1 §Transportstyrelsen får i fråga om lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete meddela föreskrifter

  1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

  2. om sådana undantag som avses i 21 § andra stycket i lagen,

  3. om registrering av arbetstid enligt 20 § första stycket i lagen, och

  4. för verkställigheten av lagen.

Förordning (2022:472)

2 §En kopia av en dom eller ett slutligt beslut i mål om ansvar enligt 25, 26 och 26 a §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete ska sändas till Transportstyrelsen. Detsamma gäller beslut varigenom någon har påförts övertidsavgift enligt samma lag.

Förordning (2018:1153)

3 §Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 49 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § samma förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om det inte krävs från allmän synpunkt.

4 §En polisman eller en bilinspektör ska i samband med vägkontroller enligt förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. i lämplig utsträckning kontrollera att föraren följer 12 § andra stycket lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Om en polisman eller bilinspektör vid en kontroll misstänker att lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete inte följts, ska Polismyndigheten anmäla det till Transportstyrelsen.

Förordning (2021:1304)

5 §Transportstyrelsen ska vid sin tillsyn minst kontrollera att 12, 15 och 18 §§ lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete följs. Om giltigt kollektivavtal slutits eller godkänts enligt 2 § i den lagen, ska Transportstyrelsen enbart kontrollera att bestämmelserna följs, i den utsträckning avvikelser från dessa inte gjorts i kollektivavtalet.

Förordning (2021:1304)

6 §Vid ett urval av vilken arbetsgivare eller egenföretagare som ska kontrolleras ska Transportstyrelsen beakta ett företags riskvärde enligt 7 kap. 13 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Förordning (2021:1304)

7 §Transportstyrelsen ska utarbeta en tillsynsstrategi i fråga om kontroller av arbetstid vid visst vägtransportarbete. Polismyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig när strategin utarbetas.

Förordning (2021:1304)

8 §Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som Sverige har enligt artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter.

Förordning (2021:1304)

9 §Polismyndigheten ska senast den 15 februari varje år förse Transportstyrelsen med de uppgifter som styrelsen behöver för att fullgöra sin skyldighet enligt 8 §.

Förordning (2021:1304)

10 §Transportstyrelsen ska på begäran av en myndighet i en annan stat inom EES lämna bistånd och information till den myndigheten om tillämpningen av lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete inom följande tidsfrister:

  • I brådskande fall eller i fall som endast kräver en enkel registerkontroll: senast tre arbetsdagar efter det att begäran kom in till Transportstyrelsen

  • I andra fall: senast 25 arbetsdagar efter det att begäran kom in till Transportstyrelsen, om inte Transportstyrelsen och den behöriga myndigheten kommer överens om en kortare tidsfrist.

Om Transportstyrelsen anser att begäran inte är tillräckligt motiverad, ska myndigheten, senast tio arbetsdagar efter det att begäran kom in, be den myndighet som begärt informationen att komplettera sin begäran. Om en komplettering inte lämnas in, får Transportstyrelsen avvisa begäran.

Om det är svårt eller omöjligt för Transportstyrelsen att besvara en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska Transportstyrelsen senast tio arbetsdagar efter det att begäran kom in meddela detta till den myndighet som begärt informationen i syfte att finna en lösning.

Förordning (2021:1304)

11 §Om en myndighet i en annan stat inom EES återkommande dröjer med att tillhandahålla sådan information som Transportstyrelsen har begärt, ska Transportstyrelsen underrätta Europeiska kommissionen om detta.

Förordning (2021:1304)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1153

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

2021:1304

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2022.

2022:472

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2022.