Uppgifter

1 §Bokföringsnämnden har till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning.

2 §Myndigheten ska utarbeta allmänna råd inom sitt ansvarsområde.

Ledning

3 §Myndigheten leds av en nämnd.

4 §Nämnden ska bestå av högst elva ledamöter.

Organisation

5 §Vid nämnden finns ett kansli.

6 §Finansinspektionen upplåter lokaler samt utför administrativa uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna.

Undantag från myndighetsförordningen

7 §Myndigheten ska inte tillämpa 27 § myndighetsförordningen (2007:515).