Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

(senast ändrad genom SFS 2014:1503)

Inledande bestämmelser

1 §Fordonsskatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådana personbilar som avses i 3 §.

För övriga fordon finns bestämmelser om skatt på fordon i vägtrafikskattelagen (2006:227).

Lag (2009:1471)

2 §Vid tillämpningen av denna lag gäller 1 kap. 2–5, 6 a–8 §§ samt 2 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227). För personbilar klass I gäller även 2 kap. 11 § vägtrafikskattelagen.

Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I samt totalvikten för personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar.

Lag (2013:966)

Skatteplikt

3 §Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast tillfälligt registrerade, nämligen

 1. personbilar klass I som a) enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005 eller tidigare, och b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt

 2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2010.

Lag (2009:1471)

Undantag från skatteplikt

4 §Veteranfordon som avses i 2 kap. 2 § första stycket 2 vägtrafikskattelagen (2006:227) är inte skattepliktiga.

Skattskyldighet

5 §Skattskyldig för ett visst fordon är den som anses som ägare av fordonet enligt 2 kap. 4 § andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227).

Skattens storlek

6 §Fordonsskatten skall betalas för ett skatteår eller, om skatten för ett fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år, för en skatteperiod.

Fordonsskattens storlek för ett skatteår framgår av bilagan till denna lag. För en skatteperiod är skatten en tredjedel av skatten för ett helt år.

När det gäller skattens storlek för en del av ett skatteår eller en skatteperiod samt för de fall när ett fordons beskaffenhet eller användning ändras tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 13 och 14 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

Nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt

7 §I fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt gäller bestämmelserna i 2 kap. 20–22 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

Lag (2009:1472)

Övriga bestämmelser

8 §I fråga om fordonsskatt enligt denna lag gäller bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (2006:227) om

 1. beskattningsbeslut i 4 kap.,

 2. betalning av vägtrafikskatt i 5 kap.,

 3. effekter av att skatt inte har betalats i 6 kap.,

 4. överklagande i 7 kap., samt

 5. avrundning, avräkning och verkställighet i 8 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2009:1472

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

 2. Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2012:769

[Denna lag har inga egna ikraftträdandebestämmelser, se ikraftträdandebestämmelserna till SFS 2009:1472; red.anm.]

2013:966

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före den 1 januari 2014.

2014:1503

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som avser tid före den 1 januari 2015.

Bilaga – Fordonsskatt

Fordonsslag

Skattevikt, ­kilogram

Skatt, kronor

grundbelopp

tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassen

A Personbilar klass I

1. Personbilar klass I som inte kan drivas med dieselolja

    0–  900

  913

  0

  901–

1 129

214

2. Personbilar klass I som kan drivas med dieselolja

    0–  900

2 298

  0

  901–

2 863

564

B Lätta bussar

1. Lätta bussar som inte kan drivas med dieselolja

    0–1 300

  889

  0

1 301–1 600

1 089

187

1 601–3 000

1 660

147

3 001–3 500

3 713

  0

2. Lätta bussar som kan ­drivas med dieselolja

    0–1 300

2 496

  0

1 301–1 600

2 665

 66

1 601–3 000

2 863

198

3 001–3 500

5 642

  0

C Lätta lastbilar och personbilar klass II

1. Lätta lastbilar och personbilar klass II som inte kan drivas med dieselolja

    0–1 300

  889

  0

1 301–1 600

1 098

187

1 601–3 000

1 660

147

3 001–

3 713

  0

2. Lätta lastbilar och personbilar klass II som kan drivas med dieselolja

    0–1 300

2 496

  0

1 301–1 600

2 665

 66

1 601–3 000

2 863

198

3 001–

5 642

  0

Lag (2014:1503)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...