Innehåll

1 §Ersättning enligt 5 § lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund lämnas

  1. med sex procent av kostnaden vid upphandling och bidragsgivning eller, om det framgår att viss del avser lokalkostnad, med arton procent för denna del och fem procent för resterande del, samt

  2. med arton procent av kostnaden vid hyra av lokal för sådana boendeformer som avses i 4 § samma lag.

Ersättning med arton procent lämnas dock inte om den fastighet som lokalen är inrymd i upplåts av staten, kommun, region, kommunalförbund eller samordningsförbund.

Förordning (2019:1050)

2 §Skatteverket ska avräkna utbetald ersättning enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund mot inkomsttitel när verket betalar ut ersättningen.

Förordning (2019:1050)

3 §Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund.

Förordning (2019:1050)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2019:1050

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.