Glesbygd och omarronderingsområden

1 §I bilaga till denna förordning anges vilka kommuner eller delar av kommuner som skall vara glesbygd och omarronderingsområden enligt jordförvärvslagen (1979:230).

Ärenden om förvärvstillstånd

2 §Ärenden om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) (förvärvstillstånd) prövas av länsstyrelsen, om inte annat följer av 4 §.

3 §Ansökan om förvärvstillstånd skall göras hos den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller delvis är belägen.

Om ansökan avser egendom inom flera länsstyrelsers verksamhetsområden skall den länsstyrelse, hos vilken ansökan gjorts, pröva frågan om tillstånd efter samråd med de övriga länsstyrelserna.

4 §Ärenden om förvärvstillstånd prövas av Statens jordbruksverk, om egendomens värde uppenbarligen överstiger 20.000.000 kronor och förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendom från en fysisk person eller ett dödsbo.

Länsstyrelsen ska i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till Jordbruksverket.

Förordning (2021:85)

5 §Vägras tillstånd till ett förvärv, skall även överlåtaren underrättas om beslutet.

Kan säljaren begära inlösen enligt 12 § jordförvärvslagen (1979:230), skall säljaren delges beslutet, som skall innehålla vad han eller hon därvid skall iaktta.

Avgifter

6 §Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 § första stycket 1 och 3 jordförvärvslagen (1979:230) tas ut enligt bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

A.

Tillstånd enligt 4 § första stycket 1

5

B.

Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 när egendomens värde uppenbarligen överstiger 20.000.000 kronor

8

C.

Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 i andra fall än som avses i B

6

Förordning (2021:85)

Övriga bestämmelser

7 §Efter ett sådant förvärv som avses i 13 § jordförvärvslagen (1979:230) skall auktionsförrättaren utan dröjsmål sända en kopia av det köpebrev som utfärdas med anledning av auktionen till länsstyrelsen.

8 §Vid värdering av egendom som skall säljas enligt 15 § jordförvärvslagen (1979:230), skall Kronofogdemyndigheten samråda med länsstyrelsen.

9 §har upphävts.

Förordning (2022:1809)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:85

  1. Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som inletts före ikraftträdandet.

2022:1809

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2023.