1 §En enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2 §En miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken får ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor.

2 a §En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 1 kap. 6 § lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa utlänningar som har utvisats av regeringen enligt den lagen får ansöka om rättsprövning av beslutet.

Lag (2022:706)

3 §Högsta förvaltningsdomstolen prövar ansökningar om rättsprövning.

Lag (2010:1506)

4 §En ansökan om rättsprövning enligt 1 eller 2 § ska ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre månader från dagen för beslutet.

En ansökan om rättsprövning enligt 2 a § ska ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre veckor från dagen för beslutet.

Det ska framgå av ansökan vilken rättsregel sökanden anser att beslutet strider mot och vilka omständigheter som åberopas till stöd för detta.

Lag (2010:1506)

5 §Regeringens beslut gäller även om det har gjorts en ansökan om rättsprövning. Högsta förvaltningsdomstolen får dock bestämma att beslutet tills vidare inte ska gälla.

Lag (2010:1506)

6 §I ett mål om rättsprövning enligt 1 § ska Högsta förvaltningsdomstolen hålla muntlig förhandling, om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt.

Lag (2010:1506)

7 §Om Högsta förvaltningsdomstolen finner att regeringens beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden har angett eller som klart framgår av omständigheterna, ska beslutet upphävas. Detta gäller dock inte om det är uppenbart att felet saknar betydelse för avgörandet. Högsta förvaltningsdomstolen ska, om det behövs, återförvisa ärendet till regeringen.

Om regeringens beslut inte upphävs, står det fast.

Lag (2010:1506)

8 §har upphävts genom lag (2009:347).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:706

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utlänningar som har utvisats före ikraftträdandet.

Propositioner

SFS 2006:304
Prop. 2005/06:56

SFS 2009:347
Prop. 2008/09:117

SFS 2009:1539
Prop. 2009/10:31

SFS 2010:1506
Prop. 2009/10:181

SFS 2022:706
Prop. 2021/22:131