Förordning (2007:108) om lägenhetsregister

(senast ändrad genom SFS 2018:1555)

Inledande bestämmelse

1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Uppgifter i lägenhetsregistret

2 §Uppgifter i lägenhetsregistret om bostadslägenhet skall ange följande i fråga om

  1. antalet rum: antalet rum utom kök,

  2. kökstyp: kök, kokvrå, kokskåp, gemensamt kök eller köksutrustning saknas,

  3. bostadsarea: bostadslägenhetens area angiven i kvadratmeter,

  4. lägenhetskategori: vanlig bostadslägenhet eller specialbostad. Lägenhetskategorin specialbostad delas upp i specialbostad för äldre eller funktionshindrade, studentbostad eller övrig specialbostad.

3 §Uppgifter i lägenhetsregistret om fastighet skall ange om ägaren är en fysisk person eller en juridisk person.

Om ägaren är en juridisk person skall slag av juridisk person anges.

4 §Lantmäteriet får, efter samråd med Statistiska centralbyrån, meddela närmare föreskrifter om innehållet i lägenhetsregistret.

Förordning (2008:704)

Lägenhetsnummer

5 §Lägenhetsnumret ska anges med fyra siffror. De två första anger våningsplan och de två sista bostadslägenhetens läge inom våningsplanet.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om undantag från första stycket i fråga om bostadslägenhetens läge, om antalet bostadslägenheter ändras på ett våningsplan.

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om utformningen av lägenhetsnummer.

Förordning (2011:1072)

Utlämnande av uppgifter

Direktåtkomst

6 §Skatteverket får ha direktåtkomst till lägenhetsregistret.

Automatiserad behandling

7 §Uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till

  1. Skatteverket,

  2. Statistiska centralbyrån,

  3. den kommun där fastigheten är belägen,

  4. fastighetsägaren.

Anstånd

8 §Kommunerna får anstånd med att fastställa belägenhetsadresser för småhus med permanent boende där det på fastigheten finns endast en småhusbyggnad, med en enda entré och en enda bostadslägenhet längst till den 1 januari 2010 och för småhus utan permanent boende längst till den 1 januari 2015.

Kommunerna får anstånd med att fastställa belägenhetsadresser för övriga byggnader med permanent boende längst till den 1 januari 2008.

Förordning (2007:282)

Upprättande av lägenhetsregistret

9 §Lägenhetsregistret ska anses vara upprättat för de kommuner och vid de tidpunkter som framgår av bilagan.

Förordning (2009:723)

Föreskrifter

10 §Lantmäteriet får meddela sådana föreskrifter om personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter som avses i artikel 28.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Förordning (2018:1555)

Överklagande

11 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Förordning (2018:1555)

[Bilagan är ett kommunregister och återges ej här; red.anm.]

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1555

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...