1 §Finansinspektionen får ingå sådana internationella överenskommelser som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU.

Förordning (2013:673)

2 §När det gäller följande bestämmelser i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat får Finansinspektionen meddela föreskrifter om

  1. hur balansomslutningen och kapitalkraven ska beräknas enligt 2 kap. 2–4 §§,

  2. de närmare förutsättningarna för att tillämpa bestämmelsen i 3 kap. 4 §,

  3. hur kapitalbasen och kapitalkraven ska beräknas enligt 5 kap. 3–5 §§,

  4. hur riskkoncentrationer enligt 5 kap. 7 § ska värderas,

  5. hur interna transaktioner enligt 5 kap. 9 § ska värderas,

  6. innehållet, omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 5 kap. 10 §,

  7. sådana riskkoncentrationer och interna transaktioner som ska rapporteras enligt 5 kap. 11 § och fullgörandet av denna rapportering,

  8. att vissa uppgifter som enligt 5 kap. 10 och 11 §§ ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån, och

  9. kraven på system för riskhantering och rutiner för intern kontroll enligt 5 kap. 13 och 14 §§.

Förordning (2014:499)

3 §Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 8, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

Förordning (2014:499)

4 §Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 8 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ska lämnas.

Förordning (2018:1756)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1756

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.