Internrevisionsförordning (2006:1228)

(senast ändrad genom SFS 2018:1344 och ESV C 2018:4)

Tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt.

ESVs allmänna råd till 1 § har upphävts genom ESV C (2013:7).

Organisering

2 §Vid myndigheten ska det finnas en internrevision.

Internrevisionen ska ledas av en chef som ska vara anställd i myndigheten.

ESVs föreskrifter till 2 §

Internrevisionen ska inrättas direkt under myndighetens ledning och är självständig i förhållande till den granskade verksamheten.

ESV C (2013:7)

2 a §Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller chefen för internrevisionen.

Förordning (2009:1321)

Uppgifter

Allmänna uppgifter

3 §Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

ESVs föreskrifter och allmänna råd till 3 § har upphävts genom ESV C (2013:7).

Förordning (2007:1283)

Granskningens inriktning

4 §Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

ESVs föreskrifter till 4 §

I analysen av verksamhetens risker ingår att bedöma risken för korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter.

ESV C (2018:4)

ESVs allmänna råd till 4 § har upphävts genom ESV C (2013:7).

Förordning (2018:1344)

Råd och stöd

5 §Internrevisionen ska ge råd och stöd till styrelsen och chefen för myndigheten.

ESVs föreskrifter till 5 § har upphävts genom ESV C (2013:7).
ESVs allmänna råd till 5 §

Råd och stöd kan lämnas till andra än styrelsen och chefen för myndigheten om detta framgår av riktlinjerna för internrevisionen.

ESV C (2013:7)

Omfattning

6 §Internrevisionen ska omfatta den verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för.

ESVs föreskrifter och allmänna råd till 6 § har upphävts genom ESV C (2013:7).

Bedrivande

7 §Internrevision ska bedrivas enligt såväl god internrevisionssed som god internrevisorssed.

ESVs föreskrifter till 7 § har upphävts genom ESV C (2013:7).

ESVs allmänna råd till 7 §

För utfyllande tolkning av god internrevisions- och internrevisorssed kan vägledning hämtas från allmänt accepterade riktlinjer för internrevision.

ESV C (2015:4)

Samordning

8 §En myndighet får samordna sin internrevision med en annan myndighet.

ESVs föreskrifter till 8 § har upphävts genom ESV C (2013:7).

ESVs allmänna råd till 8 §

När internrevisionen är samordnad med annan myndighet kan myndigheten använda internrevisorer som är anställda vid eller arbetar på uppdrag för annan myndighet för att utföra internrevisionsuppdrag.

ESV C (2013:7)

Rapportering

9 §Resultatet av internrevisionens granskning ska redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer. Dessa ska rapporteras till styrelsen.

ESVs föreskrifter till 9 § har upphävts genom ESV C (2013:7).

ESVs allmänna råd till 9 §

För att iakttagelser och rekommendationer ska medföra förbättringar av processen för intern styrning och kontroll bör rapportering ske efter varje avslutad granskning.

ESV C (2013:7)

Internrevisionens uppdragsgivare

10 §Myndighetens styrelse ska besluta om

  1. riktlinjer för internrevisionen,

  2. revisionsplan för internrevisionen, och

  3. åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

ESVs föreskrifter till 10 § har upphävts genom ESV C (2013:7).

ESVs allmänna råd till 10 §

Riktlinjer för internrevisionen är de närmare föreskrifter som behövs om myndighetens internrevision och om hur myndigheten försäkrar sig om att internrevisionen följer god sed.

ESV C (2013:7)

Tillgång till uppgifter

11 §Styrelsen ska, i den utsträckning det inte möter hinder på grund av bestämmelse om sekretess, se till att internrevisionen får tillgång till de uppgifter och upplysningar som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag.

ESVs föreskrifter och allmänna råd till 11 § har upphävts genom ESV C (2013:7).

Övriga bestämmelser

12 §Om myndigheten saknar styrelse, ska det som anges i 9–11 §§ om styrelsen i stället gälla chefen för myndigheten.

Tillämpningsföreskrifter

13 §Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

ESVs föreskrifter till 13 §

Ekonomistyrningsverket kan i enskilda fall pröva och meddela undantag från föreskrifterna till denna förordning.

ESV C (2008:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1344

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

ESV C 2018:4

Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2019.