1 §Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet som Sverige och Chile undertecknade den 4 juni 2004 skall, tillsammans med det protokoll som är fogat till avtalet och som utgör en del av detta, gälla som lag här i landet. Avtalet och protokollet är avfattade på svenska, spanska och engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga till denna lag.

2 §Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga.

3 §har upphävts genom lag (2011:1412).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2004:1051

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas i fråga om

a) källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

b) andra skatter på inkomst, på inkomstskatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare, och

c) förmögenhetsskatt, om och i den omfattning en allmän skatt på förmögenhet införs i Chile efter undertecknandet av avtalet, för skatt som tas ut på förmögenhet som innehas den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då en sådan allmän skatt på förmögenhet införs eller senare.

2006:8

Regeringen föreskriver att lagen (2004:1051) om skatteavtal mellan Sverige och Chile skall träda i kraft den 1 februari 2006.

Avtalet trädde i kraft den 30 december 2005.

2011:1412

Denna lag träder i kraft vid utgången av 2011.

Bilaga – Avtal mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Konungariket Sverige och Republiken Chile, som önskar ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, har kommit överens om följande:

KAPITEL I AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1 Personer på vilka avtalet tillämpas

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.

Artikel 2 Skatter som omfattas av avtalet

1.Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst och på förmögenhet som påförs för en avtalsslutande stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters räkning, oberoende av det sätt på vilket skatterna tas ut.

2.Med skatter på inkomst och på förmögenhet förstås alla skatter som tas ut på inkomst eller på förmögenhet i dess helhet eller på delar av inkomst eller förmögenhet, däri inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.

3.De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal tillämpas är särskilt:

 1. i Chile, skatter som påförs enligt inkomstskattelagen, ”Ley sobre Impuesto a la Renta” (i det följande benämnda ”chilensk skatt”), och

 2. i Sverige,

  1. den statliga inkomstskatten,

  2. kupongskatten,

  3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,

  4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.,

  5. den kommunala inkomstskatten, och

  6. den statliga förmögenhetsskatten

  (i det följande benämnda ”svensk skatt”).

4.Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak likartat slag och på skatter på förmögenhet, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid sidan av eller i stället för de för närvarande utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall i slutet av varje år meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i respektive skattelagstiftning.

KAPITEL II DEFINITIONER

Artikel 3 Allmänna definitioner

1.Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:

 1. ”Chile” avser Republiken Chile och innefattar utöver Chiles territorium, varje annat havsområde över vilket Republiken Chile, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 2. ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

 3. ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande staten” avser Chile eller Sverige, beroende på sammanhanget,

 4. ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan sammanslutning,

 5. ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid beskattningen behandlas såsom juridisk person,

 6. ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra avtalsslutande staten” avser företag som bedrivs av person med hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten,

 7. ”internationell trafik” avser transport med skepp eller luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom då transporten sker uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten,

 8. ”behörig myndighet” avser:

  1. i Chile: finansministern eller dennes befullmäktigade ombud, och

  2. i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

 9. ”medborgare” avser:

  1. fysisk person som har medborgarskap i en avtalsslutande stat, eller

  2. juridisk person eller association som bildats enligt den lagstiftning som gäller i en avtalsslutande stat.

2.Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid en viss tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas och skall den betydelse uttrycket har enligt gällande skattelagstiftning i nämnda stat äga företräde framför den betydelse uttrycket har enligt någon annan lagstiftning i denna stat.

Artikel 4 Hemvist

1.Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, bolagsbildning eller annan liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess politiska underavdelningar och lokala myndigheter samt dess offentligrättsliga organ eller institutioner. Detta uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna stat endast för inkomst från källa i denna stat eller för förmögenhet belägen där.

Inkomst, vinst eller realisationsvinst som förvärvas av person som är skattemässigt transparent enligt lagstiftningen i en av de avtalsslutande staterna anses förvärvad av person med hemvist i en avtalsslutande stat till den del inkomsten eller vinsten enligt skattelagstiftningen i denna stat behandlas som inkomst, vinst eller realisationsvinst för en person med hemvist där.

2.Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms dennes hemvist på följande sätt:

 1. fysisk person anses ha hemvist endast i den stat där personen har en bostad som stadigvarande står till dennes förfogande. Om fysisk person har en sådan bostad i båda staterna, anses hemvist finnas endast i den stat med vilken dennes personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena),

 2. om det inte kan avgöras i vilken stat fysisk person har centrum för sina levnadsintressen eller om personen inte i någondera staten har en bostad som stadigvarande står till dennes förfogande, anses hemvist finnas endast i den stat där personen stadigvarande vistas,

 3. om fysisk person stadigvarande vistas i båda staterna eller inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses hemvist finnas endast i den stat där personen är medborgare,

 4. om fysisk person är medborgare i båda staterna eller inte är medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3.Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses denne ha hemvist endast i den stat där denne är medborgare. Om personen är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller inte i någon av dem skall de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna söka fastställa dennes hemvist genom ömsesidig överenskommelse. I avsaknad av sådan överenskommelse skall personen inte vara berättigad till någon skattelättnad eller något undantag från skatt enligt detta avtal.

Artikel 5 Fast driftställe

1.Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.

2.Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:

 1. plats för företagsledning,

 2. filial,

 3. kontor,

 4. fabrik,

 5. verkstad, och

 6. gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats som hänför sig till utforskning eller utvinning av naturtillgångar.

3.Uttrycket ”fast driftställe” skall också innefatta:

 1. plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet och verksamhet som består av övervakning i anslutning därtill, men endast om verksamheten pågår längre än sex månader, och

 2. tillhandahållandet av tjänster, inklusive konsulttjänster, av ett företag genom anställda eller andra fysiska personer som anlitas av företaget för sådant ändamål, om verksamheten pågår inom en avtalsslutande stat under en tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod.

Vid beräkningen av de tidsgränser som anges i denna punkt skall verksamhet som utförs av ett företag i intressegemenskap med ett annat företag på sätt som anges i artikel 9 läggas samman med den period under vilken verksamhet utförs av det sistnämnda företaget om företagens verksamheter är identiska eller väsentligen likartade.

4.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:

 1. användningen av anordningar uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,

 2. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för lagring, utställning eller utlämnande,

 3. innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,

 4. innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar för företaget,

 5. innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande för reklam, tillhandahållande av information eller bedrivande av vetenskaplig forskning för företaget, om verksamheten är av förberedande eller biträdande art.

5.Om en person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt 6 i denna artikel tillämpas, är verksam för ett företag samt i en avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel – ha fast driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 och som om den bedrevs från en stadigvarande plats för affärsverksamhet inte skulle göra denna stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda punkt.

6.Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga affärsverksamhet och att de villkor som avtalas eller föreskrivs i personens handelsförbindelser eller finansiella förbindelser med företaget inte avviker från dem som skulle ha avtalats med oberoende mäklare, kommissionärer eller representanter.

7.Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.

KAPITEL III BESKATTNING AV INKOMST

Artikel 6 Inkomst av fast egendom

1.Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Vid tillämpningen av detta avtal har uttrycket ”fast egendom” den betydelse som uttrycket har enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses inte vara fast egendom.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan användning av fast egendom.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast egendom som används vid självständig yrkesutövning.

Artikel 7 Inkomst av rörelse

1.Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe. Om företaget bedriver eller har bedrivit rörelse på nyss angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det fasta driftstället.

2.Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör och med alla andra personer.

3.Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst får avdrag göras för nödvändiga utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.

4.Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för företaget.

5.Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6.Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar inte av reglerna i denna artikel.

Artikel 8 Sjöfart och luftfart

1.Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik beskattas endast i denna stat.

2.Vid tillämpningen av denna artikel inbegriper uttrycken:

 1. ”inkomst”:

  1. bruttointäkter som direkt härrör från användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, och

  2. ränta på belopp som direkt förvärvats genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, men endast om ränteinkomsten i förhållande till verksamheten i övrigt är av underordnad betydelse,

 2. ”användningen av skepp eller luftfartyg” av ett företag:

  1. charter eller uthyrning av skepp eller luftfartyg på s.k. bare boat basis, och

  2. uthyrning av containrar och därtill hörande utrustning,

under förutsättning att sådan charter eller uthyrning, i förhållande till företagets användning av skepp eller luftfartyg i internationell trafik, är av underordnad betydelse.

3.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag eller en internationell driftsorganisation.

Artikel 9 Företag med intressegemenskap

1.I fall då

 1. ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

 2. samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.

2.I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, skall denna andra stat, om den samtycker, genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna överlägger vid behov med varandra.

Artikel 10 Utdelning

1.Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.Utdelningen får beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat. Om den som har rätt till utdelningen emellertid har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

 1. 5 procent av utdelningens bruttobelopp, om den som har rätt till utdelningen är ett bolag som, direkt eller indirekt, kontrollerar minst 20 procent av det sammanlagda röstvärdet i det utdelande bolaget, och

 2. 10 procent av utdelningens bruttobelopp i övriga fall.

Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalas.

Bestämmelserna i denna punkt innebär ingen begränsning vid tillämpning av den tilläggsskatt (”the additional tax”) som tas ut i Chile under förutsättning att den primära bolagsskatten (”the first category tax”) fullt ut kan avräknas från tilläggsskatten. Därutöver gäller att från sådan tidpunkt då nämnda regelverk upphör att gälla skall de avtalsslutande staterna överlägga med varandra i syfte att ändra avtalet för att återupprätta balansen i åtagandena i avtalet.

3.Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra rättigheter som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt som inkomst av aktier.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

5.Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på icke utdelade vinster, även om utdelningen eller den icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som uppkommit i denna andra stat.

6.Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos någon av de personer som har inflytande över bildandet av bolaget eller placeringen av andelar eller andra rättigheter på grund av vilken utdelningen betalas, är att uppnå fördelarna i denna artikel genom sådant bildande eller sådan placering.

Artikel 11 Ränta

1.Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

 1. 5 procent av räntans bruttobelopp om denna utgår på grund av lån som beviljats av bank eller försäkringsbolag,

 2. 15 procent av räntans bruttobelopp i alla övriga fall.

3.Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte, och särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures. Uttrycket inbegriper även inkomst som enligt den statens lagstiftning från vilken inkomsten härrör behandlas på samma sätt vid beskattningen som inkomst från utlåning. Uttrycket ”ränta” innefattar inte inkomst som avses i artikel 10.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.

5.Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar räntan, antingen denne har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan person räntebeloppet, av någon anledning, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

7.Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos någon av de personer som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av den fordran för vilken räntan betalas, är att uppnå fördelarna i denna artikel genom sådant tillskapande eller sådan placering.

Artikel 12 Royalty

1.Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Sådan royalty får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga:

 1. 5 procent av royaltyns bruttobelopp för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning,

 2. 10 procent av royaltyns bruttobelopp i alla andra fall.

3.Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm eller film, band eller annat medel för bild- eller ljudåtergivning, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller andra immateriella tillgångar, samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

4.Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel tillämpas inte, om den som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14 i detta avtal.

5.Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om emellertid den person som betalar royaltyn, antingen denne har hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen finns.

6.Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.

7.Bestämmelserna i denna artikel skall inte tillämpas om det huvudsakliga syftet eller ett av de huvudsakliga syftena, hos någon av de personer som har inflytande över tillskapandet eller placeringen av den rättighet i fråga om vilken royaltyn betalas, är att uppnå fördelarna i denna artikel genom sådant tillskapande eller sådan placering.

Artikel 13 Realisationsvinst

1.Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av fast egendom som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2.Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan stadigvarande anordning.

3.Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik eller lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg, beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

4.Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter som representerar kapitalet i ett bolag som har hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat om,

 1. vinsten härrör, direkt eller indirekt, till mer än 50 procent från fast egendom som är belägen i denna andra avtalsslutande stat, eller

 2. mottagaren av vinsten vid något tillfälle under en tolvmånadersperiod före överlåtelsen, indirekt eller direkt, ägde andelar eller andra rättigheter som motsvarar minst 20 procent av bolagets kapital, eller

 3. mottagaren av vinsten är en fysisk person som har haft hemvist i denna andra avtalsslutande stat och fått hemvist i den förstnämnda avtalsslutande staten och överlåtelsen av andelarna eller rättigheterna sker vid något tillfälle under de tio år som följer närmast efter det att den fysiska personen upphört att ha hemvist i denna andra stat.

Annan vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter som representerar kapitalet i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra avtalsslutande stat, men skatten får inte överstiga 16 procent av vinstens belopp.

Utan hinder av övriga bestämmelser i denna punkt, skall vinst som pensionsfond med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra rättigheter som representerar kapitalet i ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast i den förstnämnda avtalsslutande staten.

5.Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i föregående punkter beskattas endast i den avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

Artikel 14 Självständig yrkesutövning

1.Inkomst som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig verksamhet, beskattas endast i denna stat, utom i följande fall, då inkomsten också får beskattas i den andra avtalsslutande staten:

 1. om sådan fysisk person i den andra avtalsslutande staten har en stadigvarande anordning, som regelmässigt står till dennes förfogande för att utöva verksamheten. I sådant fall får endast den del av inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning beskattas i denna andra stat,

 2. om sådan fysisk person vistas i den andra avtalsslutande staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt uppgår till eller överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. I sådant fall får endast den del av inkomsten som härrör från verksamhet som utövats i denna andra stat beskattas i denna stat.

2.Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

Artikel 15 Enskild tjänst

1.Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder annat, beskattas lön och annan ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2.Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den förstnämnda staten, om

 1. mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under beskattningsåret i fråga, och

 2. ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i den andra staten eller på dennes vägnar, samt

 3. ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3.Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel beskattas ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för arbete som utförs ombord på skepp eller luftfartyg som används i internationell trafik, endast i denna stat.

Artikel 16 Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i styrelse eller i annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

Artikel 17 Artister och sportutövare

1.Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i denna andra stat. Inkomst som omfattas av bestämmelserna i denna punkt inbegriper varje inkomst som en person uppbär från personlig verksamhet som utförs i den andra staten som har anknytning till dennes renommé som artist eller sportutövare.

2.Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15 får, i fall då inkomst genom personlig verksamhet som artist eller sportutövare bedriver i denna egenskap inte tillfaller artisten eller sportutövaren personligen utan annan person, denna inkomst beskattas i den avtalsslutande stat där artisten eller sportutövaren bedriver verksamheten.

Artikel 18 Pension och underhållsbidrag

1.Pension som härrör från en avtalsslutande stat och betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i den förstnämnda staten.

2.Underhållsbidrag eller annat understöd som betalas till person med hemvist i en avtalsslutande stat beskattas endast i denna stat. Underhållsbidrag eller annat understöd som betalas av person med hemvist i en av de avtalsslutande staterna till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten beskattas, till den del betalningen inte är avdragsgill för betalaren, endast i den förstnämnda staten.

Artikel 19 Offentlig tjänst

1.a) Lön och annan ersättning (med undantag för pension), som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i denna stat.

  b) Sådan lön och annan ersättning beskattas emellertid endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och

    1.  är medborgare i denna stat, eller

    2.  inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

2.Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 17 tillämpas på lön och annan ersättning som betalas på grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, en av dess politiska underavdelningar eller lokala myndigheter.

Artikel 20 Studerande

Studerande, lärling eller affärspraktikant som har eller omedelbart före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten uteslutande för sin undervisning eller praktik, beskattas inte i denna stat för belopp som denne erhåller för sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, om beloppen härrör från källa utanför denna stat.

Artikel 21 Annan inkomst

1.Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2.Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

3.Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta avtal och som härrör från den andra avtalsslutande staten, beskattas i denna andra stat.

KAPITEL IV BESKATTNING AV FÖRMÖGENHET

Artikel 22 Förmögenhet

1.Förmögenhet bestående av fast egendom vilken person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar och vilken är belägen i den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.

2.Förmögenhet bestående av lös egendom, som utgör del av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

3.Förmögenhet bestående av skepp och luftfartyg som används i internationell trafik av ett företag i en avtalsslutande stat och av lös egendom som är hänförlig till användningen av sådana skepp och luftfartyg, beskattas endast i denna stat.

4.Alla andra slag av förmögenhet, som person med hemvist i en avtalsslutande stat innehar, beskattas endast i denna stat.

5.Bestämmelserna i punkterna 1, 2, 3 och 4 tillämpas i en avtalsslutande stat endast om båda avtalsslutande staterna tar ut en allmän skatt på förmögenhet.

KAPITEL V METODER FÖR ATT UNDVIKA DUBBELBESKATTNING

Artikel 23 Undanröjande av dubbelbeskattning

1.Beträffande Chile skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 1. Person med hemvist i Chile som förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige får, med beaktande av bestämmelserna i chilensk lag, avräkna erlagd svensk skatt från chilensk skatt som skall betalas i fråga om samma inkomst eller förmögenhet och denna punkt tillämpas på all inkomst som avses i avtalet.

 2. Om person med hemvist i Chile förvärvar inkomst eller innehar förmögenhet som enligt bestämmelserna i detta avtal är undantagen från beskattning i Chile, får Chile vid fastställandet av skatteuttaget för övrig inkomst eller förmögenhet för sådan person beakta den inkomst eller förmögenhet som undantagits från beskattning.

2.Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på följande sätt:

 1. Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt chilensk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Chile, skall Sverige – med beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett belopp motsvarande den chilenska skatt som erlagts på inkomsten.

 2. Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Chile, får Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast i Chile.

 3. Utan hinder av bestämmelserna i a) i denna punkt är utdelning från bolag med hemvist i Chile till bolag med hemvist i Sverige undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag om skattebefrielse för utdelning som betalas till svenska bolag från bolag i utlandet.

 4. Om person med hemvist i Sverige innehar förmögenhet, som enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Chile, skall Sverige från skatten på denna persons förmögenhet avräkna ett belopp motsvarande den förmögenhetsskatt som erlagts i Chile. Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av den svenska förmögenhetsskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på den förmögenhet som får beskattas i Chile.

KAPITEL VI SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Artikel 24 Förbud mot diskriminering

1.Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna andra stat under samma förhållanden, särskilt såvitt avser hemvist, är eller kan bli underkastad.

2.Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

3.Denna artikel anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller skattenedsättning på grund av civilstånd eller försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i den egna staten.

4.Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11 punkt 6 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är ränta, royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den förstnämnda staten.

5.Bolag med hemvist i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat liknande bolag med hemvist i den förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.

6.I denna artikel avses med uttrycket ”beskattning” skatter som omfattas av avtalet.

Artikel 25 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1.Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för denne medför eller kommer att medföra beskattning som strider mot bestämmelserna i detta avtal, kan personen, utan att detta påverkar personens rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den avtalsslutande stat där personen har hemvist eller, om fråga är om tillämpning av artikel 24 punkt 1, i den avtalsslutande stat där denne är medborgare.

2.Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet.

3.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet.

4.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.

Artikel 26 Utbyte av upplysningar

1.De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i domstolsavgöranden.

2.Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för en avtalsslutande stat att

 1. vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 2. lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,

 3. lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet, industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre public).

3.Om en avtalsslutande stat begär upplysningar enligt denna artikel, skall den andra avtalsslutande staten inhämta de upplysningar som framställningen avser på samma sätt som om det gällde dess egen beskattning, även om denna andra stat vid denna tidpunkt inte behöver sådana upplysningar. Om behörig myndighet i en avtalsslutande stat särskilt begär det, skall den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten söka tillhandahålla upplysningarna enligt denna artikel i den form som begärs, såsom skriftliga vittnesintyg och kopior av ej redigerade originalhandlingar (däri inbegripet böcker, dokument, rapporter, protokoll, räkenskaper eller skriftväxling) i samma omfattning som sådana intyg och handlingar kan inhämtas enligt lagstiftning och administrativ praxis i denna andra stat beträffande dess egna skatter.

Artikel 27 Medlemmar av diplomatisk beskickning och konsulat

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer medlemmar av diplomatisk beskickning eller konsulat.

Artikel 28 Övriga bestämmelser

1.Vid tillämpningen av detta avtal får investeringsfonder och varje annat slags fond som förvaltas av person med hemvist i Chile, beskattas i Chile beträffande utdelning, ränta, realisationsvinst och annan inkomst som härrör från egendom eller investering i Chile.

2.Vid tillämpningen av artikel XXII punkt 3 (Konsultation) i the General Agreement on Trade in Services, är de avtalsslutande staterna överens om att, utan hinder av nämnda punkt, tvist som uppstår mellan dem om huruvida en åtgärd omfattas av detta avtal får, i enlighet med nämnda punkt, avgöras av the Council for Trade in Services endast med samtycke av båda avtalsslutande staterna. Tveksamhet om tolkningen av denna punkt skall lösas enligt artikel 25 punkt 3 eller, om detta misslyckas, enligt annat förfarande som båda avtalsslutande staterna enas om.

3.Detta avtal påverkar inte tillämpningen av gällande bestämmelser i den chilenska lagen DL 600 i den lydelse de har vid tiden för undertecknandet av detta avtal, med den lydelse de framdeles kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges här ändras.

4.Avgifter på grund av tjänster som utförs under ett år, och som betalas under detta år av eller för en fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat till en pensionsplan som erkänns för skatteändamål i den andra avtalsslutande staten skall, under en period som inte överstiger 60 månader, behandlas på samma sätt för skatteändamål i den förstnämnda staten som en avgift vilken betalas till en pensionsplan som erkänns för skatteändamål i denna förstnämnda stat, om

 1. betalningar gjorts regelbundet av eller för sådan fysisk person till pensionsplanen under perioden omedelbart innan personen fick hemvist i den förstnämnda staten, och

 2. den behöriga myndigheten i den förstnämnda staten anser att pensionsplanen i stort överensstämmer med en pensionsplan erkänd för skatteändamål i denna stat.

Vid tillämpningen av denna punkt omfattar uttrycket ”pensionsplan” en pensionsplan som tillkommit i enlighet med socialförsäkringssystemet i en avtalsslutande stat.

5.Med beaktande av att det viktigaste syftet med avtalet är att undvika internationell dubbelbeskattning är de avtalsslutande staterna överens om att, för det fall avtalets bestämmelser tillämpas på ett sådant sätt att förmåner utgår som inte övervägts eller avsetts, de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna snabbt skall överlägga med varandra i enlighet med förfarandet vid ömsesidig överenskommelse enligt artikel 25 i avsikt att ändra avtalet om så anses nödvändigt.

6.Bestämmelserna i detta avtal påverkar inte beskattningen i Chile av person med hemvist i Sverige i fråga om vinst som är hänförlig till fast driftställe i Chile, såvitt avser både den primära bolagsskatten (”the first category tax”) och tilläggsskatten (”the additional tax”) under förutsättning att den primära bolagsskatten kan avräknas från tilläggsskatten.

7.Beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 8 punkt 1 endast i fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

8.Beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 13 endast i fråga om den del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

9.Beträffande förmögenhet som innehas av luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i artikel 22 endast i fråga om den del av förmögenheten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.

KAPITEL VII AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

Artikel 29 Ikraftträdande

1.Vardera avtalsslutande staten skall på diplomatisk väg underrätta den andra staten om när de åtgärder vidtagits enligt respektive stats lagstiftning som krävs för att detta avtal skall träda i kraft. Avtalet träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot.

2.Bestämmelserna i detta avtal skall tillämpas:

 1. i Chile,

  1. i fråga om skatter på inkomst som förvärvas och belopp som betalas, tillgodoförs ett konto, ställs till förfogande eller redovisas som kostnad, den 1 januari det kalenderår som närmast följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

  2. i fråga om förmögenhetsskatt, om och i den omfattning sådan skatt införs i Chile efter undertecknandet av detta avtal, för skatt som tas ut på förmögenhet som innehas den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då förmögenhetsskatten införs eller senare,

 2. i Sverige,

  1. i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

  2. i fråga om andra skatter på inkomst, på inkomstskatt som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter det år då avtalet träder i kraft eller senare,

  3. i fråga om förmögenhetsskatt, om och i den omfattning sådan skatt införs i Chile efter undertecknandet av detta avtal, för skatt som tas ut på förmögenhet som innehas den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då förmögenhetsskatten införs eller senare.

Artikel 30 Upphörande

1.Detta avtal förblir i kraft utan tidsbegränsning men endera avtalsslutande staten kan senast den 30 juni under något kalenderår som börjar efter utgången av året för avtalets ikraftträdande på diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet hos den andra avtalsslutande staten.

2.Bestämmelserna i detta avtal upphör att gälla:

 1. i Chile, i fråga om skatt på inkomst som förvärvas, belopp som betalas, tillgodoförs ett konto, ställs till förfogande eller redovisas som kostnad, eller på förmögenhet som innehas, den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter det år då uppsägningen sker eller senare,

 2. i Sverige,

  1. i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

  2. i fråga om andra skatter på inkomst, på inkomstskatt som påförs för taxeringsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare,

  3. i fråga om förmögenhetsskatt, för skatt som taxeras det andra kalenderåret som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 4 juni 2004, i två exemplar på spanska, svenska och engelska språken. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga företräde.

Protokoll till avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Vid undertecknandet av avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile, har de avtalsslutande staterna kommit överens om att följande bestämmelser skall utgöra en integrerande del av avtalet:

Artiklarna 10, 11 och 12

Beträffande artikel 10 punkt 6, artikel 11 punkt 7 och artikel 12 punkt 7 skall, när en avtalsslutande stat överväger att neka en person med hemvist i den andra avtalsslutande staten förmåner, de behöriga myndigheterna överlägga med varandra.

Artiklarna 11 och 12

Om en överenskommelse eller ett avtal mellan Chile och en medlemsstat av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling föreskriver att Chile undantar från beskattning ränta eller royalty (antingen generellt eller beträffande vissa typer av ränta eller royalty) som härrör från Chile, eller begränsar skatteuttaget på sådan ränta eller royalty (antingen generellt eller beträffande vissa typer av ränta eller royalty) till en lägre skattesats än som anges i artikel 11 punkt 2 eller artikel 12 punkt 2 i avtalet, skall sådant undantag eller lägre skattesats gälla automatiskt på ränta eller royalty (antingen generellt eller beträffande de särskilda typerna av ränta eller royalty) som härrör från Chile och som rätteligen tillkommer en person med hemvist i Sverige samt ränta eller royalty som härrör från Sverige och som rätteligen tillkommer en person med hemvist i Chile under samma förhållanden som om undantaget eller den lägre skattesatsen hade föreskrivits i nämnda punkter. Den behöriga myndigheten i Chile skall utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i Sverige när villkoren för tillämpningen av denna punkt har uppfyllts.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta protokoll.

Som skedde i Stockholm den 4 juni 2004, i två exemplar på spanska, svenska och engelska språken. För den händelse att tvist uppkommer vid tolkningen skall den engelska texten äga företräde.