Förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen

(senast ändrad genom SFS 2017:672)

Uppgifter

1 §Revisorsinspektionens verksamhet syftar till att upprätthålla förtroendet för revisorers verksamhet och för auktorisationssystemet, för att på så sätt bidra till att olika intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk information om företags redovisning och förvaltning.

Revisorsinspektionen ska

  1. handlägga frågor om auktorisation och godkännande av revisorer samt registrering av revisionsbolag i syfte att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer,

  2. utöva tillsyn i syfte att säkerställa att auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag driver revisionsverksamhet som är av hög kvalitet och uppfyller höga etiska krav,

  3. pröva frågor om disciplinära åtgärder,

  4. anordna examina och lämplighetsprov och samarbeta med tillsynsmyndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att utjämna skillnader i utbildningskraven,

  5. föra ett register över auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag,

  6. lämna information och uppgifter i frågor om auktorisation, godkännande, registrering och tillsyn,

  7. följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över revisorer och revisionsbolag och för tolkningen och utvecklingen av god revisors- och revisionssed,

  8. vara representerad i Kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer (CEAOB),

  9. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG (EUs revisorsförordning), i frågor som avser tillsyn över revisorer och registrerade revisionsbolag, och

  10. ansvara för den rapport om kvalitet och konkurrens på marknaden för tillhandahållande av revisionstjänster till företag av allmänt intresse som ska utarbetas enligt artikel 27 i EUs revisorsförordning.

Det är särskilt viktigt att Revisorsinspektionen i sin verksamhet ingriper mot revisorer som medverkar till eller som underlättar för ekonomisk brottslighet.

Förordning (2017:672)

1 a §Revisorsinspektionen ska ha effektiva och tillförlitliga rutiner för att uppmuntra rapportering av överträdelser av de bestämmelser som gäller för auktoriserade och godkända revisorer och för registrerade revisionsbolag samt för att ta emot rapporter om sådana överträdelser.

Förordning (2016:1349)

Ledning

2 §Myndigheten leds av en myndighetschef.

Särskilt organ

3 §Inom Revisorsinspektionen finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Tillsynsnämnden för revisorer. Tillsynsnämnden har till uppgift att besluta om disciplinära åtgärder, lämna förhandsbesked och i övrigt avgöra ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. Tillsynsnämnden får i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller vice ordföranden att avgöra ärenden som är brådskande eller som är av det slaget att de inte behöver prövas av tillsynsnämnden. Om tillsynsnämnden beslutar det, ska ordförandens eller vice ordförandens beslut anmälas vid nästa sammanträde med tillsynsnämnden.

Förordning (2016:1349)

4 §Tillsynsnämnden för revisorer består av en ordförande och åtta andra ledamöter. En av ledamöterna ska vara vice ordförande. För andra ledamöter än ordföranden ska det finnas ersättare.

Förordning (2016:447)

5 §Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.

Av de andra ledamöterna ska två vara auktoriserade eller godkända revisorer. Övriga ledamöter ska ha erfarenhet från verksamhet som berörs av revision.

Det som sägs i första och andra styckena om vice ordförande och andra ledamöter tillämpas också på ersättare för dem.

Förordning (2013:223)

6 §Tillsynsnämnden för revisorer är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Myndighetschefen eller hans eller hennes ställföreträdare ska närvara vid tillsynsnämndens sammanträden.

Förordning (2016:447)

Beslut om föreskrifter m.m.

6 a §Myndighetschefen beslutar om Revisorsinspektionens föreskrifter.

Myndighetschefen får också avgöra ärenden som annars ska avgöras av Tillsynsnämnden för revisorer, om ärendena är brådskande eller är av det slaget att de inte behöver prövas av tillsynsnämnden. Ett beslut i ett brådskande ärende ska anmälas vid nästa sammanträde med tillsynsnämnden.

Förordning (2016:1349)

Anställningar och uppdrag

7 §Direktören är myndighetschef.

7 a §Varken myndighetschefen eller hans eller hennes ställföreträdare får vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Förordning (2016:447)

8 §Ordförande, ledamöter och ersättare i Tillsynsnämnden för revisorer utses av regeringen för en bestämd tid.

Förordning (2016:447)

Avgifter

9 §Revisorsinspektionens verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgiftsinkomsterna disponeras av Revisorsinspektionen.

Förordning (2016:1349)

10 §Revisorsinspektionen får sälja sammanställningar och utdrag ur revisorsregistret. Inkomsterna disponeras av Revisorsinspektionen.

Förordning (2016:1349)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...