Denna lag upphör att gälla vid utgången av september 2020 enligt lag (2020:482).

1 §Stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb som har beslutats av Arbetsförmedlingen och som avser avtal om anställning som träffats efter utgången av år 2006 får tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Lag (2011:1419)

2 §Regeringen meddelar närmare föreskrifter om den stimulans enligt 1 § som får krediteras skattekontot.

Propositioner

SFS 2006:1494
Prop. 2006/07:7

SFS 2008:1432
Prop. saknas

SFS 2011:1419
Prop. 2010/11:166

SFS 2020:482
Prop. 2019/20:117