Inledande bestämmelse

1 §Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Uppgifter i lägenhetsregistret

2 §Uppgifter i lägenhetsregistret om bostadslägenhet skall ange följande i fråga om

  1. antalet rum: antalet rum utom kök,

  2. kökstyp: kök, kokvrå, kokskåp, gemensamt kök eller köksutrustning saknas,

  3. bostadsarea: bostadslägenhetens area angiven i kvadratmeter,

  4. lägenhetskategori: vanlig bostadslägenhet eller specialbostad. Lägenhetskategorin specialbostad delas upp i specialbostad för äldre eller funktionshindrade, studentbostad eller övrig specialbostad.

3 §Uppgifter i lägenhetsregistret om fastighet skall ange om ägaren är en fysisk person eller en juridisk person.

Om ägaren är en juridisk person skall slag av juridisk person anges.

4 §Lantmäteriet får, efter samråd med Statistiska centralbyrån, meddela närmare föreskrifter om innehållet i lägenhetsregistret.

Förordning (2008:704)

Lägenhetsnummer

5 §Lägenhetsnumret ska anges med fyra siffror. De två första anger våningsplan och de två sista bostadslägenhetens läge inom våningsplanet.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om undantag från första stycket i fråga om bostadslägenhetens läge, om antalet bostadslägenheter ändras på ett våningsplan.

Lantmäteriet får meddela närmare föreskrifter om utformningen av lägenhetsnummer.

Förordning (2011:1072)

Utlämnande av uppgifter

Direktåtkomst

6 §Skatteverket får ha direktåtkomst till lägenhetsregistret.

Automatiserad behandling

7 §Uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till

  1. Skatteverket,

  2. Statistiska centralbyrån,

  3. den kommun där fastigheten är belägen,

  4. fastighetsägaren.

Anstånd

8 §Kommunerna får anstånd med att fastställa belägenhetsadresser för småhus med permanent boende där det på fastigheten finns endast en småhusbyggnad, med en enda entré och en enda bostadslägenhet längst till den 1 januari 2010 och för småhus utan permanent boende längst till den 1 januari 2015.

Kommunerna får anstånd med att fastställa belägenhetsadresser för övriga byggnader med permanent boende längst till den 1 januari 2008.

Förordning (2007:282)

Upprättande av lägenhetsregistret

9 §Lägenhetsregistret ska anses vara upprättat för de kommuner och vid de tidpunkter som framgår av bilagan.

Förordning (2009:723)

Föreskrifter

10 §Lantmäteriet får meddela sådana föreskrifter om personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter som avses i artikel 28.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Förordning (2018:1555)

Överklagande

11 §I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Förordning (2018:1555)

[Bilagan är ett kommunregister och återges ej här; red.anm.]

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1555

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2018.