Förordning (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning

(senast ändrad genom SFS 2015:831)

Inledande bestämmelse

1 §Enligt 3 kap. 3 § och 4 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403) skall verksamhet som rör överföring av naturgas (överföringsverksamhet), lagring av naturgas (lagringsverksamhet) och drift av en förgasningsanläggning (förgasningsverksamhet) ekonomiskt redovisas var för sig och skilt från annan verksamhet. Redovisningen skall, enligt 3 kap. 4 § och 4 kap. 4 § naturgaslagen, särskilt granskas av en revisor.

Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om sådan redovisning och revision. De termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i naturgaslagen.

Redovisning av överförings-, lagrings- och förgasningsverksamhet

Årsrapport

2 §Den som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet skall för varje verksamhet upprätta en årsrapport.

Årsrapporten skall innehålla

 1. en balansräkning för det aktuella räkenskapsåret samt den från det närmast föregående räkenskapsåret,

 2. en resultaträkning för det aktuella räkenskapsåret samt den från det närmast föregående räkenskapsåret,

 3. noter,

 4. en förvaltningsberättelse,

 5. en sammanställning av verksamhetens finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret, om det krävs enligt 3 §,

 6. upplysningar om koncernbidrag till eller från det företag som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten, och

 7. uppgifter om sådant ägartillskott som berör verksamheten.

Årsrapporten skall upprättas för varje räkenskapsår och enligt god redovisningssed så som den tillämpas av aktiebolag.

3 §Årsrapporten ska innehålla en sammanställning av överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhetens finansiering och kapitalinvesteringar under räkenskapsåret, om

 1. nettovärdet av tillgångarna i överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger ett gränsbelopp som motsvarar 1.000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde under den sista månaden av respektive räkenskapsår,

 2. antalet anställda i överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten under de två senaste räkenskapsåren i medeltal överstigit 200, eller

 3. överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten bedrivs i ett aktiebolag och bolagets aktier eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Förordning (2010:1730)

4 §I noter till årsrapporten ska upplysning lämnas om följande uppgifter om intresseföretag och sådana gemensamt styrda företag som det rapporterande företaget är delägare i:

 1. inköp och försäljning som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,

 2. intäkter från övriga värdepapper och fordringar som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag som utgör anläggningstillgångar,

 3. övriga ränteintäkter och liknande intäkter som härrör från intresseföretag och gemensamt styrda företag,

 4. räntekostnader och liknande kostnader som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,

 5. andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag som avser kortfristiga placeringar, och

 6. ställda säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag och gemensamt styrda företag.

Uttrycken intresseföretag och gemensamt styrda företag har samma betydelse som i årsredovisningslagen (1995:1554).

Förordning (2015:831)

5 §I förvaltningsberättelsen skall det lämnas upplysning om

 1. förhållanden som är viktiga för bedömningen av ställningen och resultatet i överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten, men som inte skall redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen, och

 2. händelser som inträffat under räkenskapsåret eller därefter om de är av väsentlig betydelse för verksamheten.

6 §I en bilaga till förvaltningsberättelsen skall det finnas en särskild rapport med de uppgifter som behövs för

 1. att kunna bedöma skäligheten i tariffer för överföring och lagring av naturgas,

 2. tillträde till en förgasningsanläggning, och

 3. att kunna jämföra olika överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheter.

Ingångsbalansräkning

7 §Den som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet och som enligt denna förordning är skyldig att upprätta årsrapport, skall upprätta en särskild ingångsbalansräkning

 • det första räkenskapsår som skyldighet att upprätta årsrapport uppkommer,

 • det första räkenskapsår som skyldighet att särredovisa verksamhetsgrenar enligt 3 kap. 3 § eller 4 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403) uppkommer, och

 • vid förändring av verksamhetens omfattning t.ex. vid förvärv eller försäljning.

8 §I ingångsbalansräkningen ska det redovisas hur tillgångar, skulder och eget kapital som ingår i överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheten har beräknats.

Ingångsbalansräkningen ska upprättas enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag. Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om upprättande av ingångsbalansräkning.

Ingångsbalansräkningen ska granskas av en revisor enligt 16 § och ges in till Energimarknadsinspektionen tillsammans med ett revisorsintyg senast sju månader efter det första räkenskapsårets början.

Förordning (2007:1325)

Årsrapportens utformning

9 §Överföring på transmissionsledningar och överföring på distributionsledningar skall redovisas var för sig i årsrapporten.

10 §Samtliga intäkter och kostnader som är direkt hänförliga till överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten skall redovisas i resultaträkningen. Om en sådan verksamhet bedrivs tillsammans med annan verksamhet, skall gemensamma intäkter och kostnader redovisas efter en fördelning mellan verksamhetsgrenarna enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheterna.

11 §Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder som är direkt hänförliga till överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet samt eget kapital skall redovisas i balansräkningen. Om en sådan verksamhet bedrivs tillsammans med annan verksamhet, skall tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital som är gemensamma fördelas enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder mellan verksamhetsgrenarna på ett sätt som ger en rättvisande bild av överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheterna.

12 §I de fall god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag innebär andra värderingsprinciper i årsrapporten än vad som gäller i den officiella årsredovisningen skall uppgift lämnas om vilka justeringar som skett av värdena samt orsaken till justeringen.

Anläggningsregister

13 §Ett anläggningsregister för överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet skall upprättas och hållas aktuellt. Registret skall upprättas enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag och för varje tillgång, som helt eller delvis är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten. Anläggningsregistret skall innehålla uppgifter om

 1. anskaffningstidpunkt,

 2. anskaffningsvärde,

 3. avskrivningsplan, och

 4. årets planenliga och ackumulerade planenliga avskrivningar.

Särskild granskning av överförings-, lagrings- och förgasningsverksamhet

14 §Den som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet skall senast fem månader efter räkenskapsårets utgång lämna årsrapporthandlingarna till en revisor för sådan granskning som avses i 3 kap. 4 § och 4 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403).

15 §En revisor som granskar redovisning av överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet enligt 3 kap. 4 § och 4 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403) ska vara auktoriserad eller godkänd. Om verksamheten bedrivs tillsammans med annan verksamhet och den samlade verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för associationsformen ska granskas av minst en auktoriserad revisor, ska den revisor som granskar överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten vara auktoriserad.

Energimarknadsinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från första stycket, om inte verksamheten enligt annan lagstiftning är skyldig att ha auktoriserad eller godkänd revisor.

Förordning (2007:1325)

16 §Det intyg som avses i 3 kap. 4 § andra stycket och 4 kap. 4 § andra stycket naturgaslagen (2005:403) ska ges in till Energimarknadsinspektionen. I intyget ska revisorn ange om årsrapporten upprättats enligt gällande föreskrifter och i överensstämmelse med god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag. Sedan revisorn slutfört sin granskning ska revisorn teckna en hänvisning till intyget på årsrapporten.

Revisorns granskning omfattar inte den särskilda rapport som enligt 2 § andra stycket ska biläggas förvaltningsberättelsen.

När en ingångsbalansräkning har upprättats ska revisorn i intyget särskilt ange om beräkningen av ingångsvärdena skett enligt god redovisningssed som den tillämpas av aktiebolag.

Förordning (2007:1325)

Insändande av årsrapporthandlingar m.m.

17 §En bestyrkt kopia av årsrapporten och revisorsintyget ska ha kommit in till Energimarknadsinspektionen senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.

Årsrapporten ska skrivas under av samtliga behöriga ställföreträdare för det företag som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet, med angivande av dagen för underskrift.

Förordning (2007:1325)

Bemyndiganden

18 §Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. hur egna och leasade anläggningstillgångar ska specificeras,

 2. kompletterande noter om fördelningsprinciper, principer för intern prissättning och metoder för gränsdragning mellan underhåll och investering,

 3. upprättande av nyckeltal för avkastningsmått och finansiella mått,

 4. uppställningsform för resultat- och balansräkningar, och

 5. de uppgifter som ska ingå i den särskilda rapport som ska bifogas förvaltningsberättelsen, såsom ekonomiska uppgifter, uppgifter om leveranssäkerhet, ledningslängd, personalresurser och de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna bedöma skäligheten i tariffer för överföring och lagring av naturgas, för tillträde till en förgasningsanläggning samt för att kunna bedöma olika överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheter.

Förordning (2007:1325)

Överklagande

19 §Energimarknadsinspektionens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Förordning (2007:1325)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...