1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige undertecknade den 8 juni 2001 skall, tillsammans med den bilaga som är fogad till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet i de delar som framgår av bilaga till denna lag.

2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del de medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §har upphävts genom lag (2011:1411).

4 §Om en bestämmelse i avtalet leder till att ändring skall vidtas i fråga om beskattningen som rör statlig eller kommunal skatt får Skatteverket vidta sådan ändring.

Lag (2011:1411)

5 §Det som i avtalet sägs om Riksskatteverket (National Tax Board) skall i stället avse Skatteverket (Swedish Tax Agency).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2004:982

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Lagen skall tillämpas

  a) beträffande källskatter, på inkomst som förvärvas den 1 januari det kalenderår som närmast följer efter det år då lagen träder i kraft eller senare, och

  b) beträffande andra skatter, på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter det år då lagen träder i kraft eller senare.

2004:1054

Regeringen föreskriver att lagen (2004:982) om avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige beträffande skatter på inkomst skall träda i kraft den 31 december 2004.

Avtalet trädde i kraft den 24 november 2004.

2011:1411

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Bilaga – Avtal mellan Sveriges Exportråd och Taipeis delegation i Sverige för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i ett av territorierna eller i båda territorierna.

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

1.De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är:

 1. i det territorium där den skattelagstiftning som administreras av Riksskatteverket tillämpas:

  1. den statliga inkomstskatten,

  2. kupongskatten,

  3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

  4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl., och

  5. den kommunala inkomstskatten,

 2. i det territorium där den skattelagstiftning som administreras av skattemyndigheten i Taipei tillämpas:

  inkomstskatten för kommersiella företag och inkomstskatten för fysiska personer.

2.Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag, som efter undertecknandet av detta avtal påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i territorierna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

Artikel 3 Allmänna definitioner

1.Om inte sammanhanget föranleder annat har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. ”territorium” avser det territorium som anges i artikel 2 punkterna 1 a) eller 1 b), beroende på sammanhanget,

 2. ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan personsammanslutning,

 3. ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas som juridisk person,

 4. ”företag i ett territorium” och ”företag i det andra territoriet” avser företag som bedrivs av person med hemvist i ett territorium respektive företag som bedrivs av person med hemvist i det andra territoriet,

 5. ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i ett territorium utom då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan platser i det andra territoriet,

 6. ”behörig myndighet” avser:

  1. i det territorium där skattelagstiftningen som administreras av skattemyndigheten i Taipei tillämpas, generaldirektören för skatteavdelningen eller dennes befullmäktigade ombud,

  2. i det territorium där skattelagstiftningen som administreras av Riksskatteverket tillämpas, Riksskatteverket eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal.

2.Då avtalet tillämpas i ett territorium vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid den tidpunkten enligt territoriets lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas, och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i detta territorium äger företräde framför den betydelse uttrycket ges i annan lagstiftning i detta territorium.

Artikel 4 Hemvist

1.Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i ett territorium” person som enligt lagstiftningen i detta territorium är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. Beträffande inkomst som förvärvas av handelsbolag eller dödsbo, inbegriper uttrycket emellertid sådan person endast till den del dess inkomst beskattas i detta territorium på samma sätt som inkomst som förvärvas av person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller dödsboet eller hos dess delägare eller förmånstagare.

2.Vid tillämpningen av detta avtal anses en person inte ha hemvist i ett territorium om personen är skattskyldig i territoriet endast för inkomst från källa i detta territorium. Denna punkt tillämpas inte på fysiska personer som har hemvist i det territorium som avses i artikel 2 punkt 1 b), så länge som fysiska personer med hemvist i detta territorium är skattskyldiga endast för inkomst från källa i detta territorium.

3.Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda territorierna, bestäms hans hemvist på följande sätt:

 1. han anses ha hemvist endast i det territorium där han har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en sådan bostad i båda territorierna, anses han ha hemvist endast i det territorium med vilket hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

 2. om det inte kan avgöras i vilket territorium han har centrum för sina levnadsintressen eller om han inte i någotdera territoriet har en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist endast i det territorium där han stadigvarande vistas,

 3. om han stadigvarande vistas i båda territorierna eller om han inte vistas stadigvarande i något av dem, skall de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

4.Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda territorierna, skall denna person anses ha hemvist endast i det territorium enligt vars lagstiftning personen bildats.

Artikel 5 Fast driftställe

1.Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2.Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 1. plats för företagsledning,

 2. filial,

 3. kontor,

 4. fabrik,

 5. verkstad,

 6. gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar, och

 7. tillhandahållandet av tjänster, inklusive konsulttjänster, i ett territorium av ett företag i det andra territoriet genom anställda eller annan personal som engagerats av företaget för sådant ändamål, men endast om denna verksamhet pågår (såvitt avser samma eller sammanhängande projekt) i det förstnämnda territoriet under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger 120 dagar under en tolvmånadersperiod.

3.Plats för byggnads-, anläggnings-, monterings- eller installationsverksamhet eller verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår under en tidsperiod som överstiger nio månader.

4.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 1. användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 2. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 3. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 4. innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 5. innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller biträdande art, såsom annonsering eller vetenskaplig forskning,

 6. innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a–e, under förutsättning att hela verksamheten som bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande art.

5.Om en person – vilken inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 tillämpas – som är verksam för ett företag har, och regelmässigt använder, i ett territorium fullmakt att sluta avtal i företagets namn anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast driftställe i detta territorium beträffande varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6.Företag i ett territorium anses inte ha fast driftställe i det andra territoriet endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i detta territorium genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet.

7.Den omständigheten att ett bolag med hemvist i ett territorium kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i det andra territoriet eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i detta andra territorium (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

1.Inkomst, som person med hemvist i ett territorium förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i det andra territoriet, får beskattas i detta andra territorium.

2.Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i det territorium där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp, båtar och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7 Inkomst av rörelse

1.Inkomst av rörelse, som företag i ett territorium förvärvar, beskattas endast i detta territorium, såvida inte företaget bedriver rörelse i det andra territoriet från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i det andra territoriet, men endast så stor del av den som är hänförlig till det fasta driftstället.

2.Om företag i ett territorium bedriver rörelse i det andra territoriet från där beläget fast driftställe, hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vartdera territoriet till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3.Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i det territorium där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4.Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

5.Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6.Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8 Sjö- och luftfart

1.Inkomst, som förvärvas av ett företag i ett territorium genom användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, beskattas endast i detta territorium.

2.Vid tillämpningen av denna artikel inkluderar inkomst från användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik:

 1. inkomst från användning, underhåll eller uthyrning av containrar och därmed sammanhängande utrustning,

 2. inkomst från tidsbefraktning (full time), resebefraktning (voyage) eller uthyrning av obemannade (bare boat) skepp eller luftfartyg, om sådan användning, underhåll eller uthyrning är av underordnad betydelse i förhållande till användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

4.När två eller flera bolag har kommit överens om att driva en lufttransportverksamhet gemensamt i form av ett konsortium, tillämpas bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 endast i fråga om den del av konsortiets inkomst som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av ett bolag som har hemvist i ett territorium.

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

1.I fall då

 1. ett företag i ett territorium direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i det andra territoriet eller äger del i detta företags kapital, eller

 2. samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i ett territorium som ett företag i det andra territoriet eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2.I fall då ett territorium i inkomsten för ett företag i detta territorium inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i det andra territoriet beskattas i detta andra territorium samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i det förstnämnda territoriet om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall detta andra territorium genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten i detta territorium. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i territorierna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10 Utdelning

1.Utdelning från bolag med hemvist i ett territorium till person med hemvist i det andra territoriet får beskattas i detta andra territorium.

2.Utdelningen får emellertid beskattas även i det territorium där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i detta territorium, men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i det andra territoriet får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i territorierna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

3.Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt lagstiftningen i det territorium där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i ett territorium och bedriver rörelse i det andra territoriet, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i detta andra territorium från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5.Om bolag med hemvist i ett territorium förvärvar inkomst från det andra territoriet, får detta andra territorium inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i detta andra territorium eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i detta andra territorium, och inte heller beskatta bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i detta andra territorium.

Artikel 11 Ränta

1.Ränta, som härrör från ett territorium och som betalas till person med hemvist i det andra territoriet, får beskattas i detta andra territorium.

2.Räntan får emellertid beskattas även i det territorium från vilket den härrör, enligt lagstiftningen i detta territorium, men om den som har rätt till räntan har hemvist i det andra territoriet, får skatten inte överstiga 10 procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i territorierna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

3.Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser särskilt inkomst av värdepapper utgivna av offentligrättsliga organ och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures. Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

4.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 skall ränta, som avses i punkt 1, beskattas endast i det territorium där mottagaren har hemvist om mottagaren har rätt till räntan och om någon av följande förutsättningar är uppfylld:

 1. räntan betalas på grund av lån som har beviljats eller garanterats av:

  1. i fråga om det territorium som avses i artikel 2 punkt 1 a), Swedfund International AB eller Svensk Exportkredit AB (SEK) eller en organisation som ersatt någon av dessa organisationer,

  2. i fråga om det territorium som avses i artikel 2 punkt 1 b), sådana organ i det territoriet som de behöriga myndigheterna kommer överens om,

 2. räntan betalas på grund av en obligation, debenture eller annan liknande förbindelse från ett offentligrättsligt organ i territoriet, eller från en av dess underavdelningar eller lokala myndigheter,

 3. räntan betalas till ett offentligrättsligt organ i det andra territoriet, eller till en av dess underavdelningar eller lokala myndigheter, eller till centralbanken i det andra territoriet eller till någon institution (däri inbegripet finansiella institutioner) som kontrolleras av organet eller någon av dess underavdelningar eller lokala myndigheter, eller

 4. räntan betalas mellan banker.

5.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i ett territorium och bedriver rörelse i det andra territoriet, från vilket räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i detta andra territorium från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

6.Ränta anses härröra från ett territorium om utbetalaren är person med hemvist i detta territorium. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen han har hemvist i ett territorium eller inte, i ett territorium har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed den skuld uppkommit på vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från det territorium där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

7.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vartdera territoriet med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 12 Royalty

1.Royalty, som härrör från ett territorium och som betalas till person med hemvist i det andra territoriet, får beskattas i detta andra territorium.

2.Royaltyn får emellertid beskattas även i det territorium från vilket den härrör, enligt lagstiftningen i detta territorium, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i det andra territoriet, får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i territorierna kan träffa överenskommelse om sättet att genomföra denna begränsning.

3.Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av, eller för rätten att nyttja, upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i ett territorium och bedriver rörelse i det andra territoriet, från vilket royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i detta andra territorium från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5.Royalty anses härröra från ett territorium om utbetalaren är person med hemvist i detta territorium. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen han har hemvist i ett territorium eller inte, i ett territorium har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från det territorium där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vartdera territoriet med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

Artikel 13 Realisationsvinst

1.Vinst som person med hemvist i ett territorium förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och som är belägen i det andra territoriet, eller på grund av överlåtelse av andelar i ett bolag vars huvudsakliga tillgångar består av sådan egendom, får beskattas i detta andra territorium.

2.Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i ett territorium har i det andra territoriet, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i ett territorium har i det andra territoriet, får beskattas i detta andra territorium. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3.Vinst som företag med hemvist i ett territorium förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i detta territorium. När två eller flera bolag har kommit överens om att driva en lufttransportverksamhet gemensamt i form av ett konsortium, tillämpas bestämmelserna i denna punkt endast i fråga om den del av konsortiets vinst som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av ett bolag som har hemvist i ett territorium.

4.Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i punkterna 1, 2 och 3 beskattas endast i det territorium där överlåtaren har hemvist.

5.Vinst på grund av avyttring av andelar eller andra rättigheter i bolag som har hemvist i ett territorium, och vinst på grund av avyttring av varje annat värdepapper som vid beskattningen i detta territorium behandlas på samma sätt som vinst vid avyttring av sådana andelar eller andra rättigheter i bolag, som förvärvas av en fysisk person som har haft hemvist i detta territorium och som har fått hemvist i det andra territoriet, får – utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 – beskattas i det förstnämnda territoriet om överlåtelsen av andelarna, rättigheterna eller värdepapperen inträffar vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter det att personen upphört att ha hemvist i det förstnämnda territoriet.

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

1.Inkomst, som en fysisk person med hemvist i ett territorium förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i detta territorium om han inte i det andra territoriet har en stadigvarande anordning som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten. Om han har en sådan stadigvarande anordning, får inkomsten beskattas i detta andra territorium men endast så stor del av den som är hänförlig till denna stadigvarande anordning.

2.Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15 Enskild tjänst

1.Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person med hemvist i ett territorium uppbär på grund av anställning endast i detta territorium, såvida inte arbetet utförs i det andra territoriet. Om arbetet utförs i detta andra territorium, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i ett territorium uppbär för arbete som utförs i det andra territoriet, endast i det förstnämnda territoriet om:

 1. mottagaren vistas i det andra territoriet under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

 2. ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i det andra territoriet eller på dennes vägnar, samt

 3. ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i det andra territoriet.

3.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får ersättning för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag i ett territorium, beskattas i detta territorium. Om person med hemvist i ett territorium uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på luftfartyg som används i internationell trafik av ett luftfartskonsortium, i vilket ett bolag som har hemvist i detta territorium är delägare, beskattas inkomsten endast i detta territorium.

Artikel 16 Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i ett territorium uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller annat liknande organ i bolag med hemvist i det andra territoriet, får beskattas i detta andra territorium.

Artikel 17 Artister och sportutövare

1.Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i ett territorium förvärvar genom sin personliga verksamhet i det andra territoriet i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i detta andra territorium.

2.I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som artist eller sportutövare bedriver i denna egenskap, inte tillfaller artisten eller sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i det territorium där artisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

Artikel 18 Pension, livränta och liknande ersättningar

1.Pension och annan liknande ersättning, utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen och livränta, vilka härrör från ett territorium och betalas till person med hemvist i det andra territoriet, får beskattas i det förstnämnda territoriet.

2.Med uttrycket ”livränta” förstås ett fastställt belopp, som utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid eller under angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som ersättning för däremot fullt svarande vederlag i pengar eller pengars värde.

Artikel 19 Offentlig tjänst

1.Lön och annan liknande ersättning, med undantag för pension, som betalas av en myndighet som administrerar ett territorium eller underavdelning i detta territorium eller lokal myndighet där, till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna myndighets, underavdelnings eller lokala myndighets tjänst, beskattas endast i detta territorium. Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid endast i det andra territoriet om arbetet utförs i detta territorium och mottagaren har hemvist i detta territorium och:

 1. är medborgare i detta territorium, eller

 2. inte fick hemvist i detta territorium uteslutande för att utföra arbetet.

2.Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 17 tillämpas på lön och annan liknande ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en myndighet som administrerar ett territorium eller en av dess underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20 Studerande

Belopp som studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före vistelsen i ett territorium hade hemvist i det andra territoriet och som vistas i det förstnämnda territoriet uteslutande för sin undervisning eller praktik, erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, beskattas inte i detta territorium, under förutsättning att beloppen härrör från källa utanför detta territorium.

Artikel 21 Annan inkomst

1.Inkomst som person med hemvist i ett territorium förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal, beskattas endast i detta territorium oavsett varifrån inkomsten härrör.

2.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i ett territorium och bedriver rörelse i det andra territoriet från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i detta andra territorium från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

Artikel 22 Metoder för undanröjande av dubbelbeskattning

Med beaktande av bestämmelserna i lagstiftningen i ett territorium, även i den lydelse de i framtiden kan få, beträffande avräkning från skatt som påförs i detta territorium, av skatt som erlagts utanför territoriet (vilket inte påverkar den allmänna principen i denna artikel), skall skatt som erlagts enligt lagstiftningen i det andra territoriet och i överensstämmelse med detta avtal, antingen direkt eller genom skatteavdrag, i fråga om inkomst som förvärvats av en person med hemvist i det förstnämnda territoriet, från källor i det andra territoriet, avräknas från skatt som påförs i det förstnämnda territoriet i fråga om den inkomsten. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den skatt i det förstnämnda territoriet som belöper på inkomsten i fråga, beräknad i enlighet med dess skattelagstiftning och föreskrifter.

Artikel 23 Förbud mot diskriminering

1.Medborgare i ett territorium skall inte i det andra territoriet bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i detta andra territorium under samma förhållanden, särskilt såvitt avser hemvist, är eller kan bli underkastad.

2.Beskattningen av fast driftställe, som företag i ett territorium har i det andra territoriet, skall i detta andra territorium inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i detta andra territorium, som bedriver verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra skyldighet för ett territorium att medge person med hemvist i det andra territoriet sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i det egna territoriet.

3.Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i ett territorium till person med hemvist i det andra territoriet avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i det förstnämnda territoriet.

4.Företag i ett territorium, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i det andra territoriet, skall inte i det förstnämnda territoriet bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande företag i det förstnämnda territoriet är eller kan bli underkastat.

5.Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och beskaffenhet.

Artikel 24 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.Om en person anser att ett territorium eller båda territorierna vidtagit åtgärder som för honom medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa territoriers interna rättsordningar, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i det territorium där han har hemvist. Saken skall läggas fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som strider mot bestämmelserna i avtalet.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i det andra territoriet i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall genomföras utan hinder av tidsgränser i territoriernas interna lagstiftning.

3.De behöriga myndigheterna i territorierna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av avtalet.

4.De behöriga myndigheterna i territorierna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 25 Utbyte av upplysningar

1.De behöriga myndigheterna i territorierna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i territoriernas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas av avtalet, om beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som behörig myndighet i ett territorium tagit emot skall behandlas som hemliga på samma sätt som upplysningar som inhämtats enligt den interna lagstiftningen i detta territorium och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller driver in de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller överklagande i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter får använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentliga rättegångar eller i domstolsavgöranden.

2.Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för ett territorium att:

 1. vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i detta territorium eller i det andra territoriet,

 2. lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i detta territorium eller i det andra territoriet,

 3. lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn.

Artikel 26 Begränsning av förmåner

Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal, om

 1. bolag med hemvist i ett territorium förvärvar sina inkomster huvudsakligen utanför detta territorium

  1. från aktiviteter sådana som bank-, sjöfarts-, finans- eller försäkringsverksamhet, eller

  2. genom att vara huvudkontor, co-ordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse huvudsakligen utanför det förstnämnda territoriet, och

 2. sådan inkomst, i andra fall än då tillämpning sker av den metod för att undvika dubbelbeskattning som normalt tillämpas av detta territorium, beskattas väsentligt lägre enligt det territoriets lagstiftning än inkomst av liknande verksamhet som bedrivs inom detta territorium eller inkomst från verksamhet som huvudkontor, co-ordination centre eller liknande enhet som tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver rörelse inom detta territorium, skall de bestämmelser i detta avtal som medger undantag från beskattning eller reduktion av skatt inte tillämpas på inkomst som sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas av sådant bolag.

Bilaga till avtalet

Avgifter för visum, pass och legalisering (av dokument) samt ränta som tas emot av Taipeis delegation i Sverige och Sveriges Exportråd i Taipei eller deras efterträdare som bedriver verksamhet som främjar handels-, investerings- och kulturutbyte mellan territorierna, skall beskattas endast i det territorium för vilkets räkning verksamheten bedrivs.

I fråga om artikel 10

Om det territorium som avses i artikel 2 punkt 1 b) i förhållande till ett tredje territorium, som är medlem av Europeiska unionen, undantar utdelning från beskattning eller reducerar skattesatsen på utdelning till lägre än 10 procent, skall sådant undantag eller sådan reduktion automatiskt tillämpas som om det hade föreskrivits i detta avtal. Denna bestämmelse skall dock endast tillämpas på utdelning där den som har rätt till utdelningen är ett bolag (annat än handelsbolag) som innehar minst 10 procent av det utbetalande bolagets sammanlagda röstvärde.

I fråga om artikel 11

Det är överenskommet att en institution (däri inbegripet en finansiell institution) anses kontrollerad av ett organ eller underavdelning eller lokal myndighet om organet, underavdelningen eller lokala myndigheten innehar minst 50 procent av institutionens kapital.

I fråga om artikel 12

Om det territorium som avses i artikel 2 punkt 1 b) i förhållande till ett tredje territorium, som är medlem av Europeiska unionen, undantar royalty från beskattning eller reducerar skattesatsen på royalty till lägre än 10 procent, skall sådant undantag eller sådan reduktion automatiskt tillämpas som om det hade föreskrivits i detta avtal.

I fråga om artikel 19

Lön eller annan liknande ersättning, med undantag för pension, som betalas av Taipeis delegation i Sverige och Sveriges Exportråd i Taipei på grund av arbete som utförs för delegationens eller rådets räkning, skall anses betald av och för arbete utfört åt en myndighet som administrerar ett territorium.