Uppgifter

1 §I lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor finns bestämmelser om Skatterättsnämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande, val av ledamöter samt organisation i övrigt.

Ledning

2 §Myndigheten leds av en nämnd.

Organisation

3 §Av 20 § förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket framgår att det inom Skatteverket ska finnas ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden.

Förordning (2017:155)

Ärendenas handläggning

4 §Ärenden om förhandsbesked avgörs efter beredning och föredragning av personal vid kansliet.

Sakkunniga får kallas att närvara vid överläggningen men får inte delta i nämndens beslut. Detsamma gäller ersättare, även om ingen av ledamöterna har förhinder.

Avgifter

5 §Avgift enligt 17 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor ska bestämmas till högst 20.000 kronor och lägst 1.000 kronor. Om det finns särskilda skäl, får avgiften bestämmas till ett lägre belopp än 1.000 kronor.

Avgiften får tas ut genom postförskott på den försändelse genom vilken förhandsbeskedet sänds till sökanden.

Undantag från myndighetsförordningen

6 §Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tilllämpas på myndigheten:

 • 4 § om arbetsordning m.m.,

 • 5 § om delegation,

 • 6 § om allmänna uppgifter,

 • 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,

 • 14 § om nämndens sammansättning,

 • 15 och 16 §§ om beslutförhet,

 • 19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,

 • 20 § om föredragning,

 • 21 § om myndighetens beslut,

 • 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol,

 • 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och

 • 29 § om ärendeförteckning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2007:785

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor ska upphöra att gälla. I fråga om avgifter gäller dock fortfarande äldre föreskrifter, om ansökan om förhandsbesked har kommit in till Skatterättsnämnden före den 1 juli 2006.

2010:747

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

2017:155

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.