1023)

Skattens omfattning

10 §Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges för Stockholms kommun i bilaga 1 till denna lag.

Närmare bestämmelser om var och när skatt tas ut samt skattens storlek anges för Göteborgs kommun i bilaga 2 till denna lag.

Lag (2010:1023)

Beskattningsbeslut

11 §Beskattningsbeslut ska fattas för varje bil, för vilken skattskyldighet enligt 9 § har inträtt. Varje beslut ska avse en kalendermånad.

Om mer än en person under en kalendermånad blivit skattskyldig för en bil, ska ett beskattningsbeslut fattas för varje skattskyldig.

Beskattningsbeslut enligt 2 § andra stycket ska fattas senast den 20 i kalendermånaden efter den månad som beslutet avser.

Lag (2008:185)

Betalningstid för trängselskatt som har påförts genom automatiserad behandling

12 §Trängselskatt, som har beslutats enligt 2 § andra stycket, ska betalas senast den sista dagen i andra kalendermånaden efter den månad som beslutet avser.

Lag (2008:185)

13 §har upphävts genom lag (2008:185).

Tilläggsavgift

14 §Om trängselskatt inte betalas inom den tid som anges i 12 §, 15 § andra stycket eller 15 a § andra stycket, ska en särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med 500 kronor. Tilläggsavgift får påföras en skattskyldig högst en gång per bil och kalendermånad.

Beslut om tilläggsavgift enligt 2 § andra stycket ska fattas senast 20 dagar efter dagen då skatten skulle ha betalats.

Tilläggsavgift och obetald trängselskatt ska betalas senast 30 dagar efter dagen för beslutet om tilläggsavgift.

Lag (2008:185)

Rättelse

14 a §Om trängselskatt eller tilläggsavgift som har beslutats enligt 2 § andra stycket har blivit uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade behandlingen, ska Transportstyrelsen rätta beslutet.

Lag (2008:1381)

Beslut när trängselskatt eller tilläggsavgift inte har påförts genom automatiserad behandling

15 §Om det inte har fattats något beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift enligt 2 § andra stycket, får beskattningsmyndigheten besluta i frågan. Sådant beslut får fattas, i fråga om trängselskatt, senast 60 dagar efter den dag då ett beslut enligt 2 § andra stycket senast skulle ha kunnat fattas och, i fråga om tilläggsavgift, senast 60 dagar efter dagen då skatten skulle ha betalats.

Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts enligt första stycket ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen.

Lag (2008:185)

Omprövning

15 a §Beskattningsmyndigheten ska ompröva beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift, om den skattskyldige begär det eller det finns andra skäl.

Trängselskatt eller tilläggsavgift som har påförts vid omprövning ska betalas senast 30 dagar efter beslutsdagen.

Lag (2008:185)

15 b §När beskattningsmyndigheten på eget initiativ omprövar ett beslut, ska omprövningsbeslutet fattas senast 60 dagar efter dagen för det första beslutet som fattats i frågan.

En begäran av den skattskyldige om omprövning ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast 60 dagar efter dagen för det första beslutet som fattats i frågan. Om Transportstyrelsen har beslutat om rättelse eller om beskattningsmyndigheten på eget initiativ har omprövat ett beslut, ska en begäran om omprövning av beslutet ha kommit in senast 60 dagar efter beslutsdagen.

När beskattningsmyndigheten på den skattskyldiges begäran omprövar ett beslut om tilläggsavgift, får myndigheten samtidigt till den skattskyldiges fördel ompröva det beskattningsbeslut som föregått tilläggsavgiften, även om tiden för att begära omprövning av detta beslut har gått ut.

Lag (2008:1381)

Inbetalning av skatt och avgift

16 §Inbetalning av skatt och avgift skall göras genom insättning på ett särskilt konto för skatte- och avgiftsbetalningar enligt denna lag.

Skatten och avgiften anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

Anstånd med betalning

17 §Bestämmelserna i 63 kap. 2, 4–7 och 23 §§, 65 kap. 4 § första stycket och 7 § samt 67 kap. 5 § första stycket 6 skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas i fråga om anstånd med betalning av trängselskatt och tilläggsavgift. Med skattetillägg ska då i stället avses tilläggsavgift.

Lag (2011:1259)

Befrielse och återbetalning

18 §Beskattningsmyndigheten får, självmant eller efter ansökan av den skattskyldige, besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften.

Lag (2008:185)

Användningsförbud

18 a §En skattepliktig bil får inte användas om trängselskatt eller tilläggsavgift inte har betalats inom den tid som anges i 12 §, 14 § tredje stycket, 15 § andra stycket eller 15 a § andra stycket. Användningsförbudet inträder dock först när

 1. obetald trängselskatt och tilläggsavgift uppgår till mer än 5.000 kronor, och

 2. minst sex månader har gått från den dag då ett belopp överstigande 5.000 kronor senast skulle ha betalats.

I den totala skulden ska inte räknas in

 1. skatt eller avgift som en tidigare ägare av bilen är skyldig att betala och som har beslutats efter ägarbytet, eller

 2. skatt eller avgift för vilken anstånd med betalningen gäller.

Användningsförbudet gäller till dess den totala skuld som har lett till förbudet har betalats.

Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket medge att en viss bil får användas trots bestämmelserna i första stycket.

Lag (2014:1501)

18 b §Om en bil har sålts vid en exekutiv försäljning eller av ett konkursbo, får den användas av den nya ägaren även om trängselskatt eller tilläggsavgift som en tidigare ägare är skattskyldig för inte har betalats. Detsamma gäller för en bil som tillhör ett konkursbo i fråga om trängselskatt eller tilläggsavgift som konkursgäldenären eller en tidigare ägare är skattskyldig för.

Lag (2014:1501)

18 c §Om en bil används i strid med 18 a §, ska en polisman eller bilinspektör ta hand om bilens registreringsskyltar.

Den som enligt första stycket har tagit hand om registreringsskyltarna får medge att bilen förs till närmaste lämpliga avlastningsplats eller uppställningsplats.

Lag (2014:1501)

Överklagande

19 §Beslut som avses i 15, 15 a, 17 och 18 §§ samt 18 a § fjärde stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Beslut som avses i 6 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol av den sökande eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Bestämmelserna i 67 kap. 7–10 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) ska tillämpas i fråga om behörig förvaltningsrätt.

Lag (2014:1501)

20 §Överklagande av den skattskyldige eller av sökanden skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från den dag då den skattskyldige eller sökanden fick del av beslutet. Överklagande av allmänna ombudet skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten inom tre veckor från dagen för det överklagade beslutet.

Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.

Beskattningsmyndigheten skall snarast ompröva det överklagade beslutet. Detta gäller dock inte om överklagandet skall avvisas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

21 §Vid handläggning i förvaltningsrätt av mål om tilläggsavgift ska muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om det finns anledning att anta att tilläggsavgiften inte kommer att tas ut.

Lag (2009:843)

22 §En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att betala den skatt eller avgift som omprövningen eller överklagandet avser.

Verkställighet

23 §Om skatt eller avgift enligt denna lag inte betalas i rätt tid, skall den lämnas för indrivning. Regeringen får meddela föreskrifter om att indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:200

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

2020:120

 1. Denna lag träder i kraft den 16 december 2020. Förordning (2020:849)

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

2020:849

Lagen (2020:120) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt ska träda i kraft den 16 december 2020.

Propositioner

SFS 2004:629
Prop. 2003/04:145

SFS 2004:1037
Prop. 2004/05:1

SFS 2005:238
Prop. saknas

SFS 2005:547
Prop. 2004/05:151

SFS 2005:897
Prop. 2005/06:21

SFS 2006:241
Prop. 2005/06:65

SFS 2006:334
Prop. 2005/06:198

SFS 2007:616
Prop. 2006/07:109

SFS 2007:617
Prop. 2006/07:109

SFS 2008:185
Prop. 2007/08:52

SFS 2008:1041
Prop. 2008/09:12

SFS 2008:1042
Prop. 2008/09:12

SFS 2008:1381
Prop. 2008/09:31

SFS 2009:229
Prop. 2008/09:53

SFS 2009:843
Prop. 2008/09:165

SFS 2010:1023
Prop. 2009/10:189

SFS 2011:1259
Prop. 2010/11:165

SFS 2011:1490
Prop. 2010/11:133

SFS 2012:221
Prop. 2011/12:80

SFS 2013:1067
Prop. 2013/14:26

SFS 2014:248
Prop. 2013/14:76

SFS 2014:1501
Prop. 2014/15:1

SFS 2015:253
Prop. saknas

SFS 2016:1007
Prop. 2015/16:191

SFS 2018:139
Prop. saknas

SFS 2018:200
Prop. 2017/18:74

SFS 2018:818
Prop. 2017/18:235

SFS 2020:120
Prop. 2019/20:30

SFS 2020:849
Prop. saknas
Bilaga 1 Stockholms kommun

1.

Kartor av vilka det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

Stockholms innerstad

SFS20040629_bild4A

Essingeleden

SFS20040629_bild5A

2.

Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartorna. I fråga om kartan som benämns Essingeleden gäller detta för passage på Essingeleden över den streckade linjen på kartan, dock inte för trafik till och från Drottningholmsvägen öster om Essingeleden eller till och från Lindhagensgatan.

 Dag före helgdag ska, om inget annat framgår av tredje eller fjärde stycket, ingen skatt tas ut.

Skatt ska tas ut för

– dag före långfredagen,

– dag före Kristi himmelsfärdsdag, och

– dag före alla helgons dag.

Skatt ska även tas ut för, om de infaller på en vardag utom lördag,

– dag före första maj, och

– dag före nationaldagen.

Under juli månad ska ingen skatt tas ut förutom för de fem första vardagarna utom lördag i den månaden.

 Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

 Med högsäsong avses 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Med lågsäsong avses övrig tid.

Stockholms innerstad

Tider
klockan

Skattebelopp
kronor
lågsäsong

Skattebelopp
kronor
högsäsong

06.00–06.29

15

15

06.30–06.59

25

30

07.00–08.29

35

45

08.30–08.59

25

30

09.00–09.29

15

20

09.30–14.59

11

11

15.00–15.29

15

20

15.30–15.59

25

30

16.00–17.29

35

45

17.30–17.59

25

30

18.00–18.29

15

20

Essingeleden

Tider
klockan

Skattebelopp
kronor
lågsäsong

Skattebelopp
kronor
högsäsong

06.00–06.29

15

15

06.30–06.59

22

27

07.00–08.29

30

40

08.30–08.59

22

27

09.00–09.29

15

20

09.30–14.59

11

11

15.00–15.29

15

20

15.30–15.59

22

27

16.00–17.29

30

40

17.30–17.59

22

27

18.00–18.29

15

20

3.

Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 105 kronor under lågsäsong och 135 kronor under högsäsong.

 

Lag (2018:200)

 

 

Bilaga 2 Göteborgs kommun

1.

Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

SFS20040629_bild6

2.

Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

Tider
klockan

Skattebelopp
kronor

06.00–06.29

 9

06.30–06.59

16

07.00–07.59

22

08.00–08.29

16

08.30–14.59

 9

15.00–15.29

16

15.30–16.59

22

17.00–17.59

16

18.00–18.29

 9

3.

Skatt betalas inte enligt punkt 2 för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.

4.

Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

5.

Vid passage av någon av betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen inträder skattskyldighet enligt 9 § andra stycket endast om passage av någon av kontrollpunkterna enligt punkt 6 har skett inom 30 minuter före eller efter passagen av betalstationen.

6.

Karta av vilken det framgår var kontrollpunkterna för beskattning av genomfartstrafik genom Backaområdet ska placeras.

SFS20040629_bild2C

Lag (2020:120)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...