Denna förordning upphör att gälla den 1 juli 2017 enligt förordning (2017:104).

Uppgifter

1 §Nämnden för statligt stöd till trossamfund har till uppgift att pröva frågor om statsbidrag enligt lagen (1999:932) om stöd till trossamfund och förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Nämnden ska föra en fortlöpande dialog med bidragsberättigade trossamfund om förutsättningarna för stödet.

2 §Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1 § ska den

  1. handlägga frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning, och

  2. ha kontakt med och samverka med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund.

2 a §Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Förordning (2009:753)

Ledning

3 §Myndigheten leds av en nämnd.

4 §Nämnden ska bestå av högst nio ledamöter. För varje ledamot finns en personlig ersättare.

Organisation

5 §Vid nämnden finns ett kansli som leds av en generalsekreterare.

Särskilda organ

6 §Vid nämnden finns ett råd för samråd mellan nämnden och trossamfunden i frågor som rör nämndens arbete. Rådet har till uppgift att

  1. nominera ledamöter och ersättare till nämnden inom ramen för de principer som anges i 8 §,

  2. behandla principiella frågor om bidrag och tillämpningsföreskrifter för olika bidrag, och

  3. behandla övriga frågor inom nämndens verksamhetsområde som är av gemensamt intresse för de bidragsberättigade trossamfunden.

7 §Rådet består av representanter för de trossamfund och de samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Varje trossamfund har en representant i rådet. Samverkansorganen Islamiska samarbetsrådet och Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd har vardera två representanter i rådet. För varje representant ska det finnas en ersättare.

Ordföranden i nämnden ska vara ordförande i rådet.

Förordning (2015:426)

Anställningar och uppdrag

8 §Ledamöter och ersättare i nämnden utses av regeringen efter nominering av rådet bland företrädare för de trossamfund och de samverkansorgan som anges i 3 § förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. Av de nio ledamöterna nomineras en efter förslag av vardera Equmeniakyrkan, Islamiska samarbetsrådet, Judiska Centralrådet, Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd, Pingst – fria församlingar i samverkan och Romersk-Katolska kyrkan i Sverige samt tre efter förslag av övriga trossamfund.

Förordning (2015:426)

9 §Nämnden utser bland ledamöterna en vice ordförande för en bestämd tid.

10 §Rådets ledamöter och deras ersättare utses av de trossamfund och de samverkansorgan som ingår i rådet för en tid av två år.

Undantag från myndighetsförordningen

11 §Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten:

  • 29 § om ärendeförteckning.