Förordning (2004:703) om europabolag

(senast ändrad genom SFS 2011:258)

Inledande bestämmelser

1 §Denna förordning gäller för europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen). Den innehåller regler som kompletterar lagen (2004:575) om europabolag.

Förordning (2011:258)

2 §Av 7 § lagen (2004:575) om europabolag framgår att bestämmelserna i aktiebolagsförordningen (2005:559), förordningen om bank- och finansieringsrörelse (2004:329) och försäkringsrörelseförordningen (2011:257) om registrering i aktiebolagsregistret eller, om europabolaget driver bankrörelse eller försäkringsrörelse, bankregistret respektive försäkringsregistret ska tillämpas i fråga om registrering i europabolagsregistret.

Bestämmelserna i aktiebolagsförordningen eller, om europabolaget driver bankrörelse eller försäkringsrörelse, förordningen om bank- och finansieringsrörelse eller försäkringsrörelseförordningen ska även i övrigt tillämpas på europabolag, om inte annat framgår av SE-förordningen, lagen om europabolag eller denna förordning.

Förordning (2011:258)

Registrering av europabolag m.m.

3 §Anmälan för registrering skall undertecknas av den verkställande direktören eller

 1. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39–42 i SE-förordningen (dualistiskt organiserade europabolag), en ledamot i ledningsorganet, eller

 2. när det gäller europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 43–45 i SE-förordningen (monistiskt organiserade europabolag), en ledamot i förvaltningsorganet.

Förordning (2006:504)

4 §En anmälan för registrering enligt artikel 12 i SE-förordningen skall innehålla de uppgifter som anges i 1 kap. 3 § aktiebolagsförordningen (2005:559). Bestämmelserna i 1 kap. 4 § aktiebolagsförordningen skall gälla i tillämpliga delar.

Vad som sägs i 1 kap. 3 § första stycket 3 a–c och tredje stycket, 1 kap. 4 § första stycket 3 och andra stycket samt 4 kap. 4 § aktiebolagsförordningen om styrelseordförande, styrelseledamot och styrelsesuppleant skall

 1. i dualistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet, och

 2. i monistiskt organiserade europabolag gälla för ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet.

Vid en anmälan enligt första stycket skall det ges in

 1. en kopia av ett avtal om arbetstagarinflytande enligt 28–31 §§ lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag,

 2. en kopia av ett beslut enligt 21 § första stycket lagen om arbetstagarinflytande i europabolag, eller

 3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagarinflytande i europabolag har löpt ut och att ett sådant avtal som avses i 1 inte har ingåtts.

Förordning (2006:915)

5 §Om ett europabolag har bildats genom fusion enligt artikel 2.1 i SE-förordningen, skall det vid en anmälan enligt artikel 12 i SE-förordningen ges in en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 20 i SE-förordningen.

Dessutom skall följande handlingar ges in för vart och ett av de fusionerande bolagen:

 1. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där det förslag som avses i första stycket godkändes, och

 2. en kopia av ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i SE-förordningen.

En handling som avses i andra stycket 2 behöver inte ges in, om intyget har utfärdats av Bolagsverket.

6 §Om ett europabolag har bildats genom bildande av ett SE-holdingbolag enligt artikel 2.2 i SE-förordningen, skall vid en anmälan enligt artikel 12 i SE-förordningen följande handlingar ges in:

 1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 32.2 i SE-förordningen, och

 2. en kopia av intyg som avses i artikel 33.5 i SE-förordningen.

Dessutom skall det för vart och ett av de bolag som har tagit initiativet till bildandet ges in en kopia av protokollet från den bolagsstämma där det förslag som avses i första stycket 1 godkändes.

7 §Om ett europabolag har bildats genom ombildning av ett publikt aktiebolag till ett europabolag enligt artikel 2.4 i SE-förordningen, skall vid en anmälan enligt artikel 12 i SE-förordningen följande handlingar ges in:

 1. en kopia av ett sådant förslag som avses i artikel 37.4 i SE-förordningen,

 2. en kopia av ett sådant intyg från en revisor som avses i artikel 37.6 i SE-förordningen, och

 3. en kopia av protokollet från den bolagsstämma där det förslag som avses i 1 godkändes.

8 §Vid en anmälan för registrering av ett beslut enligt 17 § första stycket lagen (2004:575) om europabolag skall tillsynsorganet ge in en kopia av protokollet från det sammanträde där beslutet fattades.

Registrering av vissa beslut

9 §Följande beslut skall registreras i europabolagsregistret när de har vunnit laga kraft:

 1. Bolagsverkets beslut enligt 29 § första stycket lagen (2004:575) om europabolag om att ett europabolag inte uppfyller skyldigheten i artikel 7 i SE-förordningen att ha sitt säte och sitt huvudkontor i samma stat, och

 2. Bolagsverkets beslut enligt 29 § andra stycket lagen om europabolag om att ett europabolag skall gå i likvidation.

Underrättelser

9 a §Bolagsverket skall, utöver vad som följer av 4 kap. 5 § aktiebolagsförordningen (2005:559), underrätta europabolaget när verket fattar beslut i ett ärende om tillstånd till flyttning av säte enligt 13 § lagen (2004:575) om europabolag.

Förordning (2006:915)

9 b §Om allmän domstol har fattat ett beslut i ett ärende om flyttning av ett europabolags säte enligt 14 § lagen (2004:575) om europabolag, skall domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen skall en kopia av domstolens beslut fogas.

Förordning (2006:915)

9 c §Bolagsverket ska genast underrätta Skatteverket och Finansinspektionen när ett förslag om flyttning av ett europabolags säte har offentliggjorts enligt artikel 8.2 i SE-förordningen.

Förordning (2009:719)

9 d §Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket när inspektionen fattar beslut om att motsätta sig att ett europabolag flyttar sitt säte från Sverige.

Skatteverket ska underrätta Bolagsverket när det fattar beslut om hinder mot att ett europabolag flyttar sitt säte från Sverige. Om ansökan om tillstånd till flyttning av säte prövas av Finansinspektionen, ska Skatteverket i stället underrätta inspektionen.

Om ett ärende om flyttning av ett europabolags säte har överlämnats till regeringen för prövning, ska Finansinspektionen underrätta regeringen om Skatteverkets beslut.

Förordning (2009:719)

10 §Om Bolagsverket får kännedom om att ett europabolag som har sitt säte i en annan stat samtidigt har sitt huvudkontor i Sverige, skall verket underrätta den behöriga myndigheten i den stat där europabolaget har sitt säte om detta.

Registreringsavgifter

11 §I ärenden som rör registrering ska, utöver vad som följer av 3 kap. 1 och 2 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559), 4 kap. 29 och 30 §§ förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse samt 4 kap. 36–39 §§ försäkringsrörelseförordningen (2011:257), avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av ett europabolag enligt artikel 12 i SE-förordningen, 2.500 kr,

 2. vid anmälan för registrering av beslut eller uppgifter enligt 8 § lagen (2004:575) om europabolag, 1.000 kr, och

 3. vid anmälan för registrering av beslut enligt 17 § första stycket lagen om europabolag, 800 kr.

Förordning (2011:258)

Avgifter för vissa ärenden

12 §För handläggning och prövning av ansökan om tillstånd till flyttning av säte enligt 11 § lagen (2004:575) om europabolag skall avgift betalas med 1.500 kr.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...