5 kap. Arbetstillstånd

Undantag från kravet på arbetstillstånd

1 §En utlänning som är medborgare i Schweiz eller har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat är undantagen från kravet på arbetstillstånd. Undantag från kravet på arbetstillstånd gäller även, oavsett medborgarskap, make eller sambo till en sådan utlänning samt deras barn som är under 21 år eller beroende av dem för sin försörjning.

En utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § första stycket eller 15 d § utlänningslagen (2005:716) är undantagen från kravet på arbetstillstånd.

Förordning (2013:641)

2 §Utöver 1 § gäller undantag från kravet på arbetstillstånd i följande fall:

 1. För en tid av tre månader från inresan för en utlänning som är anställd som förare av ett motorfordon som ägs eller hyrs av en person som besöker landet som turist eller som besättningsman på en turistbuss.

 2. För en tid av tre månader från inresan för en utlänning som är anställd som vårdare av en person som besöker landet för läkarvård eller rekreation.

 3. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för en forskare eller lärare inom den högre utbildningen som har kallats hit för forsknings-, undervisnings- eller föreläsningsverksamhet.

 4. För den tid det tillfälliga arbetet pågår för en utlänning som är bosatt i en EES-stat men inte är EES-medborgare eller medborgare i Schweiz, om utlänningen har rätt att arbeta och vistas i det landet och är anställd vid ett företag i det landet och för företagets räkning ska arbeta tillfälligt i Sverige i samband med en entreprenad eller liknande.

 5. För en tid av två månader från inresan för en montör eller teknisk instruktör som ska utföra brådskande arbete i samband med uppsättning eller reparation av maskiner eller liknande.

 6. För den tid som

  1. uppehållstillståndet gäller för en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 14 eller 68 §§ utlänningslagen (2005:716), eller

  2. en utlänning har rätt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13 eller 14 § utlänningslagen.

 7. För en tid av en månad från inresan för en utlänning som tillfälligt engagerats av Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB för radio- eller televisionsutsändning.

 8. För en sammanlagd tid av fjorton arbetsdagar under en tolvmånadersperiod för en utländsk artist samt hans eller hennes tekniker och annan turnépersonal under förutsättning att artisten inbjudits av en arrangör som finns angiven i den förteckning över etablerade arrangörer som förs av Migrationsverket efter samråd med Arbetsförmedlingen.

 9. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för en utlänning som är professionell idrottsman eller funktionär och som besöker Sverige för att delta i internationella tävlingar.

 10. För en sammanlagd tid som understiger ett år för en utlänning som har specialistuppgifter inom en internationell koncern och som i denna egenskap arbetar tillfälligt i Sverige. Undantaget gäller dock inte en utlänning som avses i 6 b kap. 1 eller 2 § utlänningslagen.

 11. För den tid som prövningen pågår, dock längst till dess tillståndsfrågan har avgjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet har fått laga kraft, av en ansökan om uppehållstillstånd

  1. enligt 5 b kap. 1, 3 eller 4 § utlänningslagen, om utlänningen hade uppehållstillstånd när ansökan gavs in och ansökan får ges in efter inresan i Sverige enligt 5 b kap. 15 § andra stycket utlänningslagen,

  2. enligt 5 b kap. 2 § utlänningslagen, om giltighetstiden för det uppehållstillstånd för forskning som har utfärdats av den andra EU-staten inte har löpt ut och utlänningen har rätt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13 § utlänningslagen,

  3. enligt 5 b kap. 7 eller 8 § utlänningslagen, om antingen utlänningens uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 1, 2 eller 3 § utlänningslagen inte hade löpt ut när ansökan gavs in eller utlänningens uppehållstillstånd för forskning eller studier inom högre utbildning som har utfärdats av den andra EU-staten inte hade löpt ut när ansökan gavs in och utlänningen vid det tillfället hade rätt att resa in och vistas i Sverige enligt 5 b kap. 13 eller 14 § utlänningslagen, eller

  4. som får ges in efter inresan i landet enligt 5 kap. 18 § andra stycket 9 utlänningslagen.

 12. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för en utlänning som är anställd i ett företag i en internationell koncern och ska genomgå praktik, internutbildning eller annan kompetensutveckling hos ett företag i Sverige som ingår i koncernen.

 13. För en sammanlagd tid av tre månader under en tolvmånadersperiod för en utlänning som inom ramen för en affärsuppgörelse ska genomgå utbildning, genomföra tester, förbereda eller avsluta leveranser eller utöva liknande aktiviteter i Sverige.

 14. För den tid som insatsen pågår för en utlänning som deltar i en hjälpinsats vid en katastrof eller olycka i Sverige.

Undantagen från kravet på arbetstillstånd är också en utlänning som, på grund av anställning utomlands, arbetar i Sverige som representant för ett företag eller som medlem av personalen på järnvägståg eller på lastbil i yrkesmässig trafik.

Förordning (2019:1212)

2 a §har upphävts genom förordning (2020:941).

3 §Den som med stöd av 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716) har haft arbetstillstånd och som, sedan anställningen upphört men inom giltighetstiden för tillståndet, ansöker om nytt arbetstillstånd behöver inte ha arbetstillstånd för tiden till dess tillståndsfrågan har avgjorts.

Den som har haft arbetstillstånd för en tid av minst sex månader och som inom giltighetstiden för tillståndet ansöker om förlängning, behöver inte ha arbetstillstånd för tiden till dess tillståndsfrågan har avgjorts eller, om beslut om utvisning meddelas, till dess utvisningsbeslutet har fått laga kraft.

Har en utlännings arbetstillstånd återkallats och har samtidigt beslut meddelats om utvisning enligt 8 kap. 6 eller 10 § utlänningslagen, är utlänningen undantagen från kravet på arbetstillstånd till dess utvisningsbeslutet har fått laga kraft.

Förordning (2014:185)

4 §Den som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och anfört skäl enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716) är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Undantaget gäller dock inte

 1. en utlänning som saknar identitetshandlingar, om inte utlänningen medverkar till att klarlägga sin identitet,

 2. om det är sannolikt att utlänningen kommer att överföras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (Dublinförordningen),

 3. om det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas med omedelbar verkställighet enligt 8 kap. 19 § utlänningslagen, eller

 4. en utlänning i ett säkerhetsärende enligt 1 kap. 7 § utlänningslagen eller i ett ärende enligt lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar.

Undantaget gäller fram till dess att utlänningen lämnar landet eller ett beslut om att bevilja honom eller henne uppehållstillstånd har fått laga kraft. Undantaget upphör dock att gälla om en utlänning inte medverkar till verkställigheten av ett beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft.

Migrationsverket utfärdar ett särskilt bevis om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd.

Förordning (2024:29)

5–6 §§har upphävts genom förordning (2008:895).

Yttrande från sammanslutningar av arbetsgivare och arbetstagare

7 §I ett ärende om arbetstillstånd som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, ska Migrationsverket lämna sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare inom det verksamhetsområde som tillståndet avser tillfälle att yttra sig.

Förordning (2008:895)

7 a §För att säkerställa att lön, försäkringsskydd och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen ska Migrationsverket vid handläggningen av en ansökan om arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 §, om EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § och om tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ge sammanslutningar av arbetstagare inom det verksamhetsområde som tillståndet avser tillfälle att yttra sig i ärendet. Detsamma gäller vid handläggningen av en ansökan om ICT-tillstånd eller ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse enligt 6 b kap. 1 och 2 §§ utlänningslagen för att säkerställa att anställningsvillkoren inte är sämre än vad som krävs enligt 6 b kap. 1 § första stycket 2 och 2 § första stycket 1 utlänningslagen. Migrationsverket får dock avgöra ärendet utan att så har skett om arbetsgivaren redan har inhämtat ett sådant yttrande, det annars är obehövligt eller det finns särskilda skäl.

Första stycket gäller i tillämpliga delar också vid handläggningen av ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd enligt 7 kap. 7 e § första stycket 1 utlänningslagen.

Förordning (2018:321)

Ansökan om arbetstillstånd

8 §En ansökan om arbetstillstånd av en utlänning som inte befinner sig i Sverige ges in till och utreds av en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land där utlänningen annars är stadigvarande bosatt.

En ansökan om arbetstillstånd av en utlänning som vistas i Sverige ges in till Migrationsverket.

8 a §Med god försörjning enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) avses en lön som uppgår till minst 80 procent av den medianlön som Statistiska centralbyrån publicerar för Sverige.

Den senast publicerade medianlönen den dag ansökan kom in till Migrationsverket ska gälla vid prövningen.

Förordning (2023:570)

Beslut om arbetstillstånd

9 §Ett arbetstillstånd får inte beviljas för längre tid än utlänningen har tillstånd att vistas här eller får vistas här utan tillstånd och inte för längre tid än utlänningens pass gäller, om det inte finns särskilda skäl. Ett arbetstillstånd får inte beviljas för en utlänning som endast innehar ett sådant identitetskort som avses i 2 kap. 17 § första stycket.

9 a §Migrationsverket ska begära ett samordningsnummer hos Skatteverket för en utlänning i samband med att han eller hon beviljas ett arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) med en giltighetstid kortare än tolv månader. Detsamma gäller i samband med beviljande av ett kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd enligt 6 a–6 c kap. utlänningslagen med en giltighetstid kortare än tolv månader.

Första stycket gäller dock inte om särskilda skäl talar mot det.

Förordning (2023:367)

Uppgifter om arbetstillstånd

10 §Uppgift om arbetstillstånd eller uppgift om rätt att arbeta ska föras in på utlänningens uppehållstillståndskort.

Förordning (2014:38)

Diplomatpersonal m.fl.

11 §Bestämmelserna om arbetstillstånd i 2 kap. 7 och 8 c §§ utlänningslagen (2005:716) och bestämmelserna i detta kapitel gäller i tillämpliga delar även för främmande länders diplomatiska tjänstemän och avlönade konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige samt deras familjer och betjäning.

Kravet på arbetstillstånd gäller dock inte för anställning vid främmande länders beskickningar eller konsulat eller om detta följer av en överenskommelse med något annat land.

Förordning (2014:185)

Förteckning över slag av arbeten

12 §Migrationsverket ska besluta om en förteckning över slag av arbeten inom vilka det finns en stor efterfrågan på arbetskraft. En sådan förteckning ska upprättas i samråd med Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen ska lämna sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare tillfälle att yttra sig.

Förordning (2008:895)

Bemyndiganden

13 §Migrationsverket får efter att ha hört Arbetsförmedlingen och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) meddela föreskrifter att en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat får bevilja arbetstillstånd.

Migrationsverket får meddela föreskrifter om att Arbetsförmedlingen får besluta om arbetstillstånd.

Förordning (2007:929)

14 §Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) får meddela föreskrifter om att en ansökan om arbetstillstånd får ges in till och utredas av en annan myndighet än som föreskrivs i 8 § första stycket.

Förordning (2016:413)

5 a kap. EU-blåkort

Handläggningstid

1 §Ett ärende om EU-blåkort enligt 6 a kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ska avgöras senast 90 dagar från det att ansökan lämnades in. Om ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska underrättas om förlängningen.

Om ärendet inte har avgjorts inom den tid som följer av första stycket, får sökanden begära att ärendet ska avgöras enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) även om kravet enligt den paragrafen på avgörande inom sex månader inte är uppfyllt.

Förordning (2019:1276)

2 §Ett ärende om uppehållstillstånd enligt 6 a kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) ska avgöras senast sex månader från det att ansökan lämnades in.

Förordning (2013:601)

Bevis om EU-blåkort

3 §Bevis om EU-blåkort ska utfärdas i form av ett sådant uppehållstillståndskort som avses i 4 kap. 22 §.

På uppehållstillståndskortet ska det anges ”EU-blåkort” och uppgift om slag av arbete samt, när det gäller de två första anställningsåren, uppgift om anställningen.

Förordning (2013:601)

Underrättelse till en annan EU-stat

4 §Om en utlänning som har ett EU-blåkort utfärdat av en annan EU-stat beviljas eller vägras ett EU-blåkort i Sverige, ska Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om beslutet.

Förordning (2013:601)

Bemyndigande

5 §Migrationsverket får, efter samråd med Medlingsinstitutet, meddela föreskrifter om den lönetröskel som avses i 6 a kap. 1 § första stycket 1 utlänningslagen (2005:716).

Förordning (2013:601)

5 b kap. Tillstånd för företagsintern förflyttning, ICT

Handläggningstid

1 §Ett ärende om tillstånd enligt 6 b kap. 1, 2 eller 14 § utlänningslagen (2005:716) ska avgöras senast 90 dagar från det att ansökan lämnades in. Om ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska underrättas om förlängningen.

Förordning (2018:72)

Bevis om uppehålls- och arbetstillstånd

2 §Bevis om ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse ska utfärdas i form av ett sådant uppehållstillståndskort som avses i 4 kap. 22 §.

På uppehållstillståndskortet ska anges ”ICT” eller ”mobile ICT”, beroende på vilket tillstånd som utfärdas. På kortet ska också anges uppgift om anställningen och om slag av arbete.

Förordning (2018:72)

Underrättelse till en annan EU-stat

3 §Om en utlänning vistas i en annan EU-stat med stöd av ett ICT-tillstånd utfärdat av Sverige och det tillståndet återkallas, ska Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om beslutet.

Om en utlänning som har ett ICT-tillstånd utfärdat av en annan EU-stat beviljas eller vägras ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse i Sverige, ska Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om beslutet.

Om en utlänning har eller har haft ett ICT-tillstånd utfärdat av en annan EU-stat och Migrationsverket meddelar ett beslut som innebär att utlänningen och hans eller hennes familjemedlemmar ska återtas av den EU-staten, ska Migrationsverket underrätta den andra EU-staten om beslutet.

Förordning (2018:72)

Underrättelse till värdföretag

4 §Om ett ICT-tillstånd eller ett ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse återkallas, ska Migrationsverket underrätta värdföretaget i Sverige.

Förordning (2018:72)

5 c kap. Tillstånd för säsongsarbete

Handläggningstid

1 §Ett ärende om tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) ska avgöras senast 90 dagar från det att ansökan lämnades in. Om ansökan behöver kompletteras får tiden förlängas. Sökanden ska underrättas om förlängningen.

Förordning (2018:321)

2 §En ansökan om tillstånd för säsongsarbete från en utlänning som under de senaste fem åren har haft ett tillstånd för säsongsarbete i Sverige och som har följt villkoren för tillståndet ska handläggas mer skyndsamt än vad som följer av 1 §.

Förordning (2018:321)

Bevis om uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete

3 §Bevis om uppehålls- och arbetstillstånd för säsongsarbete ska utfärdas i form av ett sådant uppehållstillståndskort som avses i 4 kap. 22 §.

På uppehållstillståndskortet ska anges ”säsongsarbete”. På kortet ska också anges uppgift om anställningen och om slag av arbete.

Förordning (2018:321)

Information på viseringsmärke

4 §På ett viseringsmärke för en visering som har utfärdats i samband med ett tillstånd för säsongsarbete ska anges ”säsongsarbete”.

Förordning (2018:321)

Uppgifter om bostad

5 §Om en arbetsgivare upplåter eller förmedlar en bostad till en utlänning som har beviljats ett tillstånd för säsongsarbete ska arbetsgivaren på begäran av Migrationsverket lämna skriftlig uppgift om

 1. bostadens adress,

 2. antal rum,

 3. boendeyta,

 4. bostadens standard,

 5. hyra, och

 6. att arbetsgivaren har tillhandahållit utlänningen en skriftlig handling med hyresvillkoren.

Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete.

Förordning (2018:321)

Information

6 §När en utlänning beviljas ett tillstånd för säsongsarbete ska Migrationsverket informera utlänningen skriftligt om de rättigheter och skyldigheter som följer med tillståndet.

Förordning (2018:321)

Kontroll vid vistelse i Sverige som säsongsarbetare

7 §Migrationsverket får kontrollera att den som har beviljats ett tillstånd för säsongsarbete enligt 6 c kap. 1 § utlänningslagen (2005:716) har påbörjat arbetet och att förutsättningarna för tillståndet är uppfyllda under tillståndstiden.

En arbetsgivare till en utlänning som har beviljats tillstånd för säsongsarbete ska på begäran av Migrationsverket lämna skriftlig uppgift om de villkor som gäller för utlänningens anställning. Uppgifterna ska lämnas på heder och samvete.

Förordning (2018:321)

Förteckning över sysselsättningsområden

8 §Migrationsverket ska besluta om en förteckning över de sysselsättningsområden inom vilka det förekommer säsongsarbete.

Migrationsverket ska ge sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare tillfälle att yttra sig över förteckningen.

Om förteckningen ändras ska Migrationsverket underrätta Europeiska kommissionen.

Förordning (2018:321)

Bemyndigande

9 §Migrationsverket får meddela föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad med lämplig standard enligt 6 c kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716).

Förordning (2018:321)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2011:202

 1. Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2011 i fråga om 4 kap. 22 §, 5 kap. 10 § och rubriken närmast före 5 kap. 10 § och i övrigt den 1 juli 2011.

 2. Ett bevis om uppehållstillstånd som utfärdats i form av ett tillståndsmärke som förts in i utlänningens pass eller någon annan handling är giltigt längst t.o.m. den 19 maj 2015.

2014:185

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

 2. Vid tillämpningen av 5 kap. 3 § tredje stycket och 7 kap. 3 och 14 §§ ska med beslut som där nämns likställas motsvarande beslut enligt äldre bestämmelser.

2018:321

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

2019:112

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2019.

2019:1212

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

 2. Vid tillämpningen av de nya bestämmelserna ska uppehållstillstånd som har beviljats före ikraftträdandet för studier, efter slutförda studier eller för forskning enligt 4 kap. 5, 5 a respektive 7 a § anses motsvara uppehållstillstånd som har beviljats enligt 5 b kap. 3, 8 respektive 1 § utlänningslagen (2005:716).

2019:1276

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2020.

2020:941

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

2021:813

 1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.

 2. För en utlänning som kan beviljas eller har beviljats ett uppehållstillstånd som har tidsbegränsats enligt den upphävda lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige gäller 2 kap. 1 a § i den äldre lydelsen.

 3. För uppgifter om att uppehållstillstånd har beviljats en enskild som övrig skyddsbehövande gäller 7 kap. 15 a § i den äldre lydelsen.

2022:717

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

2023:367

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.

2023:570

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2023.

2024:29

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2024.