1 §I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

2 §Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får lämnas ut på medium för automatiserad behandling till Arbetsförmedlingen.

3 §Arbetsförmedlingen får för de ändamål som anges i 5 § lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ha direktåtkomst till följande uppgifter ur statistik- och tillsynsdatabasen om en person som får arbetslöshetsersättning:

 1. personnummer, postnummer, arbetslöshetskassans beteckning och, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kassan som personen tillhör,

 2. år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden,

 3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,

 4. beräknad normalarbetstid,

 5. arbetsutbud i timmar per vecka,

 6. antalet dagar med ersättning och karens,

 7. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället,

 8. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,

 9. för en person som för första gången kvalificerat sig för rätt till ersättning, uppgift om huruvida detta skett med stöd av 12 § första stycket 1 eller 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

 10. om personen utför eller deklarerar deltidsarbete,

 11. om 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,

 12. om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens storlek,

 13. om en person som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersättningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod,

 14. om personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan, och

 15. om personen bedriver studier under den period som arbetslöshetsersättning lämnas.

Förordning (2011:543)

3 a §Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § andra stycket lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får lämnas ut på medium för automatiserad behandling, om det i det enskilda fallet bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt.

Förordning (2011:543)

4 §Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och denna förordning.