Definitioner

1 §Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Tillsynsmyndighet

1 a §Boverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Förordning (2012:400)

Undantag från skyldigheten att energideklarera byggnader

2 §Följande typer av byggnader är undantagna från skyldigheten att energideklareras och från de skyldigheter som anges i 13 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

 1. Byggnader som huvudsakligen används för andakt eller religiös verksamhet.

 2. Industrianläggningar och verkstäder.

 3. Bostadshus som används eller är avsedda för användning

  1. mindre än fyra månader per år, eller

  2. under en begränsad del av året, om energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning.

 4. Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas högst två år.

 5. Ekonomibyggnader med ett lågt energibehov som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och därmed jämförlig näring.

 6. Fristående byggnader med en total användbar golvarea som är mindre än 50 kvadratmeter.

 7. Byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som på grund av byggnadens utformning eller den verksamhet som bedrivs där är av hemlig natur.

Förordning (2016:7)

3–4 §§har upphävts genom förordning (2016:7).

5 §Boverket får meddela närmare föreskrifter om undantag enligt 2 §.

Förordning (2016:7)

Besiktning och undantag från kravet på besiktning

5 a §Boverket får meddela föreskrifter om besiktning av byggnad enligt 8 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Förordning (2012:400)

6 §En energideklaration får upprättas utan besiktning, om

 1. byggnaden är ett enbostadshus och har liknande utformning, storlek och energiegenskaper som en annan byggnad som har besiktats och överensstämmelsen garanteras av den oberoende experten,

 2. energideklarationen avser en del av en byggnad som har samma utformning, storlek och energiegenskaper som en annan del av byggnaden och den delen har besiktats,

 3. byggnaden är ny eller har dokumenterat god energiprestanda, eller

 4. den som upprättar energideklarationen bedömer att kostnaden för besiktningen kommer att motsvara minst hälften av försäljningspriset för byggnaden.

Första stycket gäller inte om en energideklaration ska innehålla uppgifter om ett systems verkningsgrad och storlek enligt 9 § andra stycket lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantag enligt första stycket från kravet på besiktning.

Förordning (2020:273)

Energideklaration

7 §En byggnads energiprestanda ska fastställas med utgångspunkt i byggnadens tekniska egenskaper och en normal användning av byggnaden. När en uppgift om en byggnads energiprestanda anges i en energideklaration ska byggnadens uppvärmningsformer, eventuella kylsystem och annan energianvändning redovisas.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda ska fastställas och anges i en energideklaration. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Boverket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig.

Förordning (2016:7)

7 a §De rekommendationer som enligt 9 § första stycket 4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader lämnas i en energideklaration ska vara av betydelse för den aktuella byggnaden, tekniskt genomförbara och inkludera åtgärder på klimatskärm eller installationssystem med eller utan samband med ändring eller ombyggnad. Energideklarationen ska innehålla uppgifter om var det finns ytterligare information om de rekommenderade åtgärderna och vad som krävs för att genomföra dem samt om beräkningen av rekommendationernas kostnadseffektivitet.

Förordning (2013:1163)

8 §Boverket får meddela föreskrifter om

 1. vad som avses med nominell effekt och värmegenerator enligt 3 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,

 2. när en energideklaration enligt 4 § samma lag senast ska vara upprättad,

 3. beräkning av total användbar golvarea enligt 5 § första stycket 1 samma lag,

 4. vilka referensvärden som ska användas enligt 9 § första stycket 5 samma lag, och

 5. vilka uppgifter som utöver de uppgifter som anges i 9 § samma lag ska anges i en energideklaration.

Innan Boverket meddelar föreskrifter om referensvärden med stöd av första stycket 4 ska verket ge Statens energimyndighet tillfälle att yttra sig.

Förordning (2020:273)

Undantag från skyldigheten att inspektera vissa uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem

8 a §Skyldigheterna enligt 8 a och 10 §§ lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader gäller inte

 1. om de system som anges i dessa paragrafer omfattas av ett avtal om energiprestanda som kan anses ha motsvarande effekt som en inspektion enligt samma paragrafer,

 2. byggnader som har ett sådant system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning som avses i 1 kap. 3 a § plan- och byggförordningen (2011:338),

 3. bostadshus som är utrustade med en funktion för kontinuerlig elektronisk övervakning som mäter systemets effektivitet, har effektiva regleringsfunktioner och lämnar information när effektiviteteten sjunker väsentligt och när systemet kräver service, och

 4. byggnader som är avsedda för totalförsvaret eller som annars är av betydelse för Sveriges säkerhet.

En bedömning enligt 9 § andra stycket lagen om energideklaration för byggnader behöver omfatta värmegeneratorns eller luftkonditioneringssystemets storlek endast om systemet har ändrats sedan en inspektion enligt 8 a eller 10 § samma lag senast gjordes.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om undantagen i första stycket.

Förordning (2020:273)

Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem i vissa fall

9 §Boverket får i fråga om sådana inspektioner som avses i 10 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader meddela närmare föreskrifter om inspektionens omfattning och om vilka uppgifter som ska lämnas i inspektionsprotokollet.

Förordning (2020:273)

Utredning om alternativa energiförsörjningssystem

9 a §En utredning av alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska omfatta högeffektiva energiförsörjningssystem, om sådana finns att tillgå.

Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. utredning av högeffektiva alternativa energiförsörjningssystem, och

 2. undantag från kravet på sådan utredning.

Förordning (2020:273)

Oberoende experter

10 §Den oberoende expert som ska upprätta en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll ska ha särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader och ha certifierats för uppgiften för viss tid av ett certifieringsorgan som är ackrediterat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Energideklarationen eller inspektionsprotokollet ska upprättas på ett oberoende sätt, vilket innebär att den oberoende experten

 1. inte får vara närstående till den som har anlitat honom eller henne, och

 2. ska lämna sådana objektiva rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda som är anpassade efter byggnadens behov och inte för att tillgodose egna eller närståendes kommersiella intressen.

En oberoende expert som är anställd hos den som har en skyldighet att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll får anlitas för att upprätta deklarationen eller protokollet. Det ska i så fall framgå av deklarationen eller protokollet att det finns ett sådant anställningsförhållande.

Förordning (2022:1164)

10 a §Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen.

Förordning (2016:178)

11 §Boverket får meddela ytterligare föreskrifter om särskild sakkunskap och om oberoende.

Förordning (2013:774)

11 a §Boverket ska föra ett register över dem som har certifierats enligt 10 § för att upprätta energideklarationer.

Förordning (2013:1163)

Tillgång till energideklarationerna

12 §Den energideklaration som ska visas enligt 13 § första stycket 1 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader får sammanfattas och visas utan sådana rekommendationer som avses i 9 § första stycket 4 samma lag.

Boverket får meddela föreskrifter om

 1. hur en sådan energideklaration får sammanfattas, och

 2. placering av en energideklaration eller en sammanfattning av en energideklaration som har upprättats för en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 lagen om energideklaration för byggnader.

Om kraven på sammanfattningens utformning har ändrats genom nya föreskrifter som har meddelats med stöd av andra stycket 1, får Boverket på begäran av byggnadens ägare ta fram en ny sammanfattning med utgångspunkt från uppgifterna i en befintlig energideklaration.

Förordning (2013:774)

12 a §Den uppgift om en byggnads energiprestanda som avses i 13 § tredje stycket lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader ska, i förekommande fall, anges vid annonsering i kommersiella medier såsom dagstidningar eller på internet med beaktande av det använda kommunikationsmediets begränsningar i utrymme.

Boverket får meddela föreskrifter om hur en sådan uppgift ska anges vid annonsering enligt första stycket.

Förordning (2012:400)

Överlämnande av energideklarationer och inspektionsprotokoll till Boverket

13 §Boverket får meddela föreskrifter om

 1. elektronisk överföring av energideklarationer och inspektionsprotokoll, och

 2. behörighet att överföra energideklarationer och inspektionsprotokoll.

Förordning (2020:273)

Energideklarationsregister

14 §Uppgifter som har hämtats från energideklarationer och besiktningsprotokoll får registreras i energideklarationsregistret. En sammanfattning som Boverket har gjort av en energideklaration enligt 12 § tredje stycket får registreras i energideklarationsregistret.

Förordning (2013:774)

15 §Vid urval eller bearbetningar av personuppgifter som Boverket gör för någon annans räkning för direkt marknadsföring får uppgifter i energideklarationsregistret om personnummer, fastighetsbeteckning, byggnadsbeteckning, adress, en byggnads energiprestanda, referensvärden eller radonmätning inte behandlas.

16 §Sådana uppgifter som anges i 15 § får lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast för de ändamål som anges i 18 § 1–4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

17 §Boverket får i det enskilda fallet medge direktåtkomst till energideklarationsregistret för

 1. den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, om det sker för det ändamål som anges i 18 § 4 lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,

 2. Statens energimyndighet,

 3. oberoende experter för sökningar på byggnader som omfattas av deras uppdrag, och

 4. byggnadsägare, för sökningar på byggnader som de äger.

18 §Boverket ska i fråga om en byggnad som har energideklarerats hålla följande uppgifter i energideklarationsregistret tillgängliga på sin webbplats:

 1. uppgift om byggnadens energiprestanda,

 2. uppgift om huruvida obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) har utförts,

 3. uppgift om huruvida radonmätning har utförts,

 4. energideklarationens identitetsnummer och uppgift om var den finns att tillgå.

Förordning (2012:400)

Tillsyn och kontroll av energideklarationer

19 §Boverket ska varje år göra en validitetskontroll av uppgifter som använts för upprättandet av energideklarationer och av de resultat som angivits i energideklarationen.

Validitetskontrollen ska baseras på ett underlag som består av minst en procent av statistiskt relevanta energideklarationer som har upprättats under ett år. Energideklarationerna ska vara slumpvis utvalda.

Förordning (2012:400)

20 §Den person som enligt 10 § har certifierats för uppgiften att upprätta energideklarationer eller som med stöd av 11 § upprättar sådana deklarationer ska se till att det underlag som verifierar uppgifterna som angivits i energideklarationen sparas i tio år från det att energideklarationen upprättades.

Den som avses i första stycket ska på Boverkets begäran lämna de upplysningar och de handlingar som verket behöver för tillsyn och kontroll.

Förordning (2013:774)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2012:400

 1. Denna förordning träder i kraft den 8 juli 2012.

 2. Bestämmelsen i 9 a § tillämpas endast på ansökningar om bygglov eller på anmälningar enligt plan- och byggförordningen (2011:338) som har kommit in till byggnadsnämnden efter ikraftträdandet av denna förordning.

2020:273

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2020.

2020:283

Denna förordning träder i kraft den 8 juni 2020.

2022:1164

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2022.