Inledande bestämmelser

1 §Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna förordning till kostnader för anläggning av ny skog på sådan skogsmark i Skåne, Blekinge, Hallands, Kronobergs, Kalmar, Västra Götalands, Jönköpings, Östergötlands, Örebro och Södermanlands län samt Nykvarns och Södertälje kommuner i Stockholms län som drabbades av stormfällning den 8 och 9 januari 2005.

Bidrag får lämnas endast för åtgärder som utförts i överensstämmelse med skogsvårdslagen (1979:429) eller föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

2 §Bidrag får lämnas endast om det på grund av stormfällningen uppkommit sådan skyldighet att anlägga ny skog som avses i 5 § första stycket 1 skogsvårdslagen (1979:429).

Bidrag lämnas dels till anläggning av skog som inte kräver stängsling, dels till anläggning av skog som kräver stängsling.

3 §Bidrag får lämnas endast för åtgärder på fastigheter som är taxerade som lantbruksenheter. Bidrag lämnas till ägaren av fastigheten.

Definitioner

4 §Brukningsenhet har i denna förordning samma betydelse som i 12 § skogsvårdslagen (1979:429).

Med ståndortsindex avses i denna förordning den övre höjd som de 100 grövsta träden per hektar kan förväntas uppnå vid 100 års ålder. Ståndortsindex bedöms med hjälp av Skogshögskolans boniteringssystem.

Bidrag till anläggning av skog som inte kräver stängsling

5 §Bidrag får lämnas för åtgärder, som inte innefattar stängsling, endast om åtgärderna vidtas i ett sammanhängande område om minst 0,5 hektar inom samma brukningsenhet.

6 §Bidrag enligt 5 § får lämnas till dels plantering av barrträd, dels anläggning av barrträdsdominerad blandskog. Med barrträdsdominerad blandskog avses skog som anläggs genom plantering av ett lägre antal granplantor än normalt kompletterat med naturlig föryngring av eller plantering av lövskog.

7 §Bidrag till anläggning av barrträdsdominerad blandskog får endast lämnas till åtgärder på marker som är lämpliga för naturlig föryngring av eller kompletterande plantering av lövträd och där dessa tillsammans med planterade granar kan utnyttja markens virkesproducerande förmåga på ett tillfredsställande sätt.

8 §Plantering av barrträd skall ske med minst följande antal barrträdsplantor inom område med angivet ståndortsindex.

Ståndortsindex

Antal plantor per hektar

G 36, T 28 och högre

2.800

G 32 och T 24

2.400

G 28

2.200

G 24, T 20 och lägre

2.000

För växtplatser med ståndortsindex mellan de ovan angivna gäller skyldighet att plantera minst det antal plantor som vid en jämkning av värdena ovan motsvarar växtplatsens ståndortsindex.

Plantorna skall planteras så att de blir jämnt fördelade över arealen. Plantorna skall förses med kemiskt eller mekaniskt skydd mot snytbagge.

9 §Vid anläggning av barrträdsdominerad blandskog skall plantering ske med minst tre år gamla granplantor, Picea abies, av typen omskolad barrot eller ett och ett halvt år gamla granplantor, Picea abies, av typen omskolad täckrot. Båda typerna skall förses med kemiskt eller mekaniskt skydd mot snytbagge.

Minst följande antal granplantor, Picea abies, skall planteras inom område med angivet ståndortsindex.

Ståndortsindex

Antal plantor per hektar

G 36 och högre

2.200

G 32

1.900

G 28

1.700

G 24 och lägre

1.500

För växtplatser med ståndortsindex mellan de ovan angivna gäller skyldighet att plantera med minst det antal plantor som vid en jämkning av värdena ovan motsvarar växtplatsens ståndortsindex.

Plantering skall ske så att plantorna blir jämnt fördelade över arealen.

10 §Vid plantering av barrträd eller anläggning av barrträdsdominerad blandskog skall, om det inte strider mot någon föreskrift, maskinell markberedning som i tillräcklig omfattning blottlägger mineraljorden utföras. Vid anläggning av barrträdsdominerad blandskog skall markberedning utföras SFS 2006:171 med högläggare, harv med maskinell drivning eller annat liknande aggregat.

Utan hinder av det som anges i första stycket får under 2005 och första halvåret 2006 plantering av barrträd utföras utan föregående markberedning, under förutsättning att minst tre år gamla granplantor av typen omskolad barrot används och att plantorna försetts med mekaniskt eller kemiskt skydd mot snytbagge.

11 §Bidrag enligt 5 § lämnas med 3.000 kronor per hektar.

Vid beräkning av bidrag avrundas del av hektar till närmaste tiondels hektar.

Bidrag till anläggning av skog som kräver stängsling

12 §Bidrag får lämnas för åtgärder, som innefattar stängsling, om stängslingen skall omfatta en sammanhängande areal av minst 2 hektar inom samma brukningsenhet och den inhägnade arealen till minst två tredjedelar består av stormfälld skog.

Bidrag får även lämnas för åtgärder som skall vidtas inom flera närliggande brukningsenheter, om stängslingen skall omfatta en sammanhängande areal av minst 2 hektar, den inhägnade arealen till minst två tredjedelar består av stormfälld skog och det inom varje brukningsenhet finns stormfälld skog med en sammanhängande areal om minst 0,5 hektar.

Bestämmelsen i andra stycket får dock bara tillämpas om kostnaderna för gemensam stängsling inom de berörda brukningsenheterna inte överstiger kostnaderna för separat stängsling inom varje brukningsenhet.

13 §Bidrag enligt 12 § får lämnas endast för åtgärder som dels utförs på sådana marker som är lämpliga för de metoder för anläggning av skog som anges i 14 §, dels ökar den biologiska mångfalden i skogen eller sker i områden som är av särskilt intresse för landskapsbild, rekreation, friluftsliv eller kulturmiljövård.

14 §Bidrag enligt 12 § får lämnas till följande typer av åtgärder:

  1. Anläggning av lövträdsdominerad blandskog.

  2. Plantering av ädla lövträd.

  3. Naturlig föryngring av viltskadekänsliga trädslag.

15 §Med lövträdsdominerad blandskog avses skog som anläggs genom plantering av icke ädla lövträd, kompletterat med naturlig föryngring av eller plantering av barrträd. Med ädla lövträd avses de trädslag som anges i 22 § skogsvårdslagen (1979:429).

Med viltskadekänsliga trädslag avses ask, ek, tall, asp, fågelbär, lind och lönn.

16 §Vid anläggning av lövträdsdominerad blandskog skall minst 2.500 lövträdsplantor planteras per hektar. Plantorna skall vara jämnt fördelade över arealen och ha en genomsnittlig höjd av minst 20 centimeter.

17 §Vid plantering av ädla lövträd skall minst 3.000 plantor planteras per hektar. Plantorna skall vara jämnt fördelade över arealen och ha en genomsnittlig höjd av minst 20 centimeter.

I stället för plantering enligt första stycket får plantering ske på så sätt att minst 1.500 ädla lövträdsplantor per hektar planteras i grupper eller rader tillsammans med minst 2.500 icke ädla lövträdsplantor per hektar, de sistnämnda jämnt fördelade över resterande del av arealen. Båda planttyperna skall ha en genomsnittlig höjd av minst 20 centimeter.

18 §Vid åtgärder enligt 14 § skall stängsling ske med nätstängsel av metall och med en höjd av minst 2 meter runt hela området.

Vid anläggning av lövträdsdominerad blandskog och plantering av ädla lövträd skall, om det inte strider mot någon föreskrift, sådan maskinell markberedning utföras som i tillräcklig omfattning blottlägger mineraljorden.

Vid naturlig föryngring av viltskadekänsliga trädslag skall maskinell markberedning utföras om det krävs för att åstadkomma en naturlig föryngring av viltskadekänsliga trädslag.

19 §Bidrag enligt 12 § lämnas med belopp som framgår av bilagan till denna förordning.

Skogsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, medge undantag, helt eller delvis, från ett eller flera av kraven i 1618 §§. Om medgivandet medför lägre kostnader för sökanden skall bidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

Skogsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, lämna bidrag enligt 12 § första eller andra stycket även om den sammanhängande arealen inte omfattar minst 2 hektar. Bidrag får dock inte lämnas om den sammanhängande arealen understiger 1 hektar.

Förordning (2006:1574).

Ärenden om bidrag

20 §Ärenden om bidrag prövas av Skogsstyrelsen.

Ansökan om stöd skall, om inte Skogsstyrelsen i det enskilda fallet medger annat, ske skriftligen på blankett som fastställs av Skogsstyrelsen. Sökanden skall lämna Skogsstyrelsen de uppgifter och göra den utredning som Skogsstyrelsen bestämmer.

21 §Ansökan om bidrag enligt 5 § skall ges in sedan de åtgärder, för vilka bidrag söks, har vidtagits.

22 §Ansökan om bidrag enligt 12 § skall ges in innan de åtgärder, för vilka bidrag söks, har påbörjats. Bidrag får inte lämnas om åtgärder har påbörjats innan beslut om bidrag har meddelats.

23 §Ett beslut om bidrag skall, om det behövs, förenas med villkor om att sökanden

  1. inom viss tid skall vidta de åtgärder som avses med bidraget,

  2. anordnar sådana grindar eller andra genomgångar i stängslet som i eller i närheten av ett område av betydelse för friluftslivet behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark som omfattas av allemansrätten, och

  3. under tio år från beslutet skall vidta de närmare angivna skötselåtgärder som behövs för att beståndet skall utvecklas väl.

24 §Om det, innan ett beslut om bidrag enligt 5 § har meddelats, framgår SFS 2006:171 att de åtgärder som i 610 §§ anges som villkor för bidrag inte har vidtagits får Skogsstyrelsen avslå ansökan eller besluta om bidrag med ett lägre belopp.

25 §Sedan de åtgärder som omfattas av ett beslut om bidrag enligt 12 § har vidtagits skall sökanden anmäla detta till Skogsstyrelsen.

Om åtgärderna har utförts i enlighet med beslutet skall bidraget betalas ut till sökanden.

Om åtgärderna inte har utförts i enlighet med beslutet får Skogsstyrelsen upphäva beslutet eller besluta att bidrag endast skall lämnas med ett lägre belopp.

26 §Bidrag enligt 12 § skall betalas ut efter det att åtgärderna har utförts.

Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge att delar av bidraget betalas ut dessförinnan.

27 §Skogsstyrelsen får på ansökan medge att någon annan övertar den ursprunglige sökandens rättigheter och skyldigheter.

Ansökan skall ske skriftligen på blankett som fastställs av Skogsstyrelsen. Sökanden skall lämna Skogsstyrelsen de uppgifter och göra den utredning som Skogsstyrelsen bestämmer.

28 §Om sökanden genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter föranlett att bidrag beviljats, får bidraget krävas åter, helt eller delvis, inom tio år från utbetalningen. Skogsstyrelsen skall vidta åtgärder för återkrav samt vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt i ärenden om återbetalning av bidrag.

Detsamma gäller om bidragsmottagaren bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för bidraget.

Tillsyn

29 §Skogsstyrelsen skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och av villkor som har meddelats med stöd av förordningen.

Verkställighetsföreskrifter

30 §Skogsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

31 §I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om bidrag enligt 12 § och beslut enligt 24, 25 och 28 §§ får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2006:171

  1. Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2006 och gäller till och med den 31 december 2010. Förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som beslutats före den 31 december 2010. Förordning (2010:290)

  2. Bestämmelserna i 22 § tillämpas inte på en sökande som före den 25 mars 2006 har påbörjat de åtgärder, för vilka bidrag söks, om stängslingen omfattar en sammanhängande areal om minst 2 hektar

  3. Bestämmelserna i 22 § tillämpas inte på en sökande som före den 1 februari 2007 har påbörjat de åtgärder, för vilka bidrag söks, om stängslingen omfattar en sammanhängande areal om minst 1 hektar men under 2 hektar.

Förordning (2006:1574).

2006:1574

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

2010:290

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.

Bilaga

Bidrag enligt 19 §

Bidrag i kronor för åtgärder som innefattar stängsling lämnas i enlighet med uppställningen nedan. Arealen skall anges med en noggrannhet om tiondels hektar. Bidragets storlek avrundas uppåt till närmaste hundratal kronor.

SFS20060171_bild1

Med areal ovan avses areal stormfälld skog.

För naturlig föryngring av viltskadekänsliga trädslag ersätts områden större än 30 hektar med ett arealbidrag på 140 kronor per hektar.