Förordning (2005:1057) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens

(senast ändrad genom SFS 2015:1037)

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning har samma tillämpningsområde som lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens.

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens.

Förordning (2015:1037)

Offentliggöranden

2 §När ett likvidationsförfarande har beslutats i Sverige för ett försäkringsföretag eller ett institut som är hemmahörande här, ska Finansinspektionen se till att detta offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning och i övrigt på lämpligt sätt. Detsamma gäller när en resolutionsåtgärd har beslutats i Sverige för ett institut eller ett företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2 lagen (2015:1016) om resolution. Om ett likvidationsförfarande avser ett institut eller om en resolutionsåtgärd har beslutats, ska offentliggörandet dessutom ske i två nationella tidningar i var och en av de stater inom EES där företaget har en filial. Offentliggörandet ska innehålla uppgifter om vilken myndighet som har fattat beslutet, vilken lag som är tillämplig på förfarandet eller resolutionsåtgärden och i förekommande fall vem som har utsetts till förvaltare.

Om Finansinspektionen har underrättats om att en rekonstruktionsåtgärd har vidtagits eller ett likvidationsförfarande beslutats i någon annan stat inom EES, får Finansinspektionen kungöra det på lämpligt sätt i Sverige.

Förordning (2015:1037)

Underrättelser

3 §Finansinspektionen ska skyndsamt underrätta tillsynsmyndigheterna i andra stater inom EES om att ett likvidationsförfarande har beslutats i Sverige. Avser förfarandet ett försäkringsföretag eller ett institut som är hemmahörande utanför EES och som har etablerat en filial i Sverige, behöver Finansinspektionen endast underrätta tillsynsmyndigheterna i de andra stater inom EES där företaget eller institutet har etablerat en filial.

Om Riksgäldskontoret har beslutat att vidta en resolutionsåtgärd mot ett institut eller ett företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 2 lagen (2015:1016) om resolution, ska myndigheten underrätta resolutionsmyndigheterna i de stater inom EES där företaget har en filial eller tillhandahåller tjänster.

Om ett försäkringsföretag eller ett institut som är hemmahörande i en annan stat inom EES har en filial i Sverige och rekonstruktionsåtgärder behöver vidtas i fråga om företaget eller institutet, ska Finansinspektionen underrätta tillsynsmyndigheten i företagets eller institutets hemland. Om resolutionsåtgärder behöver vidtas mot institutet, ska Riksgäldskontoret underrätta resolutionsmyndigheten i institutets hemland.

Förordning (2015:1037)

3 a §När en förvaltare fullgör sin underrättelseskyldighet enligt 17 § lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens, ska han eller hon använda en blankett med rubriken ”Anmodan att anmäla en fordran – tidsfrister att beakta”. Om det är fråga om att lämna synpunkter på en fordran, ska förvaltaren använda en blankett med rubriken ”Anmodan att lämna synpunkter angående en fordran – tidsfrister att beakta”. Rubrikerna ska anges på Europeiska unionens samtliga officiella språk.

En borgenär med hemvist eller säte i en annan stat inom EES får anmäla sin fordran, eller komma in med synpunkter på sin fordran, på den statens officiella språk. Handlingarna ska ha rubriken ”Anmälan av fordran” respektive rubriken ”Synpunkter angående fordringar” på svenska. Förvaltaren får begära att borgenären översätter hela handlingen till svenska.

Förordning (2015:1037)

Registrering

4 §En anmälan om registrering enligt 16 § lagen (2005:1047) om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens ska göras om företaget

 1. har beviljats företagsinteckning i Sverige,

 2. har fast egendom eller tomträtt som är införd i fastighetsregistret,

 3. har i Sverige registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,

 4. har i Sverige registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

 5. är deltagare i ett anmält avvecklingssystem i Sverige enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

 6. har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret, eller

 7. i annat fall har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet i Sverige och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av beslutet.

Av anmälan ska det, förutom uppgift om vilka omständigheter enligt första stycket 1–7 som föranleder registrering, framgå

 1. vilken gäldenär beslutet avser,

 2. vilken domstol eller annan myndighet som har fattat beslutet,

 3. när beslutet har fattats,

 4. vem som har utsetts till förvaltare, och

 5. samtliga uppgifter som har betydelse för identifiering av föremålet för registrering.

Förordning (2015:1037)

5 §När en anmälan enligt 4 § har gjorts, ska Finansinspektionen anteckna förhållandet i de register inspektionen för samt underrätta

 1. inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning, om företaget har beviljats företagsinteckning,

 2. inskrivningsmyndigheten, om företaget har fast egendom eller tomträtt,

 3. registermyndigheten, om företaget har registrerat skepp eller skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den,

 4. inskrivnings- och registermyndigheterna, om företaget har registrerat luftfartyg eller andel i eller intecknade reservdelar till sådant luftfartyg,

 5. Affärsverket svenska kraftnät, om företaget har elcertifikat som är registrerade i elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat,

 6. tillståndsmyndigheten, om företaget har tillstånd att utöva eller förestå en viss näringsverksamhet och tillståndet enligt lag eller annan författning kan komma att upphöra på grund av beslutet om rekonstruktionsåtgärd eller likvidationsförfarande,

 7. Kronofogdemyndigheten, om företaget har utmätningsbar egendom i Sverige, eller

 8. Riksgäldskontoret, om anmälan avser ett utländskt företag inom EES som motsvarar något av företagen som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen (2015:1016) om resolution.

Förordning (2015:1037)

Samarbete vid samtidiga likvidationsförfaranden för filialer

6 §När likvidationsförfaranden som gäller filialer till ett försäkringsföretag eller ett institut hemmahörande utanför EES pågår samtidigt i Sverige och i en annan stat inom EES, ska Finansinspektionen och förvaltaren sträva efter att samordna sina åtgärder med motsvarande organ i den andra staten.

Förordning (2015:1037)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...