1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sverige och Malaysia undertecknade den 12 mars 2002 skall, tillsammans med det protokoll och den skriftväxling som är fogade till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, malaysiska och engelska. Skriftväxlingen är avfattad på engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §har upphävts genom lag (2011:1410).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2004:874

1. Denna lag träder i kraft den 31 december 2005 och tillämpas

   a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare, och

   b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

2. Genom lagen upphävs lagen (1995:542) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Malaysia. Den upphävda författningen skall dock fortfarande tillämpas

   a) beträffande skatt som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas före den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft, och

   b) beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar före den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då lagen träder i kraft.

Förordning (2005:654).

2011:1410

Denna lag träder i kraft vid utgången av 2011.

Bilaga – Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Malaysias regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst

Konungariket Sveriges regering och Malaysias regering, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har kommit överens om följande:

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

1.De för närvarande utgående skatter, på vilka avtalet tillämpas, är:

 1. i Malaysia:

  1. inkomstskatten, och

  2. inkomstskatten på petroleum,

  (i det följande benämnd ”malaysisk skatt”),

 2. i Sverige:

  1. den statliga inkomstskatten,

  2. kupongskatten,

  3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

  4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

  5. den kommunala inkomstskatten,

  (i det följande benämnd ”svensk skatt”).

2.Detta avtal tillämpas även på skatter på inkomst av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3 Allmänna definitioner

1.Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. ”Malaysia” åsyftar Federationen Malaysias territorium, dess territorialvatten och territorialvattnets havsbotten och underlag, och innefattar områden utanför Malaysias territorialvatten, samt sådant områdes havsbotten och underlag, som är eller kommer enligt malaysisk lag och i enlighet med folkrättens regler att bli ett område över vilket Malaysia utövar suveräna rättigheter att utforska och exploatera naturtillgångar, levande eller icke levande,

 2. ”Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 3. ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” åsyftar Malaysia eller Sverige, beroende på sammanhanget,

 4. ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

 5. ”bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 6. ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

 7. ”medborgare” åsyftar:

  1. fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat,

  2. juridisk person eller annan sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat,

 8. ”internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten,

 9. ”behörig myndighet” åsyftar:

  1. i Malaysia: finansministern eller dennes befullmäktigade ombud, och

  2. i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2.Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet, ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna stat äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i denna stat.

Artikel 4 Hemvist

1.Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt skattelagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter, offentligrättsliga och statliga organ. Uttrycket inbegriper handelsbolag och dödsbon endast till den del dess inkomst är skattepliktig i denna stat på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet eller hos dess delägare eller förmånstagare.

2.Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 1. han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

 2. om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas,

 3. om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist endast i den stat där han är medborgare,

 4. om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3.Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

Artikel 5 Fast driftställe

1.Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2.Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 1. plats för företagsledning,

 2. filial,

 3. kontor,

 4. fabrik,

 5. verkstad, och

 6. gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

3.Plats för byggnads-, anläggnings-, installations- eller monteringsverksamhet utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv månader.

4.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 1. användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 2. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 3. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 4. innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 5. innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art,

 6. innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a)–e), under förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5.Ett företag i en avtalsslutande stat anses ha ett fast driftställe i den andra avtalsslutande staten om företaget bedriver verksamhet som består av övervakning i den andra staten under en tidsperiod som överstiger sex månader i anslutning till plats för byggnads-, anläggnings-, installations- eller monteringsverksamhet i den andra staten.

6.Om en person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 7 tillämpas, är verksam i en avtalsslutande stat för ett företag i den andra avtalsslutande staten, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i den förstnämnda staten i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget, om personen:

 1. har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, om inte den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som, om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet, inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt, eller

 2. innehar ett företaget tillhörigt varulager i den förstnämnda staten från vilket han regelmässigt tar emot och expedierar beställningar för företaget.

7.Företag i en avtalsslutande stat anses inte ha fast driftställe i den andra avtalsslutande staten endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna andra stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

8.Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

1.Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.a) Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen, om inte bestämmelserna i b) och c) nedan föranleder annat.

  b) Uttrycket ”fast egendom” inbegriper dock alltid byggnader, tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång.

  c) Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7 Inkomst av rörelse

1.Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

2.Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3.Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, vilka skulle ha varit avdragsgilla om det fasta driftstället varit ett oberoende företag, i den mån utgifterna rätteligen har hänförts till det fasta driftstället, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4.Om den information som finns tillgänglig inte är tillräcklig för att bestämma vilka inkomster som är hänförliga till ett företags fasta driftställe, skall bestämmelserna i denna artikel inte hindra en stat att, med tillämpning av intern lagstiftning, skönsmässigt bestämma en persons skattskyldighet med användning av information som finns tillgänglig och i enlighet med bestämmelserna i denna artikel.

5.Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

6.Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

7.Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

1.Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i den staten.

2.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

1.I fall då

 1. ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 2. samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2.I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där om denna andra stat finner justeringen motiverad. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10 Utdelning

1.Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Utdelning som betalas av ett bolag med hemvist i Sverige till en person med hemvist i Malaysia får även beskattas i Sverige i enlighet med svensk lagstiftning, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp. Om den som har rätt till utdelningen är ett bolag (med undantag för handelsbolag) som direkt innehar minst 10 procent av det utbetalande bolagets sammanlagda röstvärde är utdelningen undantagen från beskattning i Sverige.

3.Utdelning som betalas av ett bolag med hemvist i Malaysia till en person med hemvist i Sverige, som har rätt till utdelningen, är undantagen från varje skatt som skulle kunna tas ut på utdelning i Malaysia utöver den skatt som tas ut på bolagets inkomst eller vinst.

4.Bestämmelserna i punkterna 2 och 3 berör inte bolagets beskattning för den vinst av vilken utdelningen betalas.

5.Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

6.Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där det bolag som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

7.Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

Artikel 11 Ränta

1.Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp.

3.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall en avtalsslutande stats regering vara befriad från skatt i den andra avtalsslutande staten i fråga om ränta som regeringen erhåller och som härrör från denna andra stat.

4.Vid tillämpning av punkt 3, avses med uttrycket ”regering”:

 1. i Malaysia, regeringen i Malaysia och innefattar:

  1. delstaternas regeringar,

  2. Bank Negara Malaysia,

  3. lokala myndigheter,

  4. offentligrättsliga organ, och

  5. Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank),

 2. i Sverige, regeringen i Sverige och innefattar:

  1. Riksbanken,

  2. politiska underavdelningar,

  3. lokala myndigheter,

  4. offentligrättsliga organ,

  5. AB Svensk Exportkredit (SEK), i den utsträckning lånet har garanterats av svenska staten, och

  6. Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete (SIDA).

5.Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

6.Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

7.Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

8.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12 Royalty

1.Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 8 procent av royaltyns bruttobelopp.

3.Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för nyttjandet av, eller för rätten att nyttja, industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning (know-how) om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

5.Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13 Ersättning för tekniska tjänster

1.Ersättning för tekniska tjänster, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Ersättningen för tekniska tjänster får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till ersättningen för tekniska tjänster har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 8 procent av ersättningens bruttobelopp.

3.Med uttrycket ”ersättning för tekniska tjänster” förstås i denna artikel varje slags betalning till en person, om den inte sker till en anställd hos personen som gör utbetalningen, för tjänster av teknisk eller företagsledande art eller för konsulttjänster.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till ersättningen för tekniska tjänster har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken ersättningen för tekniska tjänster härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt ersättningen för tekniska tjänster äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 15.

5.Ersättning för tekniska tjänster anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar ersättningen för tekniska tjänster, antingen han har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala ersättningen för tekniska tjänster uppkommit, och ersättningen för tekniska tjänster belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses ersättningen för tekniska tjänster härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till ersättningen för tekniska tjänster eller mellan dem båda och annan person ersättningsbeloppet, med hänsyn till de tjänster för vilken ersättningen för tekniska tjänster betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till ersättningen om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 14 Realisationsvinst

1.Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande staten, eller på grund av överlåtelse av aktier i ett bolag vars huvudsakliga tillgångar består av sådan egendom, får beskattas i denna andra stat.

2.Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3.Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik, eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i den staten.

4.Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

5.Vinst på grund av överlåtelse av egendom, som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i en avtalsslutande stat och fått hemvist i den andra avtalsslutande staten får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 – beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten om överlåtelsen av egendomen inträffar vid något tillfälle som infaller under de tio år som följer närmast efter det att personen upphört att ha hemvist i den förstnämnda staten.

Artikel 15 Självständig yrkesutövning

1.Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat. Inkomsten får dock beskattas i den andra avtalsslutande staten om:

 1. han i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten, men endast så stor del av inkomsten som är hänförlig till den stadigvarande anordningen får beskattas i denna andra avtalsslutande stat, eller

 2. han vistas i den andra avtalsslutande staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt uppgår till eller överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under kalenderåret i fråga, men endast så stor del av inkomsten som är hänförlig till den verksamhet som bedrivs i denna andra stat får beskattas i denna andra stat.

2.Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 16 Enskild tjänst

1.Om inte bestämmelserna i artiklarna 17, 19, 20 och 21 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om:

 1. mottagaren vistas i den andra avtalsslutande staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under kalenderåret i fråga, och

 2. ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 3. ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.

Artikel 17 Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 18 Artister och sportutövare

1.Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 15 och 16 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat.

2.I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller sportutövare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 15 och 16, beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

3.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte på ersättning eller inkomst som förvärvas på grund av verksamhet utövad i en avtalsslutande stat om besöket i den staten, direkt eller indirekt, finansierats, helt eller nästan helt, av offentliga medel från den andra avtalsslutande staten, en av dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter eller offentligrättsliga organ.

Artikel 19 Pensioner, livräntor och liknande betalningar

1.Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta, som härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den förstnämnda avtalsslutande staten.

2.Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 20 Offentlig tjänst

1.a) Lön och annan liknande ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter eller offentligrättsliga organ till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, dess politiska underavdelningars, lokala myndigheters eller offentligrättsliga organs tjänst, beskattas endast i denna stat.

  b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra stat och personen i fråga har hemvist i denna andra stat och

    1) är medborgare i denna andra stat, eller

    2) inte fick hemvist i denna andra stat uteslutande för att utföra arbetet.

2.Bestämmelserna i artiklarna 16 och 17 tillämpas på lön och annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar, lokala myndigheter eller offentligrättsliga organ.

Artikel 21 Studerande och affärspraktikanter

En fysisk person som har hemvist i en avtalsslutande stat omedelbart före en vistelse i den andra avtalsslutande staten och som vistas tillfälligt i den andra staten uteslutande i egenskap av

 1. studerande vid ett erkänt universitet, skola eller annan liknande erkänd utbildningsinstitution i den andra staten,

 2. affärs- eller yrkespraktikant, eller

 3. mottagare av stipendium, underhåll avsett att täcka specifika utgifter eller premie för det huvudsakliga syftet att studera, forska eller praktisera och som erhållits från regeringen i någon av staterna eller från en vetenskaplig eller religiös organisation eller en utbildnings- eller välgörenhetsorganisation eller enligt ett tekniskt biståndsprogram som ingåtts av regeringen i en av staterna, skall vara undantagen från beskattning i den andra staten såvitt avser

  1. ersättning från utlandet som avser att täcka kostnader för hans uppehälle, utbildning, studier, forskning eller praktik,

  2. tidigare angivet stipendium, underhåll avsett att täcka specifika utgifter eller premie, och

  3. ersättning för utfört arbete i den andra staten som inte överstiger 2 500 US dollar per kalenderår om arbetet utförts i samband med studier, forskning eller praktik eller är nödvändigt för hans försörjning. Det nämnda beloppet skall innefatta grundavdrag för kalenderåret i fråga.

Artikel 22 Annan inkomst

Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte uttryckligen behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna avtalsslutande stat. Om sådan inkomst härrör från den andra avtalsslutande staten får den emellertid även beskattas i denna andra stat.

Artikel 23 Undanröjande av dubbelbeskattning

1.I fråga om Malaysia skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

Med beaktande av den malaysiska lagstiftning som tillåter att skatt som betalats i ett annat land än Malaysia avräknas mot malaysisk skatt, skall person med hemvist i Malaysia som erhållit inkomst som härrör från Sverige medges avräkning för den svenska skatt som erlagts enligt svensk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal från den malaysiska skatt som betalats på inkomsten. När sådan inkomst utgör utdelning som utbetalats av ett bolag med hemvist i Sverige till ett bolag med hemvist i Malaysia som äger minst 10 procent av röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget, skall vid avräkning hänsyn tas till den svenska skatt som det utdelande bolaget erlagt för inkomst av vilken utdelningen betalats. Avräkningen skall emellertid inte överstiga den del av den malaysiska skatten, beräknad före avräkning, som är hänförlig till sådan inkomst.

2.I fråga om Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 1. Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt malaysisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Malaysia skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den malaysiska skatt som erlagts på inkomsten.

 2. Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst, som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Malaysia, får Sverige – vid bestämmandet av svensk progressiv skatt – beakta sådan inkomst som beskattas endast i Malaysia.

 3. Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Malaysia till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som erhålls av svenska bolag från bolag utomlands.

 4. Om ett svenskt bolag har ett fast driftställe i Malaysia skall vid tillämpningen av a) i denna punkt uttrycket ”den malaysiska skatt som erlagts” anses innefatta den malaysiska skatt på sådant fast driftställes inkomst som skulle ha erlagts men som inte erlagts eller erlagts med lägre belopp på grund av tidsbegränsade bestämmelser om stimulansåtgärder i den lagstiftning i Malaysia som är avsedd att främja ekonomisk utveckling i den mån sådan skattebefrielse eller skattereduktion beviljas för vinst från industriell verksamhet eller tillverkningsverksamhet eller från jordbruk, skogsbruk, fiske eller turistnäring (däri inbegripna restauranger och hotell), under förutsättning att verksamheterna utövats i Malaysia. Vid tillämpningen av c) i denna punkt skall en skatt på 15 procent på ett svenskt beskattningsunderlag ansetts ha erlagts för sådana verksamheter och under de förutsättningar som anges i föregående mening även om den skatt som faktiskt erlagts i Malaysia är lägre än 15 procent.

 5. Bestämmelserna i d) skall tillämpas endast under de första tio åren som detta avtal tillämpas. Denna tidsperiod kan utsträckas genom ömsesidig överenskommelse mellan de behöriga myndigheterna.

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

1.Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1 tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

2.Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

3.Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 8, artikel 12 punkt 6 eller artikel 13 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty, ersättning för tekniska tjänster och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. Detta gäller emellertid inte om en avtalsslutande stats interna lagstiftning föreskriver att skatt skall innehållas vid källan och denna skyldighet inte fullgjorts.

4.Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

5.Denna artikel medför inte skyldighet för

 1. en avtalsslutande stat att medge fysisk person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten,

 2. Malaysia att medge svenska medborgare som inte har hemvist i Malaysia, de personliga avdrag vid beskattningen, skattebefrielse eller skattenedsättning som vid tidpunkten för undertecknandet av detta avtal enligt lag är tillgängliga endast för malaysiska medborgare som inte har hemvist i Malaysia.

6.Med uttrycket ”beskattning” avses i denna artikel de skatter på vilka avtalet är tillämpligt.

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist, eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning.

3.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter.

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

1.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller överklaganden i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2.Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 1. vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning eller administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 2. lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 3. lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

Artikel 27 Begränsning av förmåner

1.Om inkomst på grund av bestämmelse i detta avtal inte fullt ut kan beskattas i en avtalsslutande stat och, enligt gällande lagstiftning i den andra avtalsslutande staten, en person, vad gäller denna inkomst, beskattas för den del av inkomsten som överförs eller tas emot i denna andra stat och inte för inkomstens hela belopp, skall sådan begränsning av beskattningsrätten i den förstnämnda avtalsslutande staten endast gälla för den del av inkomsten som överförs till eller tas emot i denna andra avtalsslutande stat.

2.Bestämmelser i detta avtal som medger befrielse från eller nedsättning av skatt skall inte tillämpas på personer som är berättigade till någon skatteförmån enligt:

 1. lagstiftning i någon av staterna som anges i noter som utväxlas mellan staterna, eller

 2. någon i huvudsak likartad skattelagstiftning.

Artikel 28 Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat.

Artikel 29 Ikraftträdande

1.De avtalsslutande staterna skall meddela varandra när de åtgärder vidtagits som krävs enligt lagstiftningen i staten i fråga för att detta avtal skall träda i kraft.

2.Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och tillämpas:

 1. i Malaysia:

  1. beträffande annan malaysisk skatt än inkomstskatten på petroleum, på skatt som påförs för taxeringsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

  2. beträffande inkomstskatten på petroleum, på skatt som påförs för taxeringsår som börjar den 1 januari det andra kalenderåret som följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

 2. i Sverige:

  1. beträffande skatt som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

  2. beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare.

3.Avtalet mellan Malaysias regering och Konungariket Sveriges regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter, undertecknat i Kuala Lumpur den 21 november 1970, skall upphöra att gälla och dess bestämmelser skall inte längre tillämpas från de datum som detta avtal skall tillämpas enligt bestämmelserna i punkt 2 av denna artikel.

Artikel 30 Upphörande

Detta avtal förblir i kraft tills vidare. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse till den andra avtalsslutande staten härom senast den 30 juni under något kalenderår som följer efter en tidsperiod av fem år från den dag då avtalet träder i kraft. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att tillämpas

 1. i Malaysia:

  1. beträffande annan malaysisk skatt än inkomstskatten på petroleum, på skatt som påförs för taxeringsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då uppsägningen sker eller senare,

  2. beträffande inkomstskatten på petroleum, på skatt som påförs för taxeringsår som börjar den 1 januari det andra kalenderåret som följer efter det år då uppsägningen sker eller senare,

 2. i Sverige:

  1. beträffande skatt som innehålls vid källan, på inkomst som förvärvas den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då uppsägningen sker eller senare,

  2. beträffande andra skatter på inkomst, på skatter som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari kalenderåret närmast efter det år då uppsägningen sker eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 12 mars 2002 i två exemplar på malaysiska, svenska och engelska språken vilka äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppstår om tolkningen eller tillämpningen av avtalet skall den engelska texten äga företräde.

Protokoll

1.Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Malaysias regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst har de två regeringarna kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet.

2.Det är överenskommet att:

 1. bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS,

 2. bestämmelserna i artikel 14 punkt 3 tillämpas i fråga om vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS, och

 3. vid tillämpning av bestämmelserna i artikel 16 punkt 3, skall inkomst som person med hemvist i Sverige uppbär för arbete, vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas endast i Sverige.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 12 mars 2002 i två exemplar på malaysiska, svenska och engelska språken vilka äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppstår om tolkningen eller tillämpningen av protokollet skall den engelska texten äga företräde.

Skriftväxling

Sveriges note angående artikel 27 punkt 2

Jag har äran att hänvisa till avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Malaysias regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som har undertecknats i dag och att föreslå för Konungariket Sveriges räkning att med hänvisning till artikel 27 punkt 2:

Bestämmelserna i detta avtal skall inte tillämpas på personer som bedriver offshoreverksamhet enligt Labuan Offshore Activity Business Tax Act 1990 (med ändringar).

”Offshoreverksamhet” innebär offshoreverksamhet som definieras enligt Section 2(1) i Labuan Offshore Business Activity Tax Act 1990 (med ändringar).

Om detta förslag är godtagbart för Malaysias regering, har jag äran att föreslå att denna note och Ers Excellens svar på denna skall anses som en överenskommelse vilken utgör en integrerande del av avtalet för undvikande av dubbelbeskattning i denna del, som skall träda i kraft vid samma tidpunkt som ikraftträdandet av detta avtal.

Malaysias note angående artikel 27 punkt 2

Jag har äran att bekräfta mottagandet av Ers Excellens note av i dag som lyder som följer.

”Jag har äran att hänvisa till avtalet mellan Konungariket Sveriges regering och Malaysias regering för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som har undertecknats i dag och att föreslå för Konungariket Sveriges räkning att med hänvisning till artikel 27 punkt 2:

Bestämmelserna i detta avtal skall inte tillämpas på personer som bedriver offshoreverksamhet enligt Labuan Offshore Activity Business Tax Act 1990 (med ändringar).

”Offshoreverksamhet” innebär offshoreverksamhet som definieras enligt Section 2(1) i Labuan Offshore Business Activity Tax Act 1990 (med ändringar).

Om detta förslag är godtagbart för Malaysias regering, har jag äran att föreslå att denna note och Ers Excellens svar på denna skall anses som en överenskommelse vilken utgör en integrerande del av avtalet för undvikande av dubbelbeskattning i denna del, som skall träda i kraft vid samma tidpunkt som ikraftträdandet av detta avtal.”

Förslaget ovan är godtagbart för Malaysias regering, varför jag har äran att bekräfta att Ers Excellens note och detta svar skall anses som en överenskommelse vilken utgör en integrerande del av avtalet för undvikande av dubbelbeskattning i denna del, som skall träda i kraft vid samma tidpunkt som ikraftträdandet av detta avtal.