Tillämpningsområde

1 §Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt.

Organisering

2 §Vid myndigheten ska det finnas en internrevision.

Internrevisionen ska ledas av en chef som ska vara anställd i myndigheten.

2 a §Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller chefen för internrevisionen.

Förordning (2009:1321)

Uppgifter

Allmänna uppgifter

3 §Internrevisionen ska granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll.

Förordning (2007:1283)

Granskningens inriktning

4 §Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens risker självständigt granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad så att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter, uppnår verksamhetens mål och uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515).

Förordning (2018:1344)

Råd och stöd

5 §Internrevisionen ska ge råd och stöd till styrelsen och chefen för myndigheten.

Omfattning

6 §Internrevisionen ska omfatta den verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för.

Bedrivande

7 §Internrevision ska bedrivas enligt såväl god internrevisionssed som god internrevisorssed.

Samordning

8 §En myndighet får samordna sin internrevision med en annan myndighet.

Rapportering

9 §Resultatet av internrevisionens granskning ska redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer. Dessa ska rapporteras till styrelsen.

Internrevisionens uppdragsgivare

10 §Myndighetens styrelse ska besluta om

  1. riktlinjer för internrevisionen,

  2. revisionsplan för internrevisionen, och

  3. åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer.

Tillgång till uppgifter

11 §Styrelsen ska, i den utsträckning det inte möter hinder på grund av bestämmelse om sekretess, se till att internrevisionen får tillgång till de uppgifter och upplysningar som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag.

Övriga bestämmelser

12 §Om myndigheten saknar styrelse, ska det som anges i 911 §§ om styrelsen i stället gälla chefen för myndigheten.

Tillämpningsföreskrifter

13 §Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1344

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.