1 §Den som den 1 juli 2008 innehar flygbensin (KN-nr 2710 11 31) ska betala lagerskatt till staten enligt denna lag.

2 §Lagerskatt tas ut för flygbensin som före den 1 juli 2008 har köpts in befriat från skatt med stöd av 6 a kap. 1 § 5 och 8 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Första stycket gäller inte för flygbensin som är avsedd att förbrukas i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning.

Lagerskatt tas endast ut för den del av flygbensinen som överstiger 1.000 liter och som lagras på annat sätt än i ett luftfartyg.

3 §Lagerskatt tas ut med de belopp som anges för flygbensin i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi.

4 §Den som är skyldig att betala lagerskatt ska till beskattningsmyndigheten redovisa sitt innehav av flygbensin som ska beskattas enligt denna lag i en sådan särskild skattedeklaration som avses i 10 kap. 32 a § första stycket skattebetalningslagen (1997:483).

Deklarationen ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 26 augusti 2008.

I övrigt tillämpas vad som sägs i skattebetalningslagen om

 1. skyldighet att lämna deklaration i 10 kap.,

 2. beskattningsbeslut i 11 kap.,

 3. ansvar för skatt i 12 kap.,

 4. befrielse från betalningsskyldighet i 13 kap.,

 5. utredning i skatteärenden i 14 kap.,

 6. skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap.,

 7. inbetalning av skatt i 16 kap.,

 8. anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap.,

 9. återbetalning av skatt i 18 kap.,

 10. ränta i 19 kap.,

 11. indrivning i 20 kap.,

 12. omprövning i 21 kap.,

 13. överklagande i 22 kap., och

 14. övriga bestämmelser i 23 kap.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2008:205

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.