Inledande bestämmelse

1 §Enligt 3 kap. 3 § och 4 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403) skall verksamhet som rör överföring av naturgas (överföringsverksamhet), lagring av naturgas (lagringsverksamhet) och drift av en förgasningsanläggning (förgasningsverksamhet) ekonomiskt redovisas var för sig och skilt från annan verksamhet. Redovisningen skall, enligt 3 kap. 4 § och 4 kap. 4 § naturgaslagen, särskilt granskas av en revisor.

Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om sådan redovisning och revision. De termer och uttryck som används i förordningen har samma betydelse som i naturgaslagen.

Redovisning av överförings-, lagrings- och förgasningsverksamhet

Årsrapport

2 §Den som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet ska för varje verksamhet upprätta en årsrapport.

Årsrapporten ska innehålla

 1. en balansräkning för det aktuella räkenskapsåret samt den från det närmast föregående räkenskapsåret,

 2. en resultaträkning för det aktuella räkenskapsåret samt den från det närmast föregående räkenskapsåret,

 3. noter,

 4. en förvaltningsberättelse,

 5. upplysningar om koncernbidrag till eller från det företag som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten, och

 6. uppgifter om sådant ägartillskott som berör verksamheten.

Årsrapporten ska upprättas för varje räkenskapsår och enligt god redovisningssed.

Förordning (2022:1410)

3 §har upphävts.

Förordning (2022:1410)

4 §I noter till årsrapporten ska upplysning lämnas om följande uppgifter om intresseföretag och sådana gemensamt styrda företag som det rapporterande företaget är delägare i:

 1. inköp och försäljning som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,

 2. intäkter från övriga värdepapper och fordringar som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag som utgör anläggningstillgångar,

 3. övriga ränteintäkter och liknande intäkter som härrör från intresseföretag och gemensamt styrda företag,

 4. räntekostnader och liknande kostnader som avser intresseföretag och gemensamt styrda företag,

 5. andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag som avser kortfristiga placeringar, och

 6. ställda säkerheter och ansvarsförbindelser till förmån för intresseföretag och gemensamt styrda företag.

Uttrycken intresseföretag och gemensamt styrda företag har samma betydelse som i årsredovisningslagen (1995:1554).

Förordning (2015:831)

5 §I förvaltningsberättelsen skall det lämnas upplysning om

 1. förhållanden som är viktiga för bedömningen av ställningen och resultatet i överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten, men som inte skall redovisas i resultaträkningen eller balansräkningen, och

 2. händelser som inträffat under räkenskapsåret eller därefter om de är av väsentlig betydelse för verksamheten.

6 §I en bilaga till förvaltningsberättelsen skall det finnas en särskild rapport med de uppgifter som behövs för

 1. att kunna bedöma skäligheten i tariffer för överföring och lagring av naturgas,

 2. tillträde till en förgasningsanläggning, och

 3. att kunna jämföra olika överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheter.

Ingångsbalansräkning

7 §Den som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet och som enligt denna förordning är skyldig att upprätta årsrapport, skall upprätta en särskild ingångsbalansräkning

 • det första räkenskapsår som skyldighet att upprätta årsrapport uppkommer,

 • det första räkenskapsår som skyldighet att särredovisa verksamhetsgrenar enligt 3 kap. 3 § eller 4 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403) uppkommer, och

 • vid förändring av verksamhetens omfattning t.ex. vid förvärv eller försäljning.

8 §I ingångsbalansräkningen ska det redovisas hur tillgångar, skulder och eget kapital som ingår i överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheten har beräknats.

Ingångsbalansräkningen ska granskas av en revisor enligt 16 § och ges in till Energimarknadsinspektionen tillsammans med ett revisorsintyg senast sju månader efter det första räkenskapsårets början.

Ingångsbalansräkningen ska upprättas enligt god redovisningssed. Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om upprättande av ingångsbalansräkning.

Förordning (2022:1410)

Årsrapportens utformning

9 §Överföring på transmissionsledningar och överföring på distributionsledningar skall redovisas var för sig i årsrapporten.

10 §Samtliga intäkter och kostnader som är direkt hänförliga till överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten skall redovisas i resultaträkningen. Om en sådan verksamhet bedrivs tillsammans med annan verksamhet, skall gemensamma intäkter och kostnader redovisas efter en fördelning mellan verksamhetsgrenarna enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheterna.

11 §Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder som är direkt hänförliga till överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet samt eget kapital skall redovisas i balansräkningen. Om en sådan verksamhet bedrivs tillsammans med annan verksamhet, skall tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital som är gemensamma fördelas enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder mellan verksamhetsgrenarna på ett sätt som ger en rättvisande bild av överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheterna.

12 §I de fall god redovisningssed innebär andra värderingsprinciper i årsrapporten än vad som gäller i den officiella årsredovisningen ska uppgift lämnas om vilka justeringar som skett av värdena samt orsaken till justeringen.

Förordning (2022:1410)

Anläggningsregister

13 §Ett anläggningsregister för överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet ska upprättas och hållas aktuellt. Registret ska upprättas enligt god redovisningssed och för varje tillgång som helt eller delvis är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten.

Anläggningsregistret ska innehålla uppgifter om

 1. anskaffningstidpunkt,

 2. anskaffningsvärde,

 3. avskrivningsplan, och

 4. årets planenliga och ackumulerade planenliga avskrivningar.

Förordning (2022:1410)

Särskild granskning av överförings-, lagrings- och förgasningsverksamhet

14 §Den som bedriver överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet skall senast fem månader efter räkenskapsårets utgång lämna årsrapporthandlingarna till en revisor för sådan granskning som avses i 3 kap. 4 § och 4 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403).

15 §En revisor som granskar redovisning av överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamhet enligt 3 kap. 4 § och 4 kap. 4 § naturgaslagen (2005:403) ska vara auktoriserad eller godkänd. Om verksamheten bedrivs tillsammans med annan verksamhet och den samlade verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för associationsformen ska granskas av minst en auktoriserad revisor, ska den revisor som granskar överförings-, lagrings- eller förgasningsverksamheten vara auktoriserad.

Energimarknadsinspektionen får i det enskilda fallet ge dispens från första stycket, om inte verksamheten enligt annan lagstiftning är skyldig att ha auktoriserad eller godkänd revisor.

Förordning (2007:1325)

16 §Det intyg som avses i 3 kap. 4 § andra stycket och 4 kap. 4 § andra stycket naturgaslagen (2005:403) ska ges in till Energimarknadsinspektionen. I intyget ska revisorn ange om årsrapporten upprättats enligt gällande föreskrifter och i överensstämmelse med god redovisningssed. Sedan revisorn slutfört sin granskning ska revisorn teckna en hänvisning till intyget på årsrapporten.

Revisorns granskning omfattar inte den särskilda rapport som enligt 6 § ska biläggas förvaltningsberättelsen.

När en ingångsbalansräkning har upprättats ska revisorn i intyget särskilt ange om beräkningen av ingångsvärdena skett enligt god redovisningssed.

Förordning (2022:1410)

Insändande av årsrapporthandlingar m.m.

17 §En bestyrkt kopia av årsrapporten och revisorsintyget ska ha kommit in till Energimarknadsinspektionen senast sju månader efter räkenskapsårets utgång.

Med en bestyrkt kopia jämställs ett elektroniskt dokument som har undertecknats med en elektronisk underskrift.

Förordning (2022:1410)

17 a §Årsrapporten ska undertecknas i enlighet med vad som gäller för undertecknande av årsredovisningar enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Förordning (2022:1410)

Bemyndiganden

18 §Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. hur egna och leasade anläggningstillgångar ska specificeras,

 2. kompletterande noter om fördelningsprinciper, principer för intern prissättning och metoder för gränsdragning mellan underhåll och investering,

 3. upprättande av nyckeltal för avkastningsmått och finansiella mått,

 4. uppställningsform för resultat- och balansräkningar,

 5. de uppgifter som ska ingå i den särskilda rapport som ska biläggas förvaltningsberättelsen, såsom ekonomiska uppgifter, uppgifter om leveranssäkerhet, ledningslängd, personalresurser och de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna bedöma skäligheten i tariffer för överföring och lagring av naturgas, för tillträde till en förgasningsanläggning samt för att kunna bedöma olika överförings-, lagrings- och förgasningsverksamheter, och

 6. elektronisk underskrift enligt 17 § andra stycket.

Förordning (2022:1410)

Överklagande

19 §Energimarknadsinspektionens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Förordning (2007:1325)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2022:1410

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2022.