1 §Denna förordning är meddelad med stöd av

  • 23 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster i fråga om 2 §,

  • 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 3 och 4 §§.

Förordning (2023:195)

2 §Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar.

3 §Havs- och vattenmyndigheten ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelsen i frågor om tillämpningen av 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Förordning (2023:195)

4 §Länsstyrelsen ska på begäran lämna den information som Havs- och vattenmyndigheten behöver för sin tillsynsvägledning.

Förordning (2023:195)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2023:195

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2023.