1 §Vid beräkning av fastighetsskatt vid 2007–2011 års taxeringar avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av taxeringsenhet med vattenkraftverk ska, i stället för vad som anges i 3 § första stycket e lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt, fastighetsskatten för varje kalenderår utgöras av 2,2 % av taxeringsvärdet.

Lag (2007:1421)

Propositioner

SFS 2006:2
Prop. 2005/06:1

SFS 2007:1421
Prop. 2007/08:11
Prop. 2007/08:27